Onderwijs

Kwaliteit van de schoolorganisatie

Door de ogen van ouders, leerlingen en medewerkers Op school werken we met veel verschillende mensen die allerlei taken uitvoeren. Leerlingen krijgen les van leerkrachten en worden daarnaast soms begeleid door onderwijsassistenten. De schoolleiding stimuleert, faciliteert en leidt het team. Daarnaast zijn er ouders, die zich vrijwillig inzetten binnen de Medezeggenschapsraad of het Toezichthoudend bestuur of die andere taken verrichten in de school.   Veel verschillende mensen, met hun kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden, met hun kracht en kwetsbaarheid, die zich met liefde en toewijding inzetten voor het christelijk onderwijs in Berkenwoude.   Ouders zijn een belangrijke en onmisbare schakel tussen de wereld thuis en de wereld op school. Ze vertrouwen hun kind toe aan professionele onderwijskundigen, maar kennen zelf hun kind als geen ander. Een goed samenspel tussen ouders en school op basis van wederzijds vertrouwen is van groot belang. Daarom vragen we ouders elke vier jaar door middel van het invullen van een peiling om hun mening te geven over de verschillende aspecten van ons werk. We horen graag wat goed gaat, want waardering doet goed en geeft energie. Daarnaast zijn we benieuwd waar ouders verbetermogelijkheden zien, omdat we als professionele leergemeenschap onszelf graag willen blijven ontwikkelen en verbeteren. En, laten we niet vergeten, ook het op peil houden van de kwaliteit op school vraagt –zeker bij personeelswisselingen en zwangerschapsverloven- de nodige inzet en inspanning.   Ouders   8.3   We zijn erg blij met de uitkomst (8.3) van de ouderpeiling, die op alle onderdelen hogere scores laat zien dan de vorige peiling (7.8) én de gemiddelde score op andere scholen. Na de vorige peiling in 2017 zijn we met een aantal ouders een vervolggesprek aangegaan en vervolgens hebben we actief gewerkt aan de aangedragen verbetersuggesties. Het geeft ons voldoening dat op die onderdelen significante verbeteringen genoteerd kunnen worden Christelijke identiteit Inhoud Bijbels onderwijs Schoolregels, orde en regels (8.6- was 7.4) Wat verder opvalt, is dat leerkrachten de hoogste waardering krijgen: een 9.3! Dat is een mooi compliment, want zij geven het onderwijs elke dag vorm. Ook de Interne Begeleiding wordt hoger gewaardeerd (8.6) dan in 2017 (7.6), evenals de dagelijkse leiding door de directie. In de conclusie (zie pagina 9 samenvatting) staat een lijst met pluspunten van onze school. We lichten er hier een paar onderdelen uit, die door meer dan 95% van de ouders positief wordt genoteerd: Contact met medewerkers Plezier in schoolgaan Opvoedkundige aanpak Leereffect Veiligheid op school Aansluiting op niveau Vakbekwaamheid leerkrachten  Als kritiekpunt op onze school wordt de veiligheid op weg naar school door 15% van de ouders genoemd. Hierover hebben we als directie contact gezocht met de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan over concrete aanpassingen. Daarnaast hebben we de verkeerscommissie uitgebreid en zullen we in de lessen (meer) aandacht besteden aan veilig deelnemen aan het verkeer.   Team      8.6 Ook de uitkomst van de peiling onder medewerkers (onderwijsassistenten, leerkrachten en directie) is gestegen: van 8.1 naar 8.6! We zijn blij met de toegenomen waardering voor het management (9.2), op de voet gevolgd door de hoge punten voor het leerstofaanbod en leermiddelen (9.0). Met elkaar zijn we dankbaar voor een goed ingerichte en toegeruste leeromgeving in Berkenwoude. Daarnaast zijn we als team heel positief over het pedagogisch school- en werkklimaat. Met de twee verbeterpunten (interne communicatie en ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze) gaan we als team tijdens de studiemiddag van 19 februari 2021 aan de slag.   Leerling    8.3 En tenslotte de leerlingen. Voor hen is het onderwijs bedoeld. Als school en ouders zoeken we samen het goede voor de kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We willen graag dat ze zich ontwikkelen met hart, hoofd en handen. Elk jaar stellen we de leerlingen van groep 7 en 8 vragen over onder andere veiligheid en welbevinden, contact met leerkracht en leerlingen. Hier wordt door de inspectie  toezicht op gehouden. Ook bij de leerlingen zijn de uitkomsten van de peiling hoger dan in voorgaande jaren. Misschien is het ook een kwestie van: ‘ontberen doet waarderen’?! We zijn blij dat ze de relatie met de leerkracht en de manier waarop die hen helpt, de hoogste waardering toekennen. Ook de duidelijkheid van de schoolregels krijgt een hoge score. Samenvatting in cijfers: Opmerking: Vensters is een landelijk scholenvergelijkingsplatform  

Huiswerk

Wat is huiswerk? Onder huiswerk verstaan wij taken die ontwikkeld zijn door leerkrachten voor de leerlingen, bedoeld om te maken of te leren buiten schooltijd. Waarom huiswerk? Huiswerk moet altijd een doel dienen, wil het effectief zijn. Op onze school proberen wij door middel van huiswerk het volgende te bereiken: De opgedane kennis en vaardigheden uit de les thuis verder oefenen. Hierdoor wordt het verwerken van de informatie bevorderd. Door het toepassen van vaardigheden en kennis wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot. Indirect worden de studievaardigheden verbeterd. Kinderen leren hierdoor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onderzoek toont aan dat leerlingen die hun huiswerk maken en leren betere resultaten behalen dan leerlingen die dit niet doen. Het bevorderen van een positieve communicatie tussen ouder en kind. Ouders worden meer betrokken bij het schoolgebeuren. Wanneer de ouders betrokken zijn bij het huiswerk en interesse tonen in het te leren of te maken werk, zal de leerling worden gemotiveerd. (Een aantal voorwaarden zijn hierbij wel van belang: we gaan hier verder op in onder het kopje: ‘Rol van ouders’.) Welk huiswerk? Het is van belang dat huiswerk nuttig, effectief en doelgericht is. De te leren stof moet niet te moeilijk of helemaal nieuw zijn. Oefenen, herhalen en voorbereiden zijn belangrijke doelen voor het geven van huiswerk. Het maakwerk wat de leerlingen thuis maken, moet een vervolg zijn van de aangeboden leerstof op school. Vanaf groep 3 is er al sprake van huiswerk. In de volgende jaren is er sprake van een geleidelijke opbouw en een goede begeleiding door de leerkracht. Algemene afspraken Het huiswerk wordt in alle groepen bijgehouden op het schoolbord. Vanaf groep 6 krijgt iedere leerling een agenda van school. In dit jaar zullen de kinderen begeleid worden bij het plannen van hun werk. Hoe en wanneer leer ik een repetitie die ik over een week krijg? In groep 7 en 8 is er nog steeds begeleiding van de leerkracht, maar de verantwoordelijkheid/ het eigenaarschap van de leerling neemt steeds meer toe. Huiswerkmaterialen worden éénmalig uitgereikt aan leerlingen. Indien een blad kwijt is, kan de leerling een kopie maken van het blad van een medeleerling. Voor de presentaties en werkstukken maken we gebruik van vaste beoordelingsbladen.  Huiswerk wordt altijd beoordeeld en besproken. Frequentie Vanwege de doorgaande lijn streven we naar de volgende opbouw in huiswerktijd en huiswerktaken. Hieronder staan gemiddeldes, de verschillen tussen individuele leerlingen kunnen groot zijn.   Groep 3 en 4 10 minuten per dag 1-3 taken per week Groep 5 en 6 15 minuten per dag 2-4 taken per week Groep 7 en 8 30 minuten per dag 4-6 taken per week   Rol van de leerkracht Zoals hierboven al beschreven is, zorgt de leerkracht voor zinvolle en effectieve opdrachten. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit herhalingsstof, verdiepingsstof of basisstof. De leerkracht zorgt voor een duidelijke instructie bij het opgeven van leer- en maakwerk. De leerkracht begeleidt de kinderen in het aanleren van een eigen manier van leren. De leerkracht evalueert op het product (leerwerk en resultaten) en het proces (manier van leren). Ouders worden geïnformeerd over het huiswerk dat de kinderen op krijgen. Ouders worden verder op de hoogte gebracht van de gebruikte strategieën. De leerkracht neemt contact op met de ouders wanneer de huiswerkhouding van een kind onvoldoende is. Rol van de ouders Ouders spelen een grote rol in het onderwijsleerproces van hun kinderen. Als een kind merkt dat zijn ouders huiswerk belangrijk vinden, zal dit een positieve uitwerking hebben op de werkhouding van het kind. Ouders laten zich door school informeren over het huiswerk. Deze informatie komt tot hen tijdens ouderavond/-gesprekken en nieuwsbrieven vanuit de groep. Ouders zorgen voor een rustige plek waar hun kind geconcentreerd kan werken. Schakel zoveel mogelijk storende elementen uit. De televisie en computer kan heel wat aandacht afleiden. Ouders tonen interesse in wat hun kind moet maken of leren. Zoek samen met uw zoon of dochter naar een aanpak die bij hem of haar het beste past. Wijs uw zoon of dochter erop dat regelmatig herhalen belangrijk is. Er wordt meer studieresultaat behaald wanneer er drie maal 5 minuten wordt gestudeerd dan één maal een kwartier. Bij het plannen van een langlopende taak, zoals een spreekbeurt, heeft uw kind steun nodig. Het is niet de bedoeling dat u de taak maakt. Geef suggesties voor een aanpak en tijdsplanning, toon interesse in de vorderingen en help uw kind met het bewaken van de deadline. Bij moeilijkheden of problemen nemen ouders contact op met de leerkracht. De verantwoordelijkheid van het maken en leren van huiswerk ligt bij uw zoon of dochter zelf. Ouders hebben een coachende rol. De leerling moet het huiswerk n.a.v. de instructie in de klas zelfstandig thuis kunnen maken. Als dit niet lukt, geeft uw zoon of dochter dat aan op school bij de eigen leerkracht, waar hij (verlengde) instructie kan ontvangen. Merkt u als ouders dat uw kind toch problemen ondervindt bij het leren of bij het maken van opdrachten, dan kun u zeker terecht bij de groepsleerkracht of IB-er op school. . Rol van het kind De leerling zorgt ervoor dat hij of zij helder heeft wat er van hem of haar verwacht wordt. Huiswerk wordt altijd geleerd of gemaakt. Als iets onduidelijk is vraagt het kind hulp aan de leerkracht. De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werk en resultaten.

PCM (Process Communication Model)

De uitdaging voor een leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Zonder aansluiting of effectieve communicatie heb je geen of weinig resultaat!   Als leerkracht wil je al je leerlingen in de groep bereiken en verstaan, zowel verbaal als non-verbaal.  Maar als leerkracht sluit je met je eigen manier van communiceren niet automatisch aan bij alle leerlingen in de groep.  Hoe kan je als expressieve leerkracht die stillere en bedachtzame leerling in jouw groep begrijpen?    Het Process Communication Model geeft de leerkracht handvatten om bij zichzelf en bij zijn leerlingen te observeren of leerlingen zich veilig voelen of bedreigd en het geeft handvatten om écht contact te maken, plezier te hebben en optimale leerresultaten te bereiken.  In het cursusjaar 2019-2020 zijn we begonnen aan een teamscholing rondom het model van PCM.  In de jaren daarna zijn we dit model ook gaan inzetten in de klassen om zo  bij te dragen aan een positieve groepsvorming en het bereiken van ieder kind.  Als leerkrachten willen we het volgende bereiken:  Alle leerlingen bereiken met een effectieve manier van communiceren.   Meer zicht krijgen op effectief gedrag en ook leren  negatief gedrag te duiden en om te zetten in positieve interacties.   Meer instrumenten ontdekken hoe je al jouw leerlingen kunt motiveren en onderwijs kunt bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas.  Het Process Communication Model onderscheidt zes persoonlijkheidstypes, die we allemaal in ons hebben: de Harmoniser, Gestructureerd Denker, Doorzetter, Dromer, Promotor en Rebel. De opbouw en intensiteit is voor iedereen verschillend.  Iedereen heeft alle zes de persoonlijkheidstypes maar twee of drie types zijn het meest bepalend.     Het zou zomaar kunnen dat de groepsleerkracht van uw kind tegen u zegt:  ‘Uw dochter is een dromerig type.’ Een mooi compliment voor een leerling die goed kan luisteren, verbeelden en reflecteren.  ‘Uw zoon is een rebel in de klas!’ Dan weet u dat het over uw spontane, creatieve en energieke zoon gaat!    

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheidsbeleid | Verrijkingsmap | Kidslab 3, 456, 78 Onze visie op het kind is dat elk kind uniek en begaafd is, gemaakt door de Schepper, met als doel Hem te eren en lief te hebben en om zijn of haar naaste lief te hebben. Onze collectieve ambitie als team is het ontwikkelen van talenten en persoonlijkheid bij elke leerling. We willen ons als team inzetten om leerlingen te zien en te begeleiden in hun brede ontwikkeling. Een balans in kennisoverdracht en karaktervorming, in talent- en persoonlijkheidsontwikkeling vinden we belangrijk. We zijn van mening dat ze gevormd moeten en mogen worden als burger van twee rijken. Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk der Nederlanden. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er uitdagingen op het gebied van bepaalde vaardigheden. Zoals we zwakke rekenaars of spellers ondersteunen, willen we ook een passend aanbod creëren voor deze leerlingen. De groep als leergemeenschap blijft centraal staan en van daaruit kijken we wat een ieder nodig heeft,  zodat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en straks een plaats in het geheel van de samenleving kunnen innemen. Daarbij stimuleren we hen om oog te hebben voor elkaar en een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.   Algemeen Elk kind heeft zijn talenten, de ene meer analytisch, de ander creatief of praktisch. In dit deel van ons onderwijs- en zorgaanbod zijn we gericht op de bovengemiddelde leerlingen. Deze leerlingen zijn meer dan intelligent! Naast hun intelligentie hebben zij ook zo hun uitdagingen op het gebied van:     We willen deze leerlingen op school begeleiden volgens de onderstaande volgorde:   Om tot een beredeneerd aanbod te komen en dat te borgen, hebben we een meer- en hoogbegaafdheidsbeleid. We hebben het omschreven tot op het concrete niveau van de leerling. Interventies die hierin een plek hebben zijn bijvoorbeeld de verrijkingsmap en de Kidslab-groepen. Deze twee instrumenten zullen we hieronder verder omschrijven.   Talentpiramide CBS De Wegwijzer Basis van onze aanpak: talentpiramide De basis van onze visie is terug te zien in de talentpiramide. Allereerst vindt het primaire aanbod plaats in de klas. Daar brengt de leerling de meeste tijd door. Hierin wordt de leerling gezien met zijn talenten en uitdagingen. Er is in de klas aanbod op verschillende niveaus. Hierin is er vanaf groep 1-8 aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Hierin wordt gebruik gemaakt van de Taxonomie van Bloom en hogere orde denkvragen. Wanneer een leerling onvoldoende ontwikkelt in het gedifferentieerde aanbod in de klas wordt er verder gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dit wordt altijd gedaan in nauw contact met ouders, de leerling en de leerkracht.   Verrijkingsmap De verrijkingsmap is een organisatievorm waarin verrijking structureel wordt aangeboden aan de leerling. Door een aangepast rooster wordt de verrijking een vast onderdeel van het programma van de meer-begaafde  leerling.  De leerling heeft voorin zijn map een weekrooster waarop te zien is welke onderdelen hij of zij met de klas mee doet en welke onderdelen specifiek op zijn of haar behoeftes zijn afgestemd. De verrijking wordt in een doorgaande lijn aangeboden en is groep-overstijgend. Het heeft een verplicht karakter en is dus niet vrijblijvend. De verrijkingsopdrachten maken deel uit van het onderwijsaanbod van de betreffende leerling.   We hebben op school een breed aanbod aan verrijkingsopdrachten zoals wiskundige opdrachten, opdrachten die om inzicht vragen, coöperatieve spellen, waarbij de leerlingen afhankelijk van elkaar zijn om het doel te behalen.   Kidslab 3, 456, 78 Kidslab is de zorgvoorziening voor leerlingen die nog meer zorg nodig hebben. Kidslab is ook volgende stap in het aanbod op school. De basis van het verrijken gebeurt in de klas door middel van de verrijkingsmap. Op donderdag zijn er drie Kidslab-groepen actief. In Kidslab wordt er in een kleinere setting gewerkt met een groepje leerlingen. Kidslab daagt kinderen uit om op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Alle activiteiten en onderdelen zijn gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden. U kunt hierbij denken aan vaardigheden op de volgende gebieden: samenwerken, zelfinzicht, motivatie, communiceren enz.. In Kidslab worden de vaardigheden op verschillende manieren ontwikkeld. De persoonlijke leerdoelen van de leerlingen centraal. Daarnaast is er veel tijd voor onderzoek doen binnen een thema, maar ook voor eigen denkvragen. Verder zal er gedurende het jaar aandacht zijn voor filosofie, debatteren en het organiseren van activiteiten. Ook zal er gebruik gemaakt worden van spellen en puzzels, waarbij samenwerken en nadenken een belangrijke rol spelen. Meester Heldoorn is de Kidslab-coach. Hij coacht en begeleidt de leerlingen in Kidslab. Visuele weergave Kidslab met als basis en doel Vaardigheden ontwikkelen De Kidslab groep is een interventie vanuit school. De school kijkt welke kinderen er in aanmerking komen voor deelname aan de Kidslab groep.    

Engels

CEFR | Holmwoods KIDS | Holmwoods Tweens | Groepsdoorbrekend werken   In de huidige maatschappij wordt er van onze leerlingen steeds meer verwacht op het gebied van Engelse taal. De afgelopen jaren is hier binnen het basisonderwijs de nodige aandacht voor geweest. Zo wordt er in alle groepen Engels gegeven en krijgt dit vak steeds meer ruimte in het lesrooster. Na intern onderzoek is er geconstateerd dat op het gebied van Engelse taal de resultaten van de gemiddelde leerling op CBS de Wegwijzer laag zijn bij het verlaten van de school. Dit beeld wordt bevestigd door gesprek met oud-leerlingen en voortgezet onderwijs scholen.  De beheersing van een taal wordt aangegeven in de taalniveaus CEFR. Dit is een Europees referentiekader, dat is vastgesteld om taalonderwijs goed af te kunnen stemmen en niveaus te kunnen vergelijken. Deze niveaus zijn respectievelijk A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Het is een gegeven dat het voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs wenselijk is dat de leerlingen het niveau A1 of A2 behalen. Dit is afhankelijk van het uitstroom niveau: VMBO of HAVO/VWO.   Voor een uitstroom naar VMBO is het wenselijk niveau A1 te behalen. Samengevat is een leerling na het behalen van dit niveau in staat een eenvoudig gesprek te voeren, een gesprek te volgen (mits men langzaam en duidelijk spreekt), een korte tekst (bijv. vakantiegroeten) te schrijven en eenvoudige teksten te lezen.   Voor de uitstroom naar het niveau HAVO/VWO ligt dit niveau op A2. Deze leerlingen moeten in staat zijn eenvoudige dialogen te voeren, te vertellen over persoonlijke onderwerpen, een persoonlijke tekst te schrijven en eenvoudige teksten te lezen en hier informatie uit te halen.   Als basisschool vinden wij het vak Engels (zeer) belangrijk. Naar aanleiding van bovenstaande gegevens willen wij u graag informeren over de manier waarop wij op CBS De Wegwijzer de komende jaren het vak Engels aan zullen bieden en zo de leerlingen willen helpen bij het groeien in het gebruik van de Engelse taal.     Algemeen Bij het vormgeven van het Engels onderwijs zijn er een aantal punten waar wij veel waarde aan hechten. Allereerst vinden wij het van groot belang dat de lesmaterialen die worden gebruikt aansprekend zijn voor alle leerlingen. De materialen moeten uitnodigend zijn en aanzetten tot leren. Een taal wordt aangeleerd door kinderen hieraan bloot te stellen (exposure). Het is daarom van groot belang dat dit binnen de school voldoende gebeurt. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het leren van een taal het vormen van groepen met leerlingen van hetzelfde niveau wenselijk is. Groep 1-4 Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er in de groepen 1 t/m 4 gewerkt met de methode Holmwoods Kids. Dit is een aansprekende methode, die op een goede manier aansluit bij de identiteit van de school. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met de Engelse taal. Dit gebeurt door te werken met prentenboeken, liedjes, flashcards en verschillende digibord materialen. Elk leerjaar worden er 5 thema’s aangeboden. In deze thema’s komen onderwerpen naar voren als verjaardag, het weer, school, het lichaam, kleding en eten en drinken.   In de groepen 1-4 wordt er gewerkt met verschillende korte lesmomenten, waarbij er wordt gestreefd naar een totale duur van 45 minuten per week.   Groep 5-8 Binnen de groepen 5 t/m 8 wordt er vanaf het schooljaar 2021-2022 gewerkt met de Methode Holmwoods Tweens. Deze methode bestaat uit twee delen: Allereerst werken de leerlingen binnen een online omgeving op hun eigen niveau en tempo. Dit is vergelijkbaar met de omgeving van Holmwoods Premium, de methode die de afgelopen jaren is gebruikt. De leerlingen werken aan dit onderdeel in de leerjaargroep. Ook is het mogelijk om hier thuis aan te werken. Als tweede werken de leerlingen met een werkboek (adventure book) passend bij het niveau waarop zij werken in de online omgeving. In dit werkboek wordt er door oefeningen, spelletjes en verschillende werkvormen aandacht gegeven aan spreken, luisteren, lezen en schrijven.   Om deze methode optimaal te kunnen gebruiken zal er binnen de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend gewerkt worden. Dit heeft als groot voordeel dat de leerlingen werken op hun eigen niveau, wat ervoor zorgt dat leerlingen die moeite hebben met Engels uit de frustratie zone blijven en andere leerlingen voldoende worden uitgedaagd.   Niveaus In elke jaargroep zal een ander niveau Engels aangeboden worden. In de onderstaande tabel vindt u de verdeling voor het komende jaar in de CEFR-referentieniveaus en de niveaus van Holmwoods.   Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Pre-A1 (Beginners) Pre-A1 (Discoverers) Pre-A1 (Discoverers) Pre-A1 (Explorers) Pre-A1 – A2 (Pioneers – Elementary)   Op dit moment is er binnen de school een grote groep leerlingen die werkt op hetzelfde niveau: Pre A1 (Discoverers). We verwachten dat het gemiddelde niveau de komende jaren stijgt en de leerlingen op vijf of zes verschillende niveaus les zullen krijgen. Huiswerk Elke week wordt er een woordenschattoets afgenomen. Deze toetsen worden gemaakt in de niveaugroepen. In de onderstaande tabel vindt u het aantal woorden en zinnen dat er in de verschillende niveaugroepen geleerd zal worden.   Pre A1 (Discoverers) – jaargroep 5 Pre A1 (Discoverers) – jaargroep 6 Pre-A1 (Explorers) Pre-A1 – A2 (Pioneers – Elementary) 10 woorden en 2 zinnen 12 woorden en 2 zinnen 15 woorden en 3 zinnen 15 woorden en 3 zinnen   De lessen Engels zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag van 12.25 uur tot 13.15 uur. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt met het Adventure book van Holmwoods Tweens. Ook wordt het huiswerk overhoord. In de leerjaargroep wordt er gewerkt in de online omgeving.   In de groepen 5 t/m 8 wordt er gestreefd naar twee lesmomenten met een totale duur van 65 à 70 minuten per week.   Overgang groep 4 naar 5 De afgelopen jaren is gebleken dat de overgang van groep 4 naar groep 5 voor veel leerlingen groot is. Om deze stap kleiner te maken wordt er in groep 4 gewerkt met een combinatie van beide methoden. Als basismethode wordt Holmwoods Kids (jaargroep 4) gebruikt. Tijdens de lessen Engels is deze methode leidend. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de online omgeving van Holmwoods Tweens. Zij werken op het niveau Pre A1 - Beginners. Op deze manier leren zij werken met de online omgeving, de verschillende soorten opdrachten en wordt de woordenschat vergroot.   Thuis Engels? Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis aandacht te besteden aan de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren. Allereerst hopen wij op uw aandacht voor het huiswerk en interesse in de gegeven lessen. Verder is het mogelijk om aandacht te geven aan de Engelse taal door het spelen van spelletjes, zingen van liedjes, lezen van boeken of het gebruik maken van ‘chunks’. Onder dit laatste verstaan wij korte Engelse zinnen die regelmatig terugkomen in de dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld: ‘Put on your coat, please?’ of ‘Can you open the door for me, please?’    Tot slot De komende jaren zal het implementeren van deze methode en manier van werken de nodige scholing en ontwikkeling vragen. We hopen dat dit als resultaat heeft dat uw kind op zijn of haar niveau in staat is de Engelse taal te beheersen.  

Onderwijsassistenten

Op school werken vijf onderwijsassistenten, die het verschil maken in en buiten de klas, voor zowel individuele leerlingen als groepjes leerlingen. Onderwijsassistenten hebben een uitvoerende taak in de leerlingenzorg. Dit kan zijn op sociaal- emotioneel en/of cognitief gebied.  Ze geven leerlingen pre-teaching of juist nazorg in de zin van extra ondersteuning en (verlengde) instructie. De onderwijsassistent werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Wij vinden op school de klas als groep heel belangrijk: de kinderen vormen een leergemeenschap. Elk kind heeft een eigen ontwikkeling binnen de groep en draagt mede bij aan de ontwikkeling van andere kinderen in de groep.  De onderwijsassistenten werken dan ook veel in de klassen zelf.  Wanneer de leerkracht na  de gegeven instructie, extra hulp geeft aan individuele leerlingen óf verdiepende instructie geeft aan sterke leerlingen, kan de onderwijsassistent  aan een groepje leerlingen in de klas verlengde instructie geven. De leerkracht en onderwijsassistent werken zo nauw samen, gebruiken dezelfde didactiek en methodiek en er zijn meer ogen en handen in de klas om de leerlingen te volgen en te begeleiden. Onderwijsassistenten assisteren ook met testen en toetsen afnemen, bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Hierbij kunnen we denken aan leerlingen, die slechtziend of slechthorend zijn of dyslexie hebben. Onderwijsassistenten vervangen klassen in geval van afwezigheid van de leerkracht door bijvoorbeeld ziekte.

Interne begeleiders

De IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Elke leerling heeft zijn of haar eigen ontwikkeling op verschillende gebieden, in een klas met andere leerlingen die ieder hun eigen ontwikkeling hebben. Elke leerling moet uitgedaagd worden op  het eigen niveau op een manier die motiveert en uitdaagt verder te ontwikkelen.  De IB-er helpt de groepsleerkrachten hun lesaanbod af te stemmen en te differentiëren.  Daarnaast monitort de IB-er de ontwikkelingen schoolbreed via het Leerling Volg Systeem. Leerlingen met een specifieke zorg of hulpvraag vallen onder de verantwoordelijkheid van de IB-er. Die werkt samen met ouders en soms met externe partijen om de juiste vorm van onderwijs mogelijk te maken.  We kijken óf en hoe de leerling met een specifieke hulpvraag in de klas en school kan functioneren. Binnen Passend Onderwijs proberen wij zorgleerlingen binnen onze dorpsschool in hun eigen leefgemeenschap onderwijs te bieden. Voorwaarde hiervoor  is dat de leerkracht de benodigde zorg kan geven en de overige leerlingen in de klas niet belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling. Een klas met een diversiteit aan leerlingen draagt bij aan een verdere ontwikkeling van waarden en normen, persoonlijkheids- en karaktervorming. De IB-er is in de school ook verantwoordelijk voor de coaching en scholing van leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel.  De IB-er legt ook met regelmaat in die hoedanigheid klassenbezoeken af.

SchoolOndersteuningsTeam (SOT)

Met elkaar, voor elkaar! Wat is een ondersteuningsteam? Een ondersteuningsteam is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Meer informatie over het ondersteuningsteam is te verkrijgen op de basisschool, bij het samenwerkingsverband Berseba en bij het Sociaal Team Bergambacht.   Waar gaat het om? In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er "hulptroepen" kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.   Wanneer komt een kind voor bespreking in aanmerking? In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met het Jeugdteam en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind dan doet de intern begeleider van de school een beroep op deze deskundigen. De intern begeleider van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.   Hoe werkt een ondersteuningsteam? Een ondersteuningsteam biedt 'overleg op maat'. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden. Ouders zijn aanwezig indien noodzakelijk. Indien de ouders niet aanwezig (kunnen) zijn is de leerkracht verantwoordelijk voor de informatieoverdracht. Aan het eind van de bespreking wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. In de volgende bespreking wordt teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind hebben gehad.   Wie kunnen de deelnemers aan het ondersteuningsteam zijn? De basissamenstelling bestaat in ieder geval in het cursusjaar 2021-2022 uit: Bas Langerak, Adjunct directeur / IB-er  Leerkracht / leerkrachten van het team Mevrouw Lydia Visser, orthopedagoog Driestar educatief Mevrouw Martine van Vliet, JGZ-arts,  contactpersoon Jeugdteam gemeente Mevrouw Manon Barth, gemeente Krimpenerwaard Meneer Ton Schalk, Berseba samenwerkingsverband Het ondersteuningsteam kan, altijd in overleg met ouders, aangevuld worden met deskundigen van andere organisaties of betrokkenen vanuit de omgeving van het kind.   Wat voor acties kunnen van een ondersteuningsteam verwacht worden? Specifieke ondersteuning van de school bij het opstellen van een plan van aanpak of bijvoorbeeld een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP); Het formuleren van de vraagstellingen voor (nader) onderzoek naar de aard en omvang van de onderwijsbehoeften van het kind; Inschakelen van gespecialiseerde ondersteuning in de school; Het adviseren van ouders om gespecialiseerde ondersteuning voor hun kind in te schakelen, of verwijzing naar speciale voorzieningen in de jeugdhulp of voor opvoedingsondersteuning; Aanmelden bij zorgloket van het samenwerkingsverband voor een speciaal zorgarrangement, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs of aanvragen van specifieke financiering. Hoe zit het met de privacy? Het ondersteuningsteam is gebonden aan een privacyreglement. Dit betekent dat de deelnemers aan het ondersteuningsteam zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. De informatie uit het ondersteuningsteam is strikt vertrouwelijk.   Wat is de rol van de ouder? Wanneer een kind in een ondersteuningsteam wordt besproken, worden de ouders  in principe uitgenodigd om bij (een deel van) die bespreking aanwezig te zijn. De kennis van de ouder over het kind en de ervaringen van de ouder, zijn van grote waarde bij het uitstippelen van een passende oplossing. Ouders kunnen via de leerkracht en intern begeleider ook zelf een aanvraag doen  voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld in het geval van thuisproblematiek die ook zijn invloed heeft op het leren van het kind op school.   Bij wie kunnen ouders terecht met vragen? De intern begeleider van de school kan vragen beantwoorden. Tevens kunnen ouders zich wenden tot het Jeugdteam van de gemeente.