Huiswerk

Wat is huiswerk?
Onder huiswerk verstaan wij taken die ontwikkeld zijn door leerkrachten voor de leerlingen, bedoeld om te maken of te leren buiten schooltijd.
 
Waarom huiswerk?
Huiswerk moet altijd een doel dienen, wil het effectief zijn. Op onze school proberen wij door middel van huiswerk het volgende te bereiken:
De eerste reden voor het opgeven van huiswerk is dat de leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden uit de les thuis verder oefenen. Hierdoor wordt het verwerken van de informatie bevorderd.
Door het toepassen van vaardigheden en kennis wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot.
Een ander effect van het huiswerk is dat indirect de studievaardigheden verbeteren. Kinderen leren hierdoor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onderzoek toont aan dat leerlingen die hun huiswerk maken en leren betere resultaten behalen dan leerlingen die dit niet doen.
Een vierde belangrijke reden voor het huiswerk is het bevorderen van een positieve communicatie tussen ouder en kind. Ouders worden meer betrokken bij het schoolgebeuren. Wanneer de ouders betrokken zijn bij het huiswerk en interesse tonen in het te leren of te maken werk, zal de leerling worden gemotiveerd. Een aantal voorwaarden zijn hierbij wel van belang: we gaan hier verder op in onder het kopje: 'Rol van ouders'.
 
Welk huiswerk?
Het is van belang dat huiswerk nuttig, effectief en doelgericht is. De te leren stof moet niet te moeilijk of helemaal nieuw zijn. Oefenen, herhalen en voorbereiden zijn belangrijke doelen voor het geven van huiswerk. Het maakwerk wat de leerlingen thuis maken, moet een vervolg zijn van de aangeboden leerstof op school.
 
Vanaf groep 3 is er al sprake van huiswerk. In de volgende jaren is er sprake van een geleidelijke opbouw en een goede begeleiding door de leerkracht.
 
Groep 3
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje.
 • De nadruk in dit leerjaar ligt op het vergroten van de leesvaardigheid. Kinderen en ouders worden gestimuleerd om thuis veel te lezen.
 
Groep 4
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje en deze wordt op maandag overhoord.
 • Kinderen en ouders blijven we als school stimuleren veel te lezen.
 • Iedere leerling van groep 4 heeft aan het einde van het schooljaar een tafeldiploma. We oefenen dit op school en thuis wordt dit herhaald.
 • Alle kinderen krijgen les in het vaardig worden met het tekstverwerkingsprogramma Word.
 
Groep 5
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje en deze wordt op maandag overhoord.
 • Het leren en beheersen van de tafels blijven onder de aandacht.
 • In deze groep worden de leerlingen klassikaal voorbereid op het leren van een repetitie. Dit gebeurt aan de hand van eenvoudige repetities over één van de zaakvakken.
 • Aan het einde van het jaar leren de kinderen twee topografietoetsen.
 • Er wordt een begin gemaakt met het leren van Engelse woordjes.
 • Alle kinderen krijgen les in het vaardig worden met het programma PowerPoint. Als eindopdracht maken de leerlingen een PowerPoint presentatie.
 
Groep 6
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje en deze wordt op maandag overhoord.
 • Alle kinderen houden dit jaar een spreekbeurt.
 • Na ieder hoofdstuk vanuit de zaakvakkenmethodes (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) wordt de kennis getoetst door middel van een repetitie. Deze wordt minimaal een week van te voren opgegeven. De leerlingen worden door de leerkracht begeleid in het leren en plannen van de te leren stof.
 • Vanuit de taalmethode worden de woorden van woordenschat geleerd.
 • Voor het vak Engels leren de kinderen Engelse woordjes en zinnen.
 • Kinderen kunnen voor de hoofdvakken extra taken meekrijgen. Dit dient ter remediëring en gebeurt in samenspraak met de ouders.
 
 
Groep 7
 • De leerlingen moeten komen tot een eigen manier van leren door de hulp die ze in de vorige jaren kregen aangereikt.
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje of een Kort Begripvraag. Deze wordt op maandag overhoord.
 • Aan het eind van ieder blok wordt de kennis getoetst door middel van een repetitie. Het doel van deze repetities is het kennen van de stof (memoriseren) en het toepassen van het geleerde.
 • Alle kinderen houden een spreekbeurt, boek- en nieuwsbespreking en maken twee werkstukken. Het eerste werkstuk maken ze onder begeleiding op school en het tweede werkstuk maken ze thuis.
 • Voor het vak Engels leren de kinderen Engelse woordjes en zinnen. Ook eenvoudige boekjes worden door hen thuis gelezen.
 • Vanuit de taal- en spellingmethode worden de woorden van woordenschat geleerd.
 • Kinderen kunnen voor de hoofdvakken extra taken meekrijgen. Dit dient ter remediëring en gebeurt in samenspraak met de ouders.
 
 
Groep 8
 • De leerlingen hebben een eigen manier van leren ontdekt door de hulp die ze in de vorige jaren kregen aangereikt.
 • Iedere week leren de kinderen een psalmversje of een Kort Begripvraag. Deze wordt op maandag overhoord.
 • Aan het eind van ieder blok wordt de kennis getoetst door middel van een repetitie. Het doel van deze repetities is het kennen van de stof (memoriseren) en het toepassen van het geleerde.
 • Alle kinderen houden een spreekbeurt, boek- en nieuwsbespreking en maken één werkstuk thuis.
 • Voor het vak Engels leren de kinderen Engelse woordjes en zinnen. Ook eenvoudige boekjes worden door hen thuis gelezen en/of vertaald.
 • Vanuit de taal- en spellingmethode worden de woorden van woordenschat geleerd.
 • De leerlingen maken elke week een aantal oefeningen aangaande belangrijke reken- of taalfeiten.
 • Kinderen kunnen voor de hoofdvakken extra taken meekrijgen. Dit dient ter remediëring en gebeurt in samenspraak met de ouders.
 
 
Algemene afspraken & gebruik Ouderportaal
 • Het huiswerk wordt in alle groepen bijgehouden op het schoolbord.
 • Vanaf groep 6 krijgt iedere leerling een agenda van school. In dit jaar zullen de kinderen begeleid worden bij het plannen van hun werk. Hoe en wanneer leer ik een repetitie die ik over een week  krijg? In groep 7 en 8 is er nog steeds begeleiding van de leerkracht, maar de verantwoordelijkheid/  het eigenaarschap van de leerling neemt steeds meer toe.
 • Het huiswerk van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 wordt gecommuniceerd via het Ouderportaal. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en gebruik maken van hun schoolagenda. In groep 6 worden leerlingen hierop voorbereid.
 • Huiswerkmaterialen worden éénmalig uitgereikt aan leerlingen.  Indien een blad kwijt is, kan de leerling een kopie maken van het blad van een medeleerling.
 • Voor de presentaties en werkstukken maken we gebruik van beoordelingsbladen. Deze zijn ook te vinden op de schoolwebsite.
 • Huiswerk wordt altijd beoordeeld en besproken.
 
 
Frequentie
Vanwege de doorgaande lijn streven we naar de volgende opbouw in huiswerktijd en huiswerktaken.
Hieronder staan gemiddeldes, de verschillen tussen individuele leerlingen kunnen groot zijn.
 
Groep 3 en 4 10 minuten per dag 1-3 taken per week
Groep 5 en 6 15 minuten per dag 2-4 taken per week
Groep 7 en 8 30 minuten per dag 4-6 taken per week
 
 
Rol van de leerkracht
 • Zoals hierboven al beschreven is, zorgt de leerkracht voor zinvolle en effectieve opdrachten. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit herhalingsstof, verdiepingsstof of basisstof.
 • De leerkracht zorgt voor een duidelijke instructie bij het opgeven van leer- en maakwerk.
 • De leerkracht begeleidt de kinderen in het aanleren van een eigen manier van leren.
 • De leerkracht evalueert op het product (leerwerk en resultaten) en het proces (manier van leren).
 • Ouders worden geïnformeerd over het huiswerk dat de kinderen op krijgen. Ouders worden verder op de hoogte gebracht van de gebruikte strategieën.
 • De leerkracht neemt contact op met de ouders wanneer de huiswerkhouding van een kind onvoldoende is.
 
Rol van de ouders
Ouders spelen een grote rol in het onderwijsleerproces van hun kinderen. Als een kind merkt dat zijn ouders huiswerk belangrijk vinden, zal dit een positieve uitwerking hebben op de werkhouding van het kind.
 • Ouders laten zich door school informeren over het huiswerk. Deze informatie komt tot hen tijdens ouderavond/-gesprekken en nieuwsbrieven vanuit de groep.
 • Ouders zorgen voor een rustige plek waar hun kind geconcentreerd kan werken. Schakel zoveel mogelijk storende elementen uit. De televisie en computer kan heel wat aandacht afleiden.
 • Ouders tonen interesse in wat hun kind moet maken of leren.
 • Zoek samen met uw zoon of dochter naar een aanpak die bij hem of haar het beste past.
 • Wijs uw zoon of dochter erop dat regelmatig herhalen belangrijk is. Er wordt meer studieresultaat behaald wanneer er drie maal 5 minuten wordt gestudeerd dan één maal een kwartier.
 • Bij het plannen van een langlopende taak, zoals een spreekbeurt, heeft uw kind steun nodig. Het is niet de bedoeling dat u de taak maakt. Geef suggesties voor een aanpak en tijdsplanning, toon interesse in de vorderingen en help uw kind met het bewaken van de deadline.
 • Bij moeilijkheden of problemen nemen ouders contact op met de leerkracht.
 • De verantwoordelijkheid van het maken en leren van huiswerk ligt bij uw zoon of dochter zelf.
 • Ouders hebben een coachende rol. De leerling moet het huiswerk n.a.v. de instructie in de klas zelfstandig thuis kunnen maken. Als dit niet lukt, geeft uw zoon of dochter dat aan op school bij de eigen leerkracht, waar hij (verlengde) instructie kan ontvangen.
 • Merkt u als ouders dat uw kind toch problemen ondervindt bij het leren of bij het maken van opdrachten, dan kun u zeker terecht bij de groepsleerkracht of IB-er op school.
 
Rol van het kind
 • De leerling zorgt ervoor dat hij of zij helder heeft wat er van hem of haar verwacht wordt.
 • Huiswerk wordt altijd geleerd of gemaakt.
 • Als iets onduidelijk is vraagt het kind hulp aan de leerkracht.
 • De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werk en resultaten.
 
Samen kom je als ouder en kind verder!
Als school adviseren we het boekje: 'je huiswerk maken zonder ziek te worden.' Van Walter Dons, om samen (met uw kind) te kijken welke aanpak en manier van plannen het beste aansluit bij uw kind. Het is een praktisch boekje waarin veel tips staan om huiswerk aan te pakken.