ANBI

CBS de Wegwijzer
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude

Document ANBI Status


1. Inleiding
 
'De Wegwijzer' is een christelijke basisschool. Ze gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude', opgericht in 1926. De school en de schoolvereniging hebben als grondslag de Bijbel.
 
Gegevens
Naam vereniging: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude
Publiek bekende naam: Christelijke basisschool 'De Wegwijzer'
Post-/bezoekadres: Prins Clausstraat 1, 2825 BG Berkenwoude
Tel.nr.: 0182-362589
Email: directie@cbsberkenwoude.nl
BRIN: 06WX
KvK-nummer: 40464148
RSIN: 004369336
 
2. Doel
 
Missie / doel
De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs, overeenkomstig de genoemde grondslag.
 
Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn de doelgroep van de basisschool en daarmee van de vereniging. Zij ontvangen onderwijs overeenkomstig de Wet Primair Onderwijs (W.P.O.)
 
Uitgangspunten en kernbeginselen
De kinderen, die door God zijn geschapen, opvoeden en onderwijzen, in afhankelijkheid van Gods zegen, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die toegerust en bereid is, om al de gaven die hij of zij van zijn of haar Schepper ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil en nut van de naaste en zichzelf op alle terreinen van het leven waar God hem of haar plaatst.
 
Geen winstoogmerk
De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het onderwijs wordt bekostigd volgens de W.P.O. door met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Daarvoor is de vereniging afhankelijk van inkomsten uit contributie, ouderbijdragen en giften.

3. Werkzaamheden
 
Strategie en realisatie van het doel
De vereniging heeft zijn strategie vastgelegd in het wettelijk verplichte schoolplan dat eens per 4 jaar wordt vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een schoolgids vastgesteld, waarin de vereniging haar meerjarenstrategie nog eens verwoordt. De realisatie van het doel is vastgelegd in het jaarverslag .
 
4. Bestuur
 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
 
Toezichthoudend bestuur
Voorzitter: F.M. Hamelink (onbezoldigd)
Secretaris: L. Verboom (onbezoldigd)
Penningmeester: A. den Besten (onbezoldigd)
Lid: H. Moerman (onbezoldigd)
Lid: C. Moree (onbezoldigd)
Lid: W. Hogendoorn (onbezoldigd)
Lid: M. Weststrate (onbezoldigd)

Directeur-bestuurder
B. Langerak, uitvoerend bestuurder  (bezoldigd volgens CAO Reformatorisch PO)

5. Financiën en vermogensbeheer
 
Balans en staat van baten en lasten
Voor de balans en de staat van baten en lasten, het investerings- en financieringsbeleid en het treasuryverslag: zie het jaarverslag en het treasurystatuut.