Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheidsbeleid | Verrijkingsmap | Kidslab 3, 456, 78

Onze visie op het kind is dat elk kind uniek en begaafd is, gemaakt door de Schepper, met als doel Hem te eren en lief te hebben en om zijn of haar naaste lief te hebben. Onze collectieve ambitie als team is het ontwikkelen van talenten en persoonlijkheid bij elke leerling. We willen ons als team inzetten om leerlingen te zien en te begeleiden in hun brede ontwikkeling. Een balans in kennisoverdracht en karaktervorming, in talent- en persoonlijkheidsontwikkeling vinden we belangrijk. We zijn van mening dat ze gevormd moeten en mogen worden als burger van twee rijken. Het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn er uitdagingen op het gebied van bepaalde vaardigheden. Zoals we zwakke rekenaars of spellers ondersteunen, willen we ook een passend aanbod creëren voor deze leerlingen. De groep als leergemeenschap blijft centraal staan en van daaruit kijken we wat een ieder nodig heeft,  zodat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en straks een plaats in het geheel van de samenleving kunnen innemen. Daarbij stimuleren we hen om oog te hebben voor elkaar en een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.
 
Algemeen
Elk kind heeft zijn talenten, de ene meer analytisch, de ander creatief of praktisch. In dit deel van ons onderwijs- en zorgaanbod zijn we gericht op de bovengemiddelde leerlingen. Deze leerlingen zijn meer dan intelligent! Naast hun intelligentie hebben zij ook zo hun uitdagingen op het gebied van:
 

 
We willen deze leerlingen op school begeleiden volgens de onderstaande volgorde:

 
Om tot een beredeneerd aanbod te komen en dat te borgen, hebben we een meer- en hoogbegaafdheidsbeleid. We hebben het omschreven tot op het concrete niveau van de leerling. Interventies die hierin een plek hebben zijn bijvoorbeeld de verrijkingsmap en de Kidslab-groepen. Deze twee instrumenten zullen we hieronder verder omschrijven.

 
Talentpiramide CBS De Wegwijzer

Basis van onze aanpak: talentpiramide
De basis van onze visie is terug te zien in de talentpiramide. Allereerst vindt het primaire aanbod plaats in de klas. Daar brengt de leerling de meeste tijd door. Hierin wordt de leerling gezien met zijn talenten en uitdagingen. Er is in de klas aanbod op verschillende niveaus. Hierin is er vanaf groep 1-8 aandacht voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Hierin wordt gebruik gemaakt van de Taxonomie van Bloom en hogere orde denkvragen. Wanneer een leerling onvoldoende ontwikkelt in het gedifferentieerde aanbod in de klas wordt er verder gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Dit wordt altijd gedaan in nauw contact met ouders, de leerling en de leerkracht.
 
Verrijkingsmap
De verrijkingsmap is een organisatievorm waarin verrijking structureel wordt aangeboden aan de leerling. Door een aangepast rooster wordt de verrijking een vast onderdeel van het programma van de meer-begaafde  leerling.  De leerling heeft voorin zijn map een weekrooster waarop te zien is welke onderdelen hij of zij met de klas mee doet en welke onderdelen specifiek op zijn of haar behoeftes zijn afgestemd.
De verrijking wordt in een doorgaande lijn aangeboden en is groep-overstijgend. Het heeft een verplicht karakter en is dus niet vrijblijvend. De verrijkingsopdrachten maken deel uit van het onderwijsaanbod van de betreffende leerling.
 
We hebben op school een breed aanbod aan verrijkingsopdrachten zoals wiskundige opdrachten, opdrachten die om inzicht vragen, coöperatieve spellen, waarbij de leerlingen afhankelijk van elkaar zijn om het doel te behalen.
 
Kidslab 3, 456, 78
Kidslab is de zorgvoorziening voor leerlingen die nog meer zorg nodig hebben. Kidslab is ook volgende stap in het aanbod op school. De basis van het verrijken gebeurt in de klas door middel van de verrijkingsmap. Op donderdag zijn er drie Kidslab-groepen actief. In Kidslab wordt er in een kleinere setting gewerkt met een groepje leerlingen. Kidslab daagt kinderen uit om op een andere manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Alle activiteiten en onderdelen zijn gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden. U kunt hierbij denken aan vaardigheden op de volgende gebieden: samenwerken, zelfinzicht, motivatie, communiceren enz..
In Kidslab worden de vaardigheden op verschillende manieren ontwikkeld. De persoonlijke leerdoelen van de leerlingen centraal. Daarnaast is er veel tijd voor onderzoek doen binnen een thema, maar ook voor eigen denkvragen. Verder zal er gedurende het jaar aandacht zijn voor filosofie, debatteren en het organiseren van activiteiten. Ook zal er gebruik gemaakt worden van spellen en puzzels, waarbij samenwerken en nadenken een belangrijke rol spelen. Meester Heldoorn is de Kidslab-coach. Hij coacht en begeleidt de leerlingen in Kidslab.


Visuele weergave Kidslab met als basis en doel Vaardigheden ontwikkelen

De Kidslab groep is een interventie vanuit school. De school kijkt welke kinderen er in aanmerking komen voor deelname aan de Kidslab groep.