Onderwijs

Onderwijsassistenten

Op school werken vijf onderwijsassistenten, die het verschil maken in en buiten de klas, voor zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen. Onderwijsassistenten hebben een uitvoerende taak in de leerlingenzorg. Dit kan zijn op sociaal- emotioneel en/of cognitief gebied.  Ze geven leerlingen pre-teaching of juist nazorg in de zin van extra ondersteuning en (verlengde) instructie. De onderwijsassistent werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Wij vinden op school de klas als groep heel belangrijk: de kinderen vormen een leergemeenschap. Elk kind heeft een eigen ontwikkeling binnen de groep en draagt mede bij aan de ontwikkeling van andere kinderen in de groep.  De onderwijsassistenten werken dan ook veel in de klassen zelf.  Wanneer de leerkracht na  de gegeven instructie, extra hulp geeft aan individuele leerlingen óf verdiepende instructie geeft aan sterke leerlingen, kan de onderwijsassistent  aan een groepje leerlingen in de klas verlengde instructie geven. De leerkracht en onderwijsassistent werken zo nauw samen, gebruiken dezelfde didactiek en methodiek en er zijn meer ogen en handen in de klas om de leerlingen te volgen en te begeleiden. Onderwijsassistenten assisteren ook met testen en toetsen afnemen, bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Hierbij kunnen we denken aan leerlingen, die slechtziend of slechthorend zijn of dyslexie hebben. Onderwijsassistenten vervangen klassen in geval van afwezigheid van de leerkracht door bijvoorbeeld ziekte.

Interne begeleiders

De IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Elke leerling heeft zijn of haar eigen ontwikkeling op verschillende gebieden, in een klas met andere leerlingen die ieder hun eigen ontwikkeling hebben. Elke leerling moet uitgedaagd worden op  het eigen niveau op een manier die motiveert en uitdaagt verder te ontwikkelen.  De IB-er helpt de groepsleerkrachten hun lesaanbod af te stemmen en te differentiëren.  Daarnaast monitort de IB-er de ontwikkelingen schoolbreed via het Leerling Volg Systeem. Leerlingen met een specifieke zorg of hulpvraag vallen onder de verantwoordelijkheid van de IB-er. Die werkt samen met ouders en soms met externe partijen om de juiste vorm van onderwijs mogelijk te maken.  We kijken óf en hoe de leerling met een specifieke hulpvraag in de klas en school kan functioneren. Binnen Passend Onderwijs proberen wij zorgleerlingen binnen onze dorpsschool in hun eigen leefgemeenschap onderwijs te bieden. Voorwaarde hiervoor  is dat de leerkracht de benodigde zorg kan geven en de overige leerlingen in de klas niet belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling. Een klas met een diversiteit aan leerlingen draagt bij aan een verdere ontwikkeling van waarden en normen, persoonlijkheids- en karaktervorming. De IB-er is in de school ook verantwoordelijk voor de coaching en scholing van leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel.  De IB-er legt ook met regelmaat in die hoedanigheid klassenbezoeken af.

SchoolOndersteuningsTeam (SOT)

Met elkaar, voor elkaar! Wat is een ondersteuningsteam? Een ondersteuningsteam is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Meer informatie over het ondersteuningsteam is te verkrijgen op de basisschool, bij het samenwerkingsverband Berseba en bij het Sociaal Team Bergambacht.   Waar gaat het om? In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er "hulptroepen" kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.   Wanneer komt een kind voor bespreking in aanmerking? In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met het Jeugdteam en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind dan doet de intern begeleider van de school een beroep op deze deskundigen. De intern begeleider van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.   Hoe werkt een ondersteuningsteam? Een ondersteuningsteam biedt 'overleg op maat'. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden. Ouders zijn aanwezig indien noodzakelijk. Indien de ouders niet aanwezig (kunnen) zijn is de leerkracht verantwoordelijk voor de informatieoverdracht. Aan het eind van de bespreking wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. In de volgende bespreking wordt teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind hebben gehad.   Wie kunnen de deelnemers aan het ondersteuningsteam zijn? De basissamenstelling bestaat in ieder geval in het cursusjaar 2020-2021 uit: Directeur-bestuurder Thea van den Berg Adjunct directeur / IB-er Bas Langerak of Jan Maarten Heldoorn, groep 1 t/m 8 Leerkracht / leerkrachten van het team Mevrouw Lydia Visser, orthopedagoog Driestar educatief Mevrouw Martine van Vliet, JGZ-arts,  contactpersoon Jeugdteam gemeente Mevrouw Willianne Verhoog, school maatschappelijk werk Mevrouw Eldina Duratovic, gemeente Krimpenerwaard Meneer Jan de Waard, Berseba samenwerkingsverbandHet ondersteuningsteam kan, altijd in overleg met ouders, aangevuld worden met deskundigen van andere organisaties of betrokkenen vanuit de omgeving van het kind.   Wat voor acties kunnen van een ondersteuningsteam verwacht worden? Specifieke ondersteuning van de school bij het opstellen van een plan van aanpak of bijvoorbeeld een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP); Het formuleren van de vraagstellingen voor (nader) onderzoek naar de aard en omvang van de onderwijsbehoeften van het kind; Inschakelen van gespecialiseerde ondersteuning in de school; Het adviseren van ouders om gespecialiseerde ondersteuning voor hun kind in te schakelen, of verwijzing naar speciale voorzieningen in de jeugdhulp of voor opvoedingsondersteuning; Aanmelden bij zorgloket van het samenwerkingsverband voor een speciaal zorgarrangement, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs of aanvragen van specifieke financiering. Hoe zit het met de privacy? Het ondersteuningsteam is gebonden aan een privacyreglement. Dit betekent dat de deelnemers aan het ondersteuningsteam zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. De informatie uit het ondersteuningsteam is strikt vertrouwelijk.   Wat is de rol van de ouder? Wanneer een kind in een ondersteuningsteam wordt besproken, worden de ouders  in principe uitgenodigd om bij (een deel van) die bespreking aanwezig te zijn. De kennis van de ouder over het kind en de ervaringen van de ouder, zijn van grote waarde bij het uitstippelen van een passende oplossing. Ouders kunnen via de leerkracht en intern begeleider ook zelf een aanvraag doen  voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld in het geval van thuisproblematiek die ook zijn invloed heeft op het leren van het kind op school.   Bij wie kunnen ouders terecht met vragen? De intern begeleider van de school kan vragen beantwoorden. Tevens kunnen ouders zich wenden tot het Jeugdteam van de gemeente.

Kernwaarden

Liefde en discipline Liefde en discipline zien we niet als tegenstelling, maar juist als waardevolle aanvulling op elkaar in een goede balans. Uit liefde tot God als basis vloeit liefde tot de ander voort. Liefde is meer dan alleen maar vriendelijkheid. Het is ook grenzen stellen, om zo te kunnen zorgen voor een veilige ruimte om te leven en te ontwikkelen. Uit liefde geeft God Zijn geboden ter begrenzing van onze vrijheid, ´opdat het u wel ga´. Zo willen we leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden en vragen we ook gehoorzaamheid en respect van elkaar in de schoolgemeenschap. Liefde en discipline in de juiste samenhang zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving.    Verantwoordelijkheid en eigenaarschap We vinden het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar handelen en gedrag en zich inzet voor de ontwikkeling van de gemeenschap, de groep en zichzelf. Hierin willen we leren om niet de individuele ontplooiing bovenaan te plaatsen, maar ook in dienstbaarheid aan God het goede voor elkaar te zoeken. ´En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun zo ook.´ Daarnaast zoeken we naar een evenwichtige ontwikkeling van cognitie en persoon, waarbij mensen - zowel leerkrachten als leerlingen - eigenaar zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.   Openheid en eerlijkheid Van mensen buiten de school horen we regelmatig dat de openheid in onze school opvallend is. We vinden het belangrijk dat ieder, van jong tot oud, leerkracht en ouder, stagiair en adviseur, zich welkom voelt op ´De Wegwijzer´. Ook willen we eerlijk zijn in onze fouten en successen: eerlijke feedback is nodig om te ontwikkelen en van fouten leer je vaak het meeste. Dat willen we ook als kern waarde meegeven aan leerlingen. Eerlijkheid is nodig om aan te geven wat we wel en (nog) niet kunnen. Er zijn grenzen aan de zorg die we kunnen bieden, naast de vele mogelijkheden en kansen die er zijn. Openheid en eerlijkheid heeft ook te maken met duidelijke communicatie, zowel intern als extern. Zowel in het team, naar leerlingen als naar ouders.