SchoolOndersteuningsTeam (SOT)

Met elkaar, voor elkaar!


Wat is een ondersteuningsteam?
Een ondersteuningsteam is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Meer informatie over het ondersteuningsteam is te verkrijgen op de basisschool, bij het samenwerkingsverband Berseba en bij het Sociaal Team Bergambacht.
 
Waar gaat het om?
In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er "hulptroepen" kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.
 
Wanneer komt een kind voor bespreking in aanmerking?
In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met het Jeugdteam en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind dan doet de intern begeleider van de school een beroep op deze deskundigen. De intern begeleider van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.
 
Hoe werkt een ondersteuningsteam?
Een ondersteuningsteam biedt 'overleg op maat'. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden. Ouders zijn aanwezig indien noodzakelijk. Indien de ouders niet aanwezig (kunnen) zijn is de leerkracht verantwoordelijk voor de informatieoverdracht. Aan het eind van de bespreking wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. In de volgende bespreking wordt teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind hebben gehad.
 
Wie kunnen de deelnemers aan het ondersteuningsteam zijn?
De basissamenstelling bestaat in ieder geval in het cursusjaar 2021-2022 uit:
Bas Langerak, Adjunct directeur / IB-er 
Leerkracht / leerkrachten van het team
Mevrouw Lydia Visser, orthopedagoog Driestar educatief
Mevrouw Martine van Vliet, JGZ-arts,  contactpersoon Jeugdteam gemeente
Mevrouw Manon Barth, gemeente Krimpenerwaard
Meneer Ton Schalk, Berseba samenwerkingsverband

Het ondersteuningsteam kan, altijd in overleg met ouders, aangevuld worden met deskundigen van andere organisaties of betrokkenen vanuit de omgeving van het kind.
 
Wat voor acties kunnen van een ondersteuningsteam verwacht worden?
  1. Specifieke ondersteuning van de school bij het opstellen van een plan van aanpak of bijvoorbeeld een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP);
  2. Het formuleren van de vraagstellingen voor (nader) onderzoek naar de aard en omvang van de onderwijsbehoeften van het kind;
  3. Inschakelen van gespecialiseerde ondersteuning in de school;
  4. Het adviseren van ouders om gespecialiseerde ondersteuning voor hun kind in te schakelen, of verwijzing naar speciale voorzieningen in de jeugdhulp of voor opvoedingsondersteuning;
  5. Aanmelden bij zorgloket van het samenwerkingsverband voor een speciaal zorgarrangement, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs of aanvragen van specifieke financiering.

Hoe zit het met de privacy?
Het ondersteuningsteam is gebonden aan een privacyreglement. Dit betekent dat de deelnemers aan het ondersteuningsteam zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. De informatie uit het ondersteuningsteam is strikt vertrouwelijk.
 
Wat is de rol van de ouder?
Wanneer een kind in een ondersteuningsteam wordt besproken, worden de ouders  in principe uitgenodigd om bij (een deel van) die bespreking aanwezig te zijn. De kennis van de ouder over het kind en de ervaringen van de ouder, zijn van grote waarde bij het uitstippelen van een passende oplossing. Ouders kunnen via de leerkracht en intern begeleider ook zelf een aanvraag doen  voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld in het geval van thuisproblematiek die ook zijn invloed heeft op het leren van het kind op school.
 
Bij wie kunnen ouders terecht met vragen?
De intern begeleider van de school kan vragen beantwoorden. Tevens kunnen ouders zich wenden tot het Jeugdteam van de gemeente.