MR

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR van CBS De Wegwijzer.

De letters 'MR' staan voor Medezeggenschapsraad. Het doel van de MR is om leerkrachten en ouders inspraak en inzicht te geven in het beleid van onze school. Hoe dat precies werkt kunt u hieronder lezen.

Wie zitten er in de MR?
In de MR zitten zes personen, drie leerkrachten en drie ouders van leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:
Namens de leerkrachten: Tjitske Visser (voorzitter), Jan Maarten Heldoorn en Ariënne Lindhout
Namens de ouders: Frans van der Ende, Christianne van der Werf (secretaresse) en Han Moerman

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding van de school. De eindverantwoordelijkheid van de beslissingen die worden genomen ligt bij het schoolbestuur.  Het schoolbestuur heeft regelmatig (in principe minimaal twee keer per jaar) overleg met de MR over de te nemen beslissingen. Tijdens dit overleg kunnen door de MR argumenten naar voren worden gebracht. Ook moet elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen worden voorgelegd aan de MR. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht, over andere zaken adviesrecht. Enkele voorbeelden van te bespreken onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het vakantierooster, de indeling en verdeling van de groepen, de voortgang en uitwerking van het schoolplan en zorgplan.
Eigenlijk praat de MR mee over alles wat met de school te maken heeft.  Het doel van de MR is dus om leerkrachten en ouders inspraak en inzicht te geven in het beleid van onze school en om de schoolleiding gevraagd en ongevraagd te adviseren. De MR vergadert in ieder geval drie keer per jaar.

Contact
Contactgegevens van de personen die deel uitmaken van de MR zijn te vinden in de schoolgids (kopje 'school'). Verder vragen en opmerkingen (gericht aan de MR) kunt u ook sturen naar het volgende e-mailadres: mr@cbsberkenwoude.nl

U kunt de leden van de MR natuurlijk ook gewoon aanspreken als u vragen of opmerkingen heeft.

Jaarverslagen
Hieronder vindt u de jaarverslagen van de MR

Jaarverslag MR CBS De Wegwijzer 2019-2020