Kwaliteit van de schoolorganisatie

Door de ogen van ouders, leerlingen en medewerkers

Op school werken we met veel verschillende mensen die allerlei taken uitvoeren. Leerlingen krijgen les van leerkrachten en worden daarnaast soms begeleid door onderwijsassistenten. De schoolleiding stimuleert, faciliteert en leidt het team.
Daarnaast zijn er ouders, die zich vrijwillig inzetten binnen de Medezeggenschapsraad of het Toezichthoudend bestuur of die andere taken verrichten in de school.
 
Veel verschillende mensen, met hun kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden, met hun kracht en kwetsbaarheid, die zich met liefde en toewijding inzetten voor het christelijk onderwijs in Berkenwoude.
 
Ouders zijn een belangrijke en onmisbare schakel tussen de wereld thuis en de wereld op school. Ze vertrouwen hun kind toe aan professionele onderwijskundigen, maar kennen zelf hun kind als geen ander. Een goed samenspel tussen ouders en school op basis van wederzijds vertrouwen is van groot belang. Daarom vragen we ouders elke vier jaar door middel van het invullen van een peiling om hun mening te geven over de verschillende aspecten van ons werk.
We horen graag wat goed gaat, want waardering doet goed en geeft energie.

Daarnaast zijn we benieuwd waar ouders verbetermogelijkheden zien, omdat we als professionele leergemeenschap onszelf graag willen blijven ontwikkelen en verbeteren.
En, laten we niet vergeten, ook het op peil houden van de kwaliteit op school vraagt –zeker bij personeelswisselingen en zwangerschapsverloven- de nodige inzet en inspanning.
 

Ouders   8.3  

We zijn erg blij met de uitkomst (8.3) van de ouderpeiling, die op alle onderdelen hogere scores laat zien dan de vorige peiling (7.8) én de gemiddelde score op andere scholen. Na de vorige peiling in 2017 zijn we met een aantal ouders een vervolggesprek aangegaan en vervolgens hebben we actief gewerkt aan de aangedragen verbetersuggesties. Het geeft ons voldoening dat op die onderdelen significante verbeteringen genoteerd kunnen worden
  • Christelijke identiteit
  • Inhoud Bijbels onderwijs
  • Schoolregels, orde en regels (8.6- was 7.4)
Wat verder opvalt, is dat leerkrachten de hoogste waardering krijgen: een 9.3! Dat is een mooi compliment, want zij geven het onderwijs elke dag vorm. Ook de Interne Begeleiding wordt hoger gewaardeerd (8.6) dan in 2017 (7.6), evenals de dagelijkse leiding door de directie.
In de conclusie (zie pagina 9 samenvatting) staat een lijst met pluspunten van onze school. We lichten er hier een paar onderdelen uit, die door meer dan 95% van de ouders positief wordt genoteerd:
  • Contact met medewerkers
  • Plezier in schoolgaan
  • Opvoedkundige aanpak
  • Leereffect
  • Veiligheid op school
  • Aansluiting op niveau
  • Vakbekwaamheid leerkrachten
 Als kritiekpunt op onze school wordt de veiligheid op weg naar school door 15% van de ouders genoemd. Hierover hebben we als directie contact gezocht met de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan over concrete aanpassingen. Daarnaast hebben we de verkeerscommissie uitgebreid en zullen we in de lessen (meer) aandacht besteden aan veilig deelnemen aan het verkeer.
 

Team      8.6

Ook de uitkomst van de peiling onder medewerkers (onderwijsassistenten, leerkrachten en directie) is gestegen: van 8.1 naar 8.6!
We zijn blij met de toegenomen waardering voor het management (9.2), op de voet gevolgd door de hoge punten voor het leerstofaanbod en leermiddelen (9.0). Met elkaar zijn we dankbaar voor een goed ingerichte en toegeruste leeromgeving in Berkenwoude. Daarnaast zijn we als team heel positief over het pedagogisch school- en werkklimaat. Met de twee verbeterpunten (interne communicatie en ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze) gaan we als team tijdens de studiemiddag van 19 februari 2021 aan de slag.
 

Leerling    8.3

En tenslotte de leerlingen. Voor hen is het onderwijs bedoeld. Als school en ouders zoeken we samen het goede voor de kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We willen graag dat ze zich ontwikkelen met hart, hoofd en handen. Elk jaar stellen we de leerlingen van groep 7 en 8 vragen over onder andere veiligheid en welbevinden, contact met leerkracht en leerlingen. Hier wordt door de inspectie  toezicht op gehouden.
Ook bij de leerlingen zijn de uitkomsten van de peiling hoger dan in voorgaande jaren. Misschien is het ook een kwestie van: ‘ontberen doet waarderen’?! We zijn blij dat ze de relatie met de leerkracht en de manier waarop die hen helpt, de hoogste waardering toekennen. Ook de duidelijkheid van de schoolregels krijgt een hoge score.

Samenvatting in cijfers:


Opmerking: Vensters is een landelijk scholenvergelijkingsplatform