Engels

CEFR | Holmwoods KIDS | Holmwoods Tweens | Groepsdoorbrekend werken
 
In de huidige maatschappij wordt er van onze leerlingen steeds meer verwacht op het gebied van Engelse taal. De afgelopen jaren is hier binnen het basisonderwijs de nodige aandacht voor geweest. Zo wordt er in alle groepen Engels gegeven en krijgt dit vak steeds meer ruimte in het lesrooster.
Na intern onderzoek is er geconstateerd dat op het gebied van Engelse taal de resultaten van de gemiddelde leerling op CBS de Wegwijzer laag zijn bij het verlaten van de school. Dit beeld wordt bevestigd door gesprek met oud-leerlingen en voortgezet onderwijs scholen. 

De beheersing van een taal wordt aangegeven in de taalniveaus CEFR. Dit is een Europees referentiekader, dat is vastgesteld om taalonderwijs goed af te kunnen stemmen en niveaus te kunnen vergelijken. Deze niveaus zijn respectievelijk A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Het is een gegeven dat het voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs wenselijk is dat de leerlingen het niveau A1 of A2 behalen. Dit is afhankelijk van het uitstroom niveau: VMBO of HAVO/VWO.


 
Voor een uitstroom naar VMBO is het wenselijk niveau A1 te behalen. Samengevat is een leerling na het behalen van dit niveau in staat een eenvoudig gesprek te voeren, een gesprek te volgen (mits men langzaam en duidelijk spreekt), een korte tekst (bijv. vakantiegroeten) te schrijven en eenvoudige teksten te lezen.
 
Voor de uitstroom naar het niveau HAVO/VWO ligt dit niveau op A2. Deze leerlingen moeten in staat zijn eenvoudige dialogen te voeren, te vertellen over persoonlijke onderwerpen, een persoonlijke tekst te schrijven en eenvoudige teksten te lezen en hier informatie uit te halen.
 
Als basisschool vinden wij het vak Engels (zeer) belangrijk. Naar aanleiding van bovenstaande gegevens willen wij u graag informeren over de manier waarop wij op CBS De Wegwijzer de komende jaren het vak Engels aan zullen bieden en zo de leerlingen willen helpen bij het groeien in het gebruik van de Engelse taal.  
 
Algemeen
Bij het vormgeven van het Engels onderwijs zijn er een aantal punten waar wij veel waarde aan hechten.
  • Allereerst vinden wij het van groot belang dat de lesmaterialen die worden gebruikt aansprekend zijn voor alle leerlingen. De materialen moeten uitnodigend zijn en aanzetten tot leren.
  • Een taal wordt aangeleerd door kinderen hieraan bloot te stellen (exposure). Het is daarom van groot belang dat dit binnen de school voldoende gebeurt.
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het leren van een taal het vormen van groepen met leerlingen van hetzelfde niveau wenselijk is.
Groep 1-4
Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er in de groepen 1 t/m 4 gewerkt met de methode Holmwoods Kids. Dit is een aansprekende methode, die op een goede manier aansluit bij de identiteit van de school. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met de Engelse taal. Dit gebeurt door te werken met prentenboeken, liedjes, flashcards en verschillende digibord materialen.
Elk leerjaar worden er 5 thema’s aangeboden. In deze thema’s komen onderwerpen naar voren als verjaardag, het weer, school, het lichaam, kleding en eten en drinken.
 
In de groepen 1-4 wordt er gewerkt met verschillende korte lesmomenten, waarbij er wordt gestreefd naar een totale duur van 45 minuten per week.


 
Groep 5-8
Binnen de groepen 5 t/m 8 wordt er vanaf het schooljaar 2021-2022 gewerkt met de Methode Holmwoods Tweens. Deze methode bestaat uit twee delen:
  1. Allereerst werken de leerlingen binnen een online omgeving op hun eigen niveau en tempo. Dit is vergelijkbaar met de omgeving van Holmwoods Premium, de methode die de afgelopen jaren is gebruikt. De leerlingen werken aan dit onderdeel in de leerjaargroep. Ook is het mogelijk om hier thuis aan te werken.
  2. Als tweede werken de leerlingen met een werkboek (adventure book) passend bij het niveau waarop zij werken in de online omgeving. In dit werkboek wordt er door oefeningen, spelletjes en verschillende werkvormen aandacht gegeven aan spreken, luisteren, lezen en schrijven.
 

Om deze methode optimaal te kunnen gebruiken zal er binnen de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend gewerkt worden. Dit heeft als groot voordeel dat de leerlingen werken op hun eigen niveau, wat ervoor zorgt dat leerlingen die moeite hebben met Engels uit de frustratie zone blijven en andere leerlingen voldoende worden uitgedaagd.
 
Niveaus
In elke jaargroep zal een ander niveau Engels aangeboden worden. In de onderstaande tabel vindt u de verdeling voor het komende jaar in de CEFR-referentieniveaus en de niveaus van Holmwoods.
 
Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Pre-A1
(Beginners)
Pre-A1
(Discoverers)
Pre-A1
(Discoverers)
Pre-A1
(Explorers)
Pre-A1 – A2
(Pioneers – Elementary)
 
Op dit moment is er binnen de school een grote groep leerlingen die werkt op hetzelfde niveau: Pre A1 (Discoverers). We verwachten dat het gemiddelde niveau de komende jaren stijgt en de leerlingen op vijf of zes verschillende niveaus les zullen krijgen.
Huiswerk
Elke week wordt er een woordenschattoets afgenomen. Deze toetsen worden gemaakt in de niveaugroepen. In de onderstaande tabel vindt u het aantal woorden en zinnen dat er in de verschillende niveaugroepen geleerd zal worden.
 
Pre A1 (Discoverers) – jaargroep 5 Pre A1 (Discoverers) – jaargroep 6 Pre-A1 (Explorers) Pre-A1 – A2 (Pioneers – Elementary)
10 woorden en
2 zinnen
12 woorden en
2 zinnen
15 woorden en
3 zinnen
15 woorden en
3 zinnen
 
De lessen Engels zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag van 12.25 uur tot 13.15 uur. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt met het Adventure book van Holmwoods Tweens. Ook wordt het huiswerk overhoord. In de leerjaargroep wordt er gewerkt in de online omgeving.
 
In de groepen 5 t/m 8 wordt er gestreefd naar twee lesmomenten met een totale duur van 65 à 70 minuten per week.
 
Overgang groep 4 naar 5
De afgelopen jaren is gebleken dat de overgang van groep 4 naar groep 5 voor veel leerlingen groot is. Om deze stap kleiner te maken wordt er in groep 4 gewerkt met een combinatie van beide methoden. Als basismethode wordt Holmwoods Kids (jaargroep 4) gebruikt. Tijdens de lessen Engels is deze methode leidend. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de online omgeving van Holmwoods Tweens. Zij werken op het niveau Pre A1 - Beginners. Op deze manier leren zij werken met de online omgeving, de verschillende soorten opdrachten en wordt de woordenschat vergroot.


 

Thuis Engels?
Natuurlijk is het ook mogelijk om thuis aandacht te besteden aan de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren.
Allereerst hopen wij op uw aandacht voor het huiswerk en interesse in de gegeven lessen. Verder is het mogelijk om aandacht te geven aan de Engelse taal door het spelen van spelletjes, zingen van liedjes, lezen van boeken of het gebruik maken van ‘chunks’. Onder dit laatste verstaan wij korte Engelse zinnen die regelmatig terugkomen in de dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld: ‘Put on your coat, please?’ of ‘Can you open the door for me, please?’   

Tot slot
De komende jaren zal het implementeren van deze methode en manier van werken de nodige scholing en ontwikkeling vragen. We hopen dat dit als resultaat heeft dat uw kind op zijn of haar niveau in staat is de Engelse taal te beheersen.