Corona

U vindt hieronder alle recente informatie over het Corona virus en het onderwijs op CBS De Wegwijzer.
Verdere informatie kunt u vinden via School > Corona
-------------------------------
Update 25-5-2021:

Beste ouders,

Helaas is zaterdag gebleken dat bij een gezin van onze school sprake is van besmetting met Corona, zowel bij ouders als bij kinderen. Aangezien in bijna alle groepen (groep 1,3,5,7 en 8) van onze school een kind van dit gezin zit én we met de Pinksterviering als groepen 3 t/m 8 bij elkaar zijn geweest, vinden we het noodzakelijk en verstandig om deze week de school gesloten te houden. Dit te meer omdat ook een leerkracht vandaag positief is getest. Hierover hebben we als directie vandaag advies gevraagd aan de GGD en zijn zo tot dit besluit gekomen. 
We vragen u om extra alert te zijn op klachten bij uzelf en uw gezin en zo nodig een test te laten uitvoeren.

Vanaf donderdag 27 mei zijn de groepen 1 en 2 weer welkom op school, aangezien de kleuter uit het gezin op dinsdag 18 mei de school voor het laatst heeft bezocht. We hopen maandag 31 mei de deuren weer te openen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ook dan roepen we u op om uw kind bij (lichte) klachten thuis te houden. Hopelijk kunnen we dan weer snel terug naar de gewone vorm van onderwijs.

Houdt u morgen het Ouderportaal in de gaten, voor o.a. het ophaalmoment dinsdagmiddag (groep 3-8).

We wensen iedereen met klachten beterschap. 

Update  04-02-2021:
Vertrouwend van start
D.V. maandag 8 februari 2021 mogen we als school onze deuren weer openen. We kijken er naar uit om de leerlingen weer te zien!  Er wordt veel geschreven en gesproken over een veilige manier om de scholen weer te openen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Uiteraard houden we ons aan de verplichte veiligheidsmaatregelen van de overheid en overwegen we de gegeven adviezen serieus. Daarnaast maken we op basis van bedachtzaamheid en gezond verstand keuzes over de praktische toepassingen in de situatie van onze school. Bovenal mogen we onszelf en de kinderen toevertrouwen aan onze hemelse Vader; zonder Zijn wil zal er geen haar van ons hoofd vallen.

We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar wel Wie de toekomst in Zijn handen heeft!

Verplichte maatregelen
Er zijn een aantal maatregelen, waar we ons als school aan moeten houden in de komende periode:
 
 1. Blijf thuis bij klachten passend bij het Corona virus
 2. Hygiënemaatregelen en ventilatie
 3. Gespreide begin-, pauze- en eindtijden
 4. Quarantaine bij besmetting van een leerkracht of klasgenoot
 
 1. Blijf thuis bij klachten passend bij het Corona virus
Voor alle duidelijkheid voegen we bij deze nieuwsbrief een beslisboom, waarop zichtbaar is in welke gevallen leerlingen en leerkrachten niet naar school mogen komen, om het risico op besmetting van anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
 
 1. Hygiënemaatregelen en ventilatie
De eerder toegepaste hygiëne- en ventilatiemaatregelen zullen voortgezet worden.
 
 1. Gespreide begin-, pauze- en eindtijden
 Een maatregel vanuit de overheid is gespreide begin en eindtijden. De tijden zijn hieronder zichtbaar, de groepen verzamelen per groep op het plein en gaan per groep met de eigen leerkracht naar binnen.
 
Groep: Begintijd: Eindtijd:
1,2 8.30 uur 14.30 uur
3,4,5 8.30 uur 14.30 uur
12.00 uur (wo.)
6,7,8 8.15 uur 14.15 uur
11.45 uur (wo.)

Bij de kleuters worden de leerlingen welkom geheten bij het schoolhek door een leerkracht, zoals we inmiddels gewend zijn.

We houden in kleinere groepen pauze en de eigen groepsleerkrachten zijn alle pauzes bij de klas.

Quarantaine bij besmetting van een klasgenoot of leerkracht
Bij een besmetting van een persoon, is de verplichting dat de hele klas met leerkracht in quarantaine gaat. Pas na vijf dagen en een negatieve test mag iemand weer naar school. Hierbij zijn een paar opmerkingen te maken:
 
 • Kinderen mogen niet verplicht worden tot een test. Als een kind niet is getest, duurt de quarantaineperiode geen 5, maar 10 dagen.
 • De school is bij communicatie over besmettingen op school gehouden aan regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. We zullen dus niet doorgeven wie besmet is, maar alleen dat er een persoon in een bepaalde groep besmet is en dat de groep in quarantaine gaat.
Met de huidige maatregelen die voor het onderwijs gelden en de verspreiding van de Britse variant is de kans groot dat er geregeld kinderen thuis zitten vanwege besmettingen in gezin of anderszins. We willen het leerproces van de kinderen die thuiszitten zo veel mogelijk laten aansluiten bij het leerproces van de kinderen op school. In de groepen 3-8 zal er een pilot draaien met de mogelijkheid om de lessen in de ochtend te volgen via een Teams-verbinding. Dit geldt alleen voor kinderen die langere tijd thuiszitten. De primaire taak van de leerkracht ligt bij de klas, de leerling is toeschouwer bij de les.

Laten we het risico op besmetting zo klein mogelijk houden, door ons gezamenlijk aan de maatregelen te houden en kinderen bij klachten thuis te laten (zie beslisboom).

Traktaties
Kinderen kunnen als u dat wilt, bij hun verjaardag trakteren in de eigen klas.  Wilt u zorgen voor een verpakte traktatie.

Onderwijs
De komende periode zullen we in de eerste plaats aandacht besteden aan belangrijke zaken, zoals het dank brengen aan God voor Zijn hulp en bewaring, het lezen van en luisteren naar de Bijbel en het delen van ervaringen tijdens de tweede periode van thuisonderwijs. Daarnaast is het welbevinden van de kinderen en het (opnieuw) bouwen aan een positief groepsklimaat van belang.

Vanaf ma. 15 februari nemen we (Cito-) toetsen af. De resultaten van deze toetsen gebruiken we als nulmeting, om vervolgens het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen.  Om onnodige spanning bij kinderen te voorkomen vragen we u het ook op deze manier te communiceren.  U kunt bijvoorbeeld zeggen:  De meesters en juffen gebruiken de uitkomsten om te kijken wat jij nodig hebt de rest van dit schooljaar.

Meester Fabian van der Graaf hebben we tot de zomervakantie voor vier dagen per week benoemd als onderwijsassistent. Om extra ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden in de komende periode.

Oudercontacten
Na de afname van de toetsen (verspreid over de periode 15 februari tot 5 maart) krijgen de leerlingen op vrijdag 19 maart hun rapport mee. De 10 minuten gesprekken met u als ouders zijn gepland op dinsdag 23 en donderdag 25 maart. De gesprekken zullen via MS Teams of per telefoon gevoerd worden.

Afsluitend
We zijn dankbaar dat we de kracht en gezondheid mogen ontvangen om ons werk op school te doen voor en met de kinderen, die God aan onze zorgen heeft toevertrouwd. Hij wijst ons door Zijn Woord en Geest de weg als dé Wegwijzer bij uitstek en roept ons op: 'Volg Mij!'  In Zijn spoor zal het ons wél gaan.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,


B. Langerak                     M. van den Berg-Molenaar
adjunct-directeur           directeur-bestuurder


-------------------------------
Update   01-02-2021:

 

Lange adem
We merken met elkaar dat de situatie waarin we ons bevinden, met allerlei beperkende maatregelen, het missen van kerkgang, de gesloten scholen, de beperkte sociale contacten, veel vragen van ons geduld en incasseringsvermogen. En ook van onze afhankelijk van en vertrouwen op de Heere God. De psalm die we komende week met elkaar gaan zingen en leren roept ons op om onze hoop op Hem te stellen, in vertrouwen op Zijn belofte:

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
Ik zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog'treffen,
Tot de God mijns levens heffen.

(psalm 42 vers 5)

Weer naar school
Het kabinet heeft besloten dat de scholen weer fysiek open mogen voor leerlingen. Maandag 8 februari hopen we alle leerlingen weer op school te ontmoeten. We zijn blij en dankbaar dat we weer open mogen en leerlingen fysiek les kunnen geven.
Deze week zal op school ook in het teken staan van hoe we de komende periode zo goed mogelijk kunnen organiseren. Hierbij denken we aan: groepsvorming, opvang van specifieke leerlingen, de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, het omgaan met toetsen en het moment van het meegeven van het rapport.   Op een later moment zullen we u verder informeren over 'hoe' we bepaalde zaken de komende tijd zullen aanpakken.

Voor nu: zijn we opgelucht dat we weer open kunnen en blij om volgende week de week samen met de leerlingen in de klas te kunnen beginnen!

We vragen aan alle leerlingen, alle onderwijsmaterialen maandag 8 februari weer mee naar school te nemen.  Leerlingen kunnen ook a.s. vrijdag tussen 13.00 - 14.00 uur hun materialen weer op school brengen. Zo zorgen we er voor dat we maandag 8 februari zo goed mogelijk kunnen beginnen.

Het is belangrijk voor de bovenbouw niet alleen je opgeladen laptop maar ook opladers, computermuizen mee naar school te nemen.

Team
We zijn blij dat juf De Graaf vanaf 11 februari haar werk voor groep 1 weer op zal pakken. Haar werkdagen zullen op donderdag en vrijdag zijn. Welkom terug juf!
Juf Schot hoeft zich niet te gaan vervelen, want vanaf 12 februari gaat ze een dag in de week lesgeven in groep 8. Daarmee kan een al langer gekoesterde wens van meester Zijl in vervulling gaan. Hij hoopt namelijk
in deeltijd een studie theologie te volgen. De studiedagen zijn op vrijdag en het past nu dus mooi in elkaar: juf Schot geeft op maandag en dinsdag les in groep 1 en op vrijdag in groep 8. Hierbij zal ze in de beginperiode uiteraard begeleid en ondersteund worden door meester Zijl (als duo) en meester Langerak (als IB-er). We wensen meester Zijl Gods zegen toe op zijn studie!

Weekpsalm

Als team hebben we weer weekpsalmen geselecteerd, die thuis besproken en gezongen kunnen worden. Dit is dus één psalm voor alle leerlingen. Na de lockdown zal het reguliere psalmrooster worden hervat.
Week: ma. 4 - vr. 8 jan. Lofzang van Simeon vers 1
Week: ma. 11 - vr. 15 jan. Psalm 136 vers 4
Week: ma. 18 - vr. 22 jan. Psalm 121 vers 4
Week: ma. 25 - vr. 29 jan. Psalm 100 vers 2
Week: ma. 1 - vr. 5 feb.    Psalm   42 vers 5

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

B. Langerak                   M. van den Berg-Molenaar
adjunct-directeur          directeur-bestuurder

Voor alle data geldt: D.V.

------------------------------------------

Update 26 januari 2021


Ophaalmoment  
Aanstaande vrijdag 29 januari, is er opnieuw een ophaalmoment gepland. We hopen dat we maandag 8 februari open gaan, maar we houden rekening met een langere sluiting. De leerlingen krijgen werk mee tot en met donderdag 18 februari.

De studiedag voor leerkrachten van vrijdag 19 februari gaat in principe gewoon door, de leerlingen hebben deze dag lesvrij.

Het oudste kind of een ouder van het gezin kan de materialen ophalen / inleveren in het eigen klaslokaal tussen 13.00 - 14.00 uur.  De leerlingen van groep 7 en 8 worden allemaal zelf op school verwacht om hun eigen werk op te halen. Op deze manier spreekt de leerkracht gelijk even de leerling.  

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan via de groepsleerkracht(en) contact op met school. We hopen elkaar snel weer te ontmoeten in en rond de school.

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Wegwijzer  

--------------------------------------------------------
Update  13 januari 2021


Persconferentie
Dinsdagavond tijdens de persconferentie is bekendgemaakt dat de lock down na 18 januari verlengd zal worden tot 9 februari. Voor het basisonderwijs wordt waarschijnlijk een uitzondering gemaakt. Dit wordt definitief bevestigd als de resultaten van het onderzoek naar verspreiding van de gemuteerde variant(en) is afgerond en de risico's van besmetting van deze virusvariant door kinderen bekend zijn. Wij hopen dat we op 25 januari onze deuren weer mogen openen voor alle leerlingen en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor de zekerheid geven we vrijdag  een planning en materialen mee voor een periode van twee weken. Als we daadwerkelijk opengaan op 25 januari, kunnen leerlingen een deel van het werk alsnog bij de eigen leerkracht maken.  

Ophaalmoment
Aanstaande vrijdag, 15 januari, is er opnieuw een moment gepland, waarop er materialen op school kunnen worden opgehaald. Het oudste kind van het gezin kan de materialen ophalen in het eigen klaslokaal tussen 13.00 - 14.00 uur.  Op deze manier ziet en spreekt de leerkracht van het (oudste) kind gelijk even de leerling.   Leerlingen die vrijdag op school zijn in de Onderwijs-zorg groep krijgen hun spullen aan het eind van de ochtend mee.
 
HERHAALDE INFORMATIE:

Noodopvang
We bieden noodopvang aan kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben. Als het niet lukt om zelf opvang te regelen, dan kunt u een aanvraag voor opvang op school indienen. We ontvangen uw verzoek graag zo tijdig mogelijk, maar maximaal 24 uur van tevoren via de mail: directie@cbsberkenwoude.nl. De opvang is er tijdens de reguliere schooltijden.

Weekpsalm
Als team hebben we weer weekpsalmen geselecteerd, die thuis besproken en gezongen kunnen worden. Dit is dus één psalm voor alle leerlingen. Na de lockdown zal het reguliere psalmrooster worden hervat.
Week: ma. 4 - vr. 8 jan. Lofzang van Simeon vers 1
Week: ma. 11 - vr. 15 jan. Psalm 136 vers 4
Week: ma. 18 - vr. 22 jan. Psalm 121 vers 4
Week: ma. 25 - vr. 29 jan. Psalm 100 vers 2

Contactpersonen

Voor de duidelijkheid herhalen we de contactgegevens van mensen die aanspreekpunt zijn voor een specifiek onderwerp. Daarbij kunt u voor alle actuele informatie en hulpmiddelen de website raadplegen.
www.cbsberkenwoude.nl -> school -> Corona-virus.
De eigen leerkracht van uw kind is als eerste het aanspreekpunt voor u als ouders.  U kunt ons bereiken per mail of via het Ouderportaal. Wanneer nodig of wenselijk zullen we telefonisch contact met u opnemen.
De taken zijn als volgt verdeeld: 
Kinderopvang/crisissituaties:  
Thea van den Berg directie@cbsberkenwoude.nl 

Digitaal afstandsonderwijs/ ICT:  
Jaco Zijl j.zijl@cbsberkenwoude.nl  
Jan Maarten Heldoorn j.heldoorn@cbsberkenwoude.nl  
 
Leerlingenzorg: 
Bas Langerak    b.langerak@cbsberkenwoude.nl  

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

B. Langerak                   M. van den Berg-Molenaar
adjunct-directeur          directeur-bestuurder

Voor alle data geldt: D.V.

-------------------------------------------------------
Update:  14 december 2020

Slecht nieuws 

Met schrik hebben we kennis genomen van het bericht, dat het kabinet het voornemen heeft om over te gaan tot een nieuwe lockdown. Uiteraard wezen de oplopende besmettingsaantallen al in de richting van nieuwe maatregelen, maar we hadden gehoopt en verwacht dat dit het basisonderwijs niet zou treffen. Nu lijkt het erop dat alle scholen vanaf woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari 2021 gesloten worden.  

In afwachting van de persconferentie van vanavond hebben we als schoolleiding nagedacht over mogelijke maatregelen.  

Het kerstfeest, dat aanstaande vrijdag op de agenda stond, willen we morgen vieren.  

De leerlingen krijgen morgenmiddag lesmaterialen mee naar huis (en voor de bovenbouwleerlingen een laptop). Wilt u uw kinderen hiervoor morgen een stevige tas meegeven?  

Na de kerstvakantie pakken we de draad van het afstandsonderwijs weer op.   

 

Hoe zijn we bereikbaar voor u als ouders? 

De eigen leerkracht van uw kind is als eerste het aanspreekpunt voor u als. ouders 

U kunt ons bereiken per mail of het Ouderportaal. Wanneer nodig of wenselijk zullen we u terugbellen. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Kinderopvang / crisissituaties:  

Digitaal afstandsonderwijs:  

Leerlingenzorg: 

Team: 

 • Bas Langerak zal het team aansturen en eerste aanspreekpunt voor de teamleden zijn. 

Thuisonderwijs 

De dagen tot de kerstvakantie werken de leerlingen zelfstandig thuis aan de huiswerkpakketten, die ze dinsdag 15 december hebben meegekregen. Hiervoor krijgen ze dinsdag op school instructie van de leerkracht. 

Vrijdag 18 december is er een moment waarop één persoon per gezin schoolmaterialen op kan halen die in deze schoolweek nog ontwikkeld zijn voor de periode na de kerstvakantie. Dit kan aan de kleuterkant worden opgehaald. Leerlingenwerk ligt, geordend per gezin, op tafels in het speellokaal klaar.   

We hebben drie tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.  

  09.30 - 10.00 uur          A - H  

  10.00 - 10.30 uur          I - R  

  10.30 - 11.00 uur          S - Z 

(Neem hiervoor een grote tas mee!)  

Na de kerstvakantie pakken we de werkwijze van digitaal afstandsonderwijs weer op via Teams.  

Dit houdt in voor: 

Groep 1-2 

Leerlingen krijgen een pakket met activiteiten die ondersteund zullen worden met dagelijkse instructie-video's van de eigen leerkracht.  

Groep 3-5 

Leerlingen krijgen een pakket met leermaterialen, die dagelijks ondersteund worden met twee instructievideo's. 

Groep 6-8 

Leerlingen krijgen een pakket met leermaterialen, die dagelijks ondersteund worden met twee instructievideo's. Daarnaast is er dagelijks een klassengesprek via Teams om 9.30 uur.  

Als de uitzendingen met Bijbelvertellingen van 'De Driestar' niet worden hervat, zullen we dat als schoolorganisatie zelf verzorgen. 

Nu we voor een tweede periode met thuisonderwijs aan de slag gaan, is het belangrijk het volgende te benadrukken:  Zoek voor uw kind(eren) en u zelf een werkbare modus. Een modus waarbij welbevinden en veiligheid leidend is.  

Noodopvang 

Nu het digitale onderwijs voor ons als team niet meer nieuw is en de lockdown voor een overzichtelijke termijn lijkt te gelden, zien we mogelijkheden om eventueel op school noodopvang te bieden onder schooltijd.  Dit geldt in principe voor leerlingen met ouders in vitale beroepen.  We wachten nadere berichtgeving af en houden u op de hoogte.  

Samenvattend 

 • Di. 15 dec. kerstfeest in de klassen 

 • Di. 15 dec. materialen mee naar huis 

 • Woe. 16 dec. groep 3-8 zelfstandig werken thuis 

 • Do. 17 dec. groep 1-8 zelfstandig werken thuis 

 • Vr. 18 dec. materialen ophalen op school 

 • Vr. 18 dec. start kerstvakantie t/m vr. 1 jan.  

 • Ma. 4 jan. t/m di. 19 jan. 2021 digitaal afstandsonderwijs 

--------------------------------------------------------------- 

Update:  29 september 2020 

Beste ouders, 

We stellen u hierbij op de hoogte van het feit dat een ouder van één van onze leerlingen besmet is met het coronavirus. De leerling is niet meer op school geweest nadat de ouder klachten kreeg en zal de komende tijd thuis zelfstandig werken aan het taken die vanuit school zijn gegeven.  

Na de persconferentie van gisterenavond, waarin het toenemende aantal besmettingen - ook in onze regio - is benoemd, vragen we u extra alert te zijn en uw kinderen bij klachten thuis te houden. Ook als een huisgenoot klachten (loopneus, verkouden, keelpijn) heeft in combinatie met koorts, blijven alle huisgenoten thuis. Daarnaast hebben we besloten ouders zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw te houden. Dit houdt in dat vanaf woensdag 30 september 2020: 

 • het lezen met de leesmoeders stopt.  

 • per (zorg) gesprek gekeken zal worden of het noodzakelijk is fysiek bij elkaar te komen of dat het mogelijk is via Teams te overleggen. 

 • geen neven-gebruikers (op schooldagen) meer in de school zullen zijn, die niet noodzakelijk zijn voor onderwijs en/of zorg aan leerlingen. 

Bovenstaande afspraken gelden tot en met de herfstvakantie. 

We hebben u al eerder een beslisboom gestuurd die helpt om de vraag:  "Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school?" te beantwoorden. Deze variant is momenteel al meerdere keren aan de orde geweest. 

We hebben nog twee varianten bijgevoegd, wat maakt dat we drie varianten hebben: 
1. De leerkracht van mijn kind is afwezig i.v.m. Corona. 
2. Mijn kind zit individueel thuis i.v.m. klachten of quarantaine.  
3. Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school? 

Bij de eerste variant komt de "thuiswerk-modus" weer om de hoek kijken. De leerkracht zit thuis omdat hij/zij zelf óf een huisgenoot positief is getest. In dit scenario zit de klas dus ook thuis. Thuiswerken, dagtaken, Teams en instructiefilmpjes komen dan weer terug.  

In het tweede scenario is de klas nog gewoon op school. Het kind zit individueel thuis (we verwachten dat dit zelden meer dan twee à drie kinderen per klas zal zijn) en werkt voornamelijk zelfstandig, aan de hand van een weekplanning en met behulp van de schoolmaterialen.  De leerkracht neemt contact op met thuis en bespreekt hoe het huiswerkpakket thuis komt. De leerkracht heeft minimaal één keer per week contact met de leerling en bespreekt met de ouders of er eventueel meer contactmomenten gewenst zijn. Dit zal mimimaal zijn, omdat we ons vooral focussen op het fysieke onderwijs in de klas. Daarnaast weegt mee hoeveel leerlingen thuis werken en de beschikbaarheid van de leerkracht.  

De derde (al bekende) beslisboom is toegevoegd omdat we ons nog steeds wel eens afvragen: "is mijn kind te ziek om naar school te gaan of niet?"  

Mocht één van deze scenario's zich voordoen, dan is het zaak om goed voorbereid te zijn. Wij hebben dat in de afgelopen week zoveel mogelijk gedaan door materialen (digitaal) klaar te maken en de leeromgevingen alvast online "op scherp" te zetten. U kunt zich ook voorbereiden door - zeker in de groepen 6 t/m 8 - alvast te checken of uw thuiskoppeling van Basispoort nog werkt.  
 
We zullen zolang mogelijk proberen de leerkracht bij afwezigheid te vervangen en kinderen op de dagen dat de duo-leerkracht aanwezig is, natuurlijk wel naar school laten komen. De ervaring leert dat in de eerste vier schoolweken ook al vier leerkrachten zijn getest.  Onderwijs op school is altijd beter dan op afstand. Toch vermoeden we dat er een periode aankomt waarin bovenstaande scenario's niet ondenkbaar zijn.    
 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen sterkte en wijsheid in zijn eigen omstandigheden. Bij vragen, schroom niet en neem contact op met ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team 

Thea van den Berg
directeur/bestuurder  

Bas Langerak
adjunct-directeur  

Bijlagen:   School -> Corona -> Beslisbomen