Informatie

ANBI

CBS de Wegwijzer Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude Document ANBI Status 1. Inleiding   'De Wegwijzer' is een christelijke basisschool. Ze gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude', opgericht in 1926. De school en de schoolvereniging hebben als grondslag de Bijbel.   Gegevens Naam vereniging: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Berkenwoude Publiek bekende naam: Christelijke basisschool 'De Wegwijzer' Post-/bezoekadres: Prins Clausstraat 1, 2825 BG Berkenwoude Tel.nr.: 0182-362589 Email: directie@cbsberkenwoude.nl BRIN: 06WX KvK-nummer: 40464148 RSIN: 004369336   2. Doel   Missie / doel De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs, overeenkomstig de genoemde grondslag.   Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn de doelgroep van de basisschool en daarmee van de vereniging. Zij ontvangen onderwijs overeenkomstig de Wet Primair Onderwijs (W.P.O.)   Uitgangspunten en kernbeginselen De kinderen, die door God zijn geschapen, opvoeden en onderwijzen, in afhankelijkheid van Gods zegen, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die toegerust en bereid is, om al de gaven die hij of zij van zijn of haar Schepper ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil en nut van de naaste en zichzelf op alle terreinen van het leven waar God hem of haar plaatst.   Geen winstoogmerk De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het onderwijs wordt bekostigd volgens de W.P.O. door met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Daarvoor is de vereniging afhankelijk van inkomsten uit contributie, ouderbijdragen en giften. 3. Werkzaamheden   Strategie en realisatie van het doel De vereniging heeft zijn strategie vastgelegd in het wettelijk verplichte schoolplan dat eens per 4 jaar wordt vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een schoolgids vastgesteld, waarin de vereniging haar meerjarenstrategie nog eens verwoordt. De realisatie van het doel is vastgelegd in het jaarverslag .   4. Bestuur   Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid   Toezichthoudend bestuur Voorzitter: F.M. Hamelink (onbezoldigd) Secretaris: L. Verboom (onbezoldigd) Penningmeester: A. den Besten (onbezoldigd) Lid: H. Moerman (onbezoldigd) Lid: C. Moree (onbezoldigd) Lid: W. Hogendoorn (onbezoldigd) Lid: M. Weststrate (onbezoldigd) Directeur-bestuurder B. Langerak, uitvoerend bestuurder  (bezoldigd volgens CAO Reformatorisch PO) 5. Financiën en vermogensbeheer   Balans en staat van baten en lasten Voor de balans en de staat van baten en lasten, het investerings- en financieringsbeleid en het treasuryverslag: zie het jaarverslag en het treasurystatuut.  

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen we uit hoe we om gaan met de persoonsgegevens van uw kind bij het verlaten van onze school. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de CBS 'De Wegwijzer' in Berkenwoude. U dient zich ervan bewust te zijn dat CBS 'De Wegwijzer' niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. CBS 'De Wegwijzer' respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.   Ons gebruik van verzamelde gegevens Gebruik van onze diensten Wanneer u via onze website door middel van een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van BasisOnline. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mail provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen deze gegevens niet aan anderen verstrekken. Cookies bij onze website Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van "functionele cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internet browser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet. Cookies van onze website uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser, zie voor uitleg de uitgebreide handleiding door BasisOnline.  Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Leerlingdossiers De gegevens van onze leerlingen, zoals toetsresultaten, notities, hulpplannen etc. worden opgeslagen op de beveiligde servers van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Bij de overgang van uw kind naar een andere school krijgt u inzicht in dit dossier; pas na uw toestemming zal het leerlingdossier via de beveiligde overstapservice onderwijs (voor meer info zie: https://www.overstapserviceonderwijs.nl/) naar de andere school verzonden worden. We hanteren een maximale bewaartermijn van vijf jaar. Alle leerling gegevens, m.u.v. NAW-gegevens, ouder dan vijf jaar worden uit ons leerlingvolgsysteem verwijderd. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers van de schoolwebsite de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief en email Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Fysiotherapie

Mijn naam is Maaike van Driel en ik ben kinderfysiotherapeut en SI-therapeut bij Fysiotherapie Bergambacht. De bewegingsontwikkeling begint al in moeders buik. Daarna liggend in de box, kruipend op de vloer en later spelend op het plein of met een sprong in het zwembad.  Spelenderwijs ontwikkelen de zintuigen en de motoriek. Elk kind ontwikkelt op een eigen manier en eigen tempo. Soms ervaart een kind problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dan heeft het kind extra oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Een vertraagde bewegingsontwikkeling kan ook van invloed zijn op sociaal, emotioneel en/of psychisch functioneren en soms op het leervermogen.  Deze kinderen hebben baat bij behandeling door een kinderfysiotherapeut om zich verder te kunnen ontwikkelen.    De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar bij wie er problemen zijn in de bewegingsontwikkeling.    Voorbeelden van behandelindicaties: - voorkeurshouding bij zuigelingen - problemen met de fijne en/grove motoriek - verminderde kwaliteit van bewegen (in vergelijking met leeftijdsgenoten) - problemen met de schrijfmotoriek - angst voor bewegen - slecht conditie - klachten van spieren en/of gewrichten - ademhalingsproblemen, zoals astma   Een SI-therapeut richt zich op de zintuigelijke informatieverwerking. Wanneer de zintuigelijke informatieverwerking van een kind niet goed verloopt kan er een onder- of overprikkeling ontstaan. Hierdoor kan het kind last hebben van bijvoorbeeld de concentratie, frustraties ervaren of juist extreem vermoeid zijn.    Als er problemen ervaren worden door het kind, de ouders en/of de leerkracht, dan is er sprake van een zogenaamde hulpvraag. Tijdens de behandeling staat deze hulpvraag centraal.    Fysiotherapie Bergambacht is maandag t/m vrijdag van 8:00-18:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0182-352060. Ook zonder verwijzing wordt kinderfysiotherapie tot 18 behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U hoeft hierover geen eigen risico te betalen.    Heeft u een vraag over het bewegend functioneren van uw kind, neem dan gerust contact op.  Maaike van Driel, kinderfysiotherapeut en SI-therapeut Fysiotherapie Bergambacht Meidoornstraat 5 2861 VJ Bergambacht  0182-352060 info@fysiofitness-bergambacht.nl

Jeugdhulp Gemeente

Als jeugdconsulent van de Gemeente Krimpenerwaard wil ik u graag informeren over de mogelijkheden voor het aanvragen van Jeugdhulp. Er kunnen situaties ontstaan waarin u problemen ervaart met uw zoon/dochter of zij geven signalen dat het niet goed gaat en er hulp nodig is. In de complexe wereld van hulpverleningsland is het dan zoeken waar u terecht kan voor vragen/informatie/passende hulp. U kunt dan denken aan opvoedondersteuning, (psychische) begeleiding, dagbesteding, diagnostisch onderzoek, therapie, training etc. De jeugdhulp richt zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30-12.30 uur contact opnemen met het Loket Samenleving en Zorg,  tel. 140182 of een e-mail sturen naar teamjeugd@krimpenerwaard.nl   Als u belt met het Loket zal een consulent u te woord staan en kunt u uw zorgen bespreken. Na dit gesprek kan er, in overleg met u een aanmelding geregistreerd worden, waardoor er op een later moment contact wordt opgenomen door een jeugdconsulent.   De Jeugdconsulent zal een persoonlijke afspraak met u maken om uw hulpvraag geheel in kaart te brengen. Samen met de jeugdconsulent gaat u op zoek naar passende hulp. Soms is deze hulp vrij toegankelijk, voor andere hulp is er een maatwerkvoorziening/beschikking nodig. Dit laatste houdt in dat de jeugdconsulent u een brief stuurt met het besluit dat de gemeente de jeugdhulp vergoedt. De gemeente heeft een groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd waarbij u zorg kunt afnemen. Deze zijn te vinden op www.zorgkeuzemiddenholland.nl Ook zijn er mogelijkheden om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen als het gecontracteerde aanbod niet passend is.   Ik hoop dat bovenstaande informatie u meer wegwijs maakt in die situaties waarin het nodig is.   Vriendelijke groet, Jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard E. (Eldina) Duratovic Consulent sociaal domein

Medezeggenschapsraad

Het doel van de MR is om leerkrachten en ouders inspraak en inzicht te geven in het beleid van onze school. Hoe dat precies werkt kunt u hieronder lezen. Wie zitten er in de MR? In de MR zitten zes personen, drie leerkrachten en drie ouders van leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen: Namens de leerkrachten: Jan Maarten Heldoorn, Ariënne Lindhout en Hanneke Overes. Namens de ouders: Ron Blokland (voorzitter), Hannie Kole-Both (Secretaris) en Arjon van der Laan. Wat doet de MR? Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding van de school. De eindverantwoordelijkheid van de beslissingen die worden genomen ligt bij het schoolbestuur.  Het schoolbestuur heeft regelmatig (in principe minimaal twee keer per jaar) overleg met de MR over de te nemen beslissingen. Tijdens dit overleg kunnen door de MR argumenten naar voren worden gebracht. Ook moet elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen worden voorgelegd aan de MR. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht, over andere zaken adviesrecht. Enkele voorbeelden van te bespreken onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het vakantierooster, de indeling en verdeling van de groepen, de voortgang en uitwerking van het schoolplan en zorgplan. Eigenlijk praat de MR mee over alles wat met de school te maken heeft.  Het doel van de MR is dus om leerkrachten en ouders inspraak en inzicht te geven in het beleid van onze school en om de schoolleiding gevraagd en ongevraagd te adviseren. De MR vergadert in ieder geval drie keer per jaar. Jaarverslag In het jaarverslag vindt u informatie over het achterliggende jaar van de leden van de MR. Contact Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met de MR.