Huiswerk

Wat is huiswerk?

Onder huiswerk verstaan wij taken die ontwikkeld zijn door leerkrachten voor de leerlingen, bedoeld om te maken of te leren buiten schooltijd.

Waarom huiswerk?

Huiswerk moet altijd een doel dienen, wil het effectief zijn. Op onze school proberen wij door middel van huiswerk het volgende te bereiken:

 1. De opgedane kennis en vaardigheden uit de les thuis verder oefenen. Hierdoor wordt het verwerken van de informatie bevorderd. Door het toepassen van vaardigheden en kennis wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot.
 2. Indirect worden de studievaardigheden verbeterd. Kinderen leren hierdoor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 3. Onderzoek toont aan dat leerlingen die hun huiswerk maken en leren betere resultaten behalen dan leerlingen die dit niet doen.
 4. Het bevorderen van een positieve communicatie tussen ouder en kind. Ouders worden meer betrokken bij het schoolgebeuren. Wanneer de ouders betrokken zijn bij het huiswerk en interesse tonen in het te leren of te maken werk, zal de leerling worden gemotiveerd. (Een aantal voorwaarden zijn hierbij wel van belang: we gaan hier verder op in onder het kopje: ‘Rol van ouders’.)

Welk huiswerk?

Het is van belang dat huiswerk nuttig, effectief en doelgericht is. De te leren stof moet niet te moeilijk of helemaal nieuw zijn. Oefenen, herhalen en voorbereiden zijn belangrijke doelen voor het geven van huiswerk. Het maakwerk wat de leerlingen thuis maken, moet een vervolg zijn van de aangeboden leerstof op school. Vanaf groep 3 is er al sprake van huiswerk. In de volgende jaren is er sprake van een geleidelijke opbouw en een goede begeleiding door de leerkracht.

Algemene afspraken

 • Het huiswerk wordt in alle groepen bijgehouden op het schoolbord.
 • Vanaf groep 6 krijgt iedere leerling een agenda van school. In dit jaar zullen de kinderen begeleid worden bij het plannen van hun werk. Hoe en wanneer leer ik een repetitie die ik over een week krijg? In groep 7 en 8 is er nog steeds begeleiding van de leerkracht, maar de verantwoordelijkheid/ het eigenaarschap van de leerling neemt steeds meer toe.
 • Huiswerkmaterialen worden éénmalig uitgereikt aan leerlingen. Indien een blad kwijt is, kan de leerling een kopie maken van het blad van een medeleerling.
 • Voor de presentaties en werkstukken maken we gebruik van vaste beoordelingsbladen. 
 • Huiswerk wordt altijd beoordeeld en besproken.

Frequentie

Vanwege de doorgaande lijn streven we naar de volgende opbouw in huiswerktijd en huiswerktaken. Hieronder staan gemiddeldes, de verschillen tussen individuele leerlingen kunnen groot zijn.
 

Groep 3 en 4 10 minuten per dag 1-3 taken per week
Groep 5 en 6 15 minuten per dag 2-4 taken per week
Groep 7 en 8 30 minuten per dag 4-6 taken per week

 

Rol van de leerkracht

 • Zoals hierboven al beschreven is, zorgt de leerkracht voor zinvolle en effectieve opdrachten. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit herhalingsstof, verdiepingsstof of basisstof.
 • De leerkracht zorgt voor een duidelijke instructie bij het opgeven van leer- en maakwerk.
 • De leerkracht begeleidt de kinderen in het aanleren van een eigen manier van leren.
 • De leerkracht evalueert op het product (leerwerk en resultaten) en het proces (manier van leren).
 • Ouders worden geïnformeerd over het huiswerk dat de kinderen op krijgen. Ouders worden verder op de hoogte gebracht van de gebruikte strategieën.
 • De leerkracht neemt contact op met de ouders wanneer de huiswerkhouding van een kind onvoldoende is.

Rol van de ouders

Ouders spelen een grote rol in het onderwijsleerproces van hun kinderen. Als een kind merkt dat zijn ouders huiswerk belangrijk vinden, zal dit een positieve uitwerking hebben op de werkhouding van het kind.
 • Ouders laten zich door school informeren over het huiswerk. Deze informatie komt tot hen tijdens ouderavond/-gesprekken en nieuwsbrieven vanuit de groep.
 • Ouders zorgen voor een rustige plek waar hun kind geconcentreerd kan werken. Schakel zoveel mogelijk storende elementen uit. De televisie en computer kan heel wat aandacht afleiden.
 • Ouders tonen interesse in wat hun kind moet maken of leren.
 • Zoek samen met uw zoon of dochter naar een aanpak die bij hem of haar het beste past.
 • Wijs uw zoon of dochter erop dat regelmatig herhalen belangrijk is. Er wordt meer studieresultaat behaald wanneer er drie maal 5 minuten wordt gestudeerd dan één maal een kwartier.
 • Bij het plannen van een langlopende taak, zoals een spreekbeurt, heeft uw kind steun nodig. Het is niet de bedoeling dat u de taak maakt. Geef suggesties voor een aanpak en tijdsplanning, toon interesse in de vorderingen en help uw kind met het bewaken van de deadline.
 • Bij moeilijkheden of problemen nemen ouders contact op met de leerkracht.
 • De verantwoordelijkheid van het maken en leren van huiswerk ligt bij uw zoon of dochter zelf.
 • Ouders hebben een coachende rol. De leerling moet het huiswerk n.a.v. de instructie in de klas zelfstandig thuis kunnen maken. Als dit niet lukt, geeft uw zoon of dochter dat aan op school bij de eigen leerkracht, waar hij (verlengde) instructie kan ontvangen.
 • Merkt u als ouders dat uw kind toch problemen ondervindt bij het leren of bij het maken van opdrachten, dan kun u zeker terecht bij de groepsleerkracht of IB-er op school. .

Rol van het kind

 • De leerling zorgt ervoor dat hij of zij helder heeft wat er van hem of haar verwacht wordt.
 • Huiswerk wordt altijd geleerd of gemaakt.
 • Als iets onduidelijk is vraagt het kind hulp aan de leerkracht.
 • De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werk en resultaten.