Corona-virus

De Ouderportaal-app Basisonline is regelmatig overbelast, dus op deze pagina vindt u ook alle berichtgeving.

Vrijdag 27 maart 2020, 17.30 uur
Informatie Microsoft Teams
Beste ouders van groep 3-8,

Zoals u in nieuwsbrief 11 hebt kunnen lezen willen we vanaf volgende week maandag 30 maart meer inzetten op interactie met de leerlingen via Microsoft Teams. We willen dit op de volgende manier vormgeven:

 • Groep 3 tot en met 6 De leerkrachten zullen  's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Ze zijn beschikbaar via Microsoft Teams van 11.00 - 12.00 uur om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden en waar nodig verlengde instructie te geven.
 • Groep 7 en 8 zullen met Microsoft Teams gaan werken.  Microsoft Teams is een platform waarbij verschillende mensen met elkaar kunnen beeldbellen.   De leerkrachten zullen 's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Van 9.30 - 11.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar op Microsoft Teams voor verdere vragen en instructie. NB: we doen dit niet vroeger op de morgen, omdat veel mensen om 9.00 uur live een Bijbelvertelling vanuit Staphorst HGG of Driestar Educatief beluisteren met de kinderen. Op de middagen zullen ze de nieuwe instructievideo's opnemen, leerlingen individueel spreken via de telefoon of Microsoft Teams en hun niet lesgebonden taken uitvoeren.
Aanvulling op Nieuwsbrief 11 is het volgende: Om 9.30 uur zal er in de groepen 7 en 8 een ontvangstgesprek plaats vinden voor alle leerlingen.

Materialen
Om het werken met Microsoft Teams goed te laten verlopen zijn er de volgende materialen ontwikkelt:
 1. Document: Uitleg Installatie Microsoft Teams op Niet school laptops/computers. (Dit document is alleen belangrijk als u Teams wil installeren op uw eigen laptop. Op de laptops van school is dit programma al geïnstalleerd.)
 2. Document: Uitleg inloggen in en werken met Microsoft Teams
 3. Filmpje: Uitleg werken met Microsoft Teams
Afspraken  
Om de communicatie in Microsoft Teams goed te laten verlopen zijn er de volgende afspraken die voor alle leerlingen gelden. Neem deze afspraken als ouder met uw kind door.
Afspraken voor leerlingen voor het werken met Microsoft Teams
 1. Voor het sturen van berichten in Teams gelden dezelfde afspraken als binnen onze school. We behandelen onze leerkracht en medeleerlingen met respect.
 2. Een specifiek kanaal kan alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is.
  1. Belangrijk: de leerkracht deelt in dit kanaal belangrijke berichten. De leerlingen kunnen hier niet op reageren.
  2. Gezellig: dit kanaal is om op een gezellige, fijne manier contact met elkaar te onderhouden. Dit contact vindt niet plaats in de andere kanalen.
  3. Rekenen: in dit kanaal worden instructie video's voor het vak rekenen gedeeld en kunnen de leerlingen vragen stellen over hun werk.
  4. Spelling: in dit kanaal worden instructie video's voor het vak spelling gedeeld en kunnen de leerlingen vragen stellen over hun werk.
  5. Vragen: dit kanaal is bedoeld om overige vragen aan de leerkracht te stellen.
 3. Als de leerkracht dit vraagt, zetten de leerlingen hun microfoon op dempen. Op dit moment kunnen de leerlingen alleen de leerkracht horen en niet elkaar.
 4. Blijkt dat een leerling zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, dan zal de leerling uit het kanaal verwijderd worden. De leerling heeft dan geen toegang meer tot instructie video's, het stellen van vragen of het contact met de leerkracht via Microsoft Teams.
 5. De leerkracht is niet in staat om al het privé chat verkeer op Microsoft Teams te monitoren. Daarom bent u als ouders daar in eerste plaats verantwoordelijk voor. De leerkracht is verantwoordelijk voor de gesprekken die gevoerd worden binnen de kanalen die horen bij de groep.

Mocht u vragen hebben over Microsoft Teams, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht.

Met vriendelijke groeten,

Team CBS De Wegwijzer
 Donderdag 26 maart 2020, 12.40 uur

Nieuwsbrief nr. 11, 26 maart 2020

Team

Leerkrachten werken vanuit huis en zijn via de e-mail bereikbaar. Waarschijnlijk heeft u de leerkracht al een keer telefonisch gesproken. Een aantal leerkrachten heeft hun mobiele nummer doorgegeven aan ouders en leerlingen zodat er nog makkelijker contact gelegd kan worden en eventueel video-bellen ingezet kan worden. Daarnaast zijn we in de midden - bovenbouw bezig met het opzetten van werken met Microsoft teams. Meer informatie vindt u verder in deze nieuwsbrief.

De thuissituatie van leerkrachten is wisselend. Een aantal leerkrachten zit in thuis-quarantaine, omdat ze zelf of hun partner ziek zijn.  Tot nu toe lukt het goed, dat elke leerkracht vanuit thuis zijn eigen groep aan stuurt.   Dit gebeurt veelal door elke leerling minimaal één keer in de week te bellen, te mailen en we zijn gestart met opnemen van instructie-video's die als You-tube link worden gedeeld. Daarnaast lopen teamoverleggen en andere schoolontwikkelingen gewoon door.

We hebben ook vreugdevol nieuws vanuit het team. Juf (Annemarije) Alderliesten en haar man Arjan verwachten hun eerste kindje eind september. Het mag allemaal goed gaan met Annemarije, hoewel ze wel uit voorzorg zoveel mogelijk thuis blijft, om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden.

Thuisonderwijs (upgrade)
Vorige week kregen we als school de uitdaging om zo snel mogelijk thuisonderwijs op te starten. De reacties die we van ouders ontvangen zijn over het algemeen positief. Als team hebben we ook in de afgelopen dagen gekeken naar waar we dingen kunnen verbeteren en verder uit kunnen bouwen. Een belangrijke toevoeging is (meer) interactie tussen de leerling(en) en de leerkracht.  De volgende wijzigingen zullen we door gaan voeren vanaf maandag 30 maart 2020:

 • Groep 1 en 2 De leerkrachten zullen 's morgens één instructie video plaatsen: waarin rekenen, taal en/of iets creatiefs aanbod komt.
 • Groep 3 tot en met 6 De leerkrachten zullen  's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Ze zijn beschikbaar via Microsoft Teams van 11.00 - 12.00 uur om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden en waar nodig verlengde instructie te geven.
 • Groep 7 en 8 zullen met Microsoft Teams gaan werken.  Microsoft Teams is een platform waarbij verschillende mensen met elkaar kunnen beeldbellen.   De leerkrachten zullen 's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Van 9.30 - 11.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar op Microsoft Teams voor verdere vragen en instructie.  (NB: we doen dit niet vroeger op de morgen, omdat veel mensen om 9.00 uur live een Bijbelvertelling vanuit Staphorst (HGG) of Driestar Educatief beluisteren met de kinderen.) Op de middagen zullen ze de nieuwe instructievideo's opnemen, leerlingen individueel spreken via de telefoon of Microsoft Teams en hun niet lesgebonden taken uitvoeren.

We hebben voor bovenstaande opzet gekozen, omdat we verwachten dat er dan voldoende computers/laptops bij gezinnen beschikbaar zijn om dit te kunnen doen en het haalbaar is voor het netwerk (ook in de buurtschappen).

Morgen zullen we als school een instructievideo en document verspreiden over hoe je Microsoft Teams installeert en gebruikt in het thuisonderwijs.

Kinderopvang
Na de oproep van maandag 16 maart 2020 over de vraag of er behoefte is aan kinderopvang, zijn er twee reacties bij ons binnengekomen.  In de nieuwsbrief van afgelopen maandag hebben we het aanbod vanuit de gemeente Krimpenerwaard in samenwerking met andere partijen neergezet.
In de gemeente Krimpenerwaard zijn twee plekken die fungeren als opvanglocaties, ook voor aanvragen uit Berkenwoude, namelijk Schoonhoven en Haastrecht.  Zodra mensen uit Berkenwoude gebruik gaan maken van deze mogelijkheid, is het onze taak als school om, zoveel als mogelijk is, teamleden in te zetten voor de educatieve begeleiding van de leerlingen in de ochtenduren. In principe hebben we in overleg met het team afgesproken, dat de eerste dagen dat leerlingen gebruik maken van de opvang, (één van) de eigen leerkracht(en) aanwezig zal zijn om hen wegwijs te maken in deze, voor hen nieuwe, omgeving. Daarna zal de educatieve begeleiding worden verzorgd door Els Schot als leraar ondersteuner, zodat de leerkrachten hun groep instructie kunnen blijven geven via instructiefilmpjes en/of Microsoft Teams, of telefonisch contact en de mail.
Het advies blijft in eerste instantie: blijf zoveel mogelijk thuis en probeer de opvang met vrienden en familie dichtbij te regelen. 
Wilt u gebruik maken van de opvangmogelijkheid door de gemeente Krimpenerwaard, dan vindt u de meeste recente informatie op de website.
www.cbsberkenwoude.nl -> School -> Corona-virus -> opvang

Daarnaast horen wij ook van initiatieven vanuit het dorp. Wij kennen Berkenwoude als een hechte en betrokken gemeenschap, dat is ook nu weer zichtbaar.

Zwangerschapsverlof Ariënne Lindhout
Na de meivakantie hoopt Ariënne Lindhout met zwangerschapsverlof te gaan.   Er zijn diverse gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk hebben we besloten  het verlof intern te vervullen. Gezien de huidige onzekere situatie in ons land lijkt het ons goed voor de kinderen om bij het naar school gaan zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de klas te zien. Hanneke Molenaar (maandag-dinsdag) en Els Schot (woensdag t/m vrijdag) zullen vanaf half mei les geven aan groep 4. De vrije dag van juf Alderliesten zal verzet worden van vrijdag naar maandag, zodat Els Schot toch een dag in de week les zal blijven geven aan groep 3 (maandag).   
We zijn blij dat Hanneke Molenaar bereid is deze periode twee dagen extra te werken, naast haar lesgevende taak op donderdag voor groep 7. 
  
NB: mocht de school half mei onverhoopt  nog gesloten zijn, dan zullen Els Schot en Hanneke Molenaar samen het begeleiden van het thuisonderwijs voor groep 4 op zich nemen.  
 
Viering Hemelvaart
De nieuwe maatregelen vanuit de overheid, die gelden tot 1 juni 2020, betekenen ook dat het niet mogelijk is om gezamenlijk als leerlingen, ouders en team Hemelvaart te gedenken en vieren in de kerk. Deze viering wordt daarom afgelast.  Als de school weer open gaat, zullen we kijken op welke manier we alsnog binnen de school aandacht kunnen geven aan de Heilsfeiten van Pasen en Hemelvaart.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

M. van den Berg-Molenaar
directeur-bestuurder

B. Langerak                  
adjunct-directeur         

-------------------------------------------------------------------
Donderdag 26 maart 2020, 08.45 uur

Brief van het toezichtendhoudend bestuur

Beste ouders van CBS 'De Wegwijzer',

In deze bijzondere periode in ons land en in het (school-) leven willen we ons als toezichthoudende bestuurders richten tot u als ouders en tot het team.

Wat komt er in korte tijd veel op ons allemaal af. Wie we ook zijn en welke positie we ook hebben in deze maatschappij, het treft ons allemaal. Allerlei vaste structuren verdwijnen en de maatregelen volgen elkaar in snel tempo op.

Ook op school is er veel veranderd: de school is gesloten, de leerlingen én de leerkrachten werken vanuit huis, evenals vele ouders. Dit heeft een grote impact op gezinnen, op de kinderen en op de leerkrachten en de leiding van de school, 
te meer daar onze basisschool een kleine, zelfstandige organisatie is.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt ineens voor een deel op de schouders van de ouders. Ouders die zich misschien wel heel onbekwaam voelen om schooltaken te begeleiden en die ertegen opzien hun kinderen thuis bezig te houden.

We willen door middel van deze brief ons respect uitspreken aan u als ouders, voor de manier waarop u het thuisonderwijs ter hand hebt genomen, het begrip dat u toont voor de maatregelen vanuit school en voor de positieve reacties richting leerkrachten en directie. Er worden foto's gedeeld, ideeën uitgewisseld, maar ook zorgen geuit en op een creatieve manier gezocht naar haalbare oplossingen. Juist in deze tijd is het belangrijk om -binnen de richtlijnen en mogelijkheden- om te zien naar elkaar.

We willen onze steun uitspreken voor het door de directie gevoerde beleid wat betreft onderwijs en opvang. Daarnaast zijn we dankbaar voor de inzet van het hele team in deze ongewone en hectische periode. Ook daar zijn er in diverse privé situaties zorgen, er zijn leerkrachten in thuisquarantaine door ziekteverschijnselen bij henzelf of in hun directe omgeving en er zijn diverse teamleden extra bezorgd over hun gezondheid in verband met nieuw leven dat zij (en hun echtgenoten) verwachten.

Gelukkig werken op dit moment alle leerkrachten vanuit huis aan het afstandsonderwijs en onderhouden ze contact met ouders en leerlingen. 

We waarderen de manier waarop het thuisonderwijs door het team is opgezet en wordt vormgegeven. Mooi ook om te zien hoe er contact onderhouden wordt op diverse manieren met leerlingen en hun ouders.

In deze bijzondere en onzekere omstandigheden worden we ons eens te meer bewust van onze kleinheid als mens en onze afhankelijkheid van de Heere God. We hopen en bidden dat een ieder van ons nog gespaard mag blijven.

Laten we in gebed dicht bij Hem leven en elkaar opdragen aan Zijn genadetroon. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Wouter van Blitterswijk

----------------------------------------------------------------------------------
Maandag 23 maart 2020, 15.45 uur

Smart Games thuis online spelen (gratis registreren)

https://www.smartgameslive.com/nl

-----------------------------------------------------------------------------------
maandag 23 maart 2020, 15.30 uur - Nieuwsbrief 10

Afstand blijvend nodig
Zoals u in het nieuws zult hebben gehoord, worden we steeds dringender opgeroepen om thuis te blijven en alleen als het echt noodzakelijk is naar buiten te gaan. In Duitsland is er zelfs al een samenscholingsverbod ingesteld en voor Nederland wordt bekeken of het nodig is een groot deel van de winkels te sluiten.

We hebben daarom besloten om na vandaag als team volledig thuis te werken en via digitale communicatiekanalen te overleggen en contact te onderhouden. Alleen als er materialen nodig zijn om nieuwe thuisopdrachten voor te bereiden, zullen teamleden hiervoor om beurten of in deelteams even op school aanwezig zijn.

Hoe zijn we bereikbaar voor u als ouders?
U kunt ons bereiken per mail. Wanneer nodig of wenselijk zullen we u terugbellen. De taken zijn als volgt verdeeld:

Kinderopvang / crisissituaties: Thea van den Berg
directie@cbsberkenwoude.nl

Digitaal afstandsonderwijs: Jaco Zijl (j.zijl@cbsberkenwoude.nl) en Jan Maarten Heldoorn (j.heldoorn@cbsberkenwoude.nl)

Bas Langerak b.langerak@cbsberkenwoude.nl zal het team aansturen en eerste aanspreekpunt voor de teamleden zijn.

Onderwijs in de groepen: groepsleerkrachten.

Thuisonderwijs in de komende periode
De groepsleerkrachten zullen in de komende periode ook contact zoeken via visuele middelen, door het delen van een YouTube link die verstuurd wordt via het Ouderportaal Basisonline.

Thuisonderwijs in de gezinnen
Nu we de tweede week ingaan van het thuisonderwijs is het belangrijk het volgende te benadrukken: Zoek voor uw kind(eren) en u zelf een werkbare modus. Een modus waarbij welbevinden en veiligheid leidend is. Een modus die langere tijd vol te houden is. We krijgen als school vragen: 'Moet het werk écht verplicht af?' Het antwoord is: 'Kijk naar wat haalbaar is! Zorg voor een afwisseling van in- en ontspanning. Een voortdurende strijd met uw kind gaat het leren ook niet bevorderen, dus dan is het raadzaam te zoeken naar een andere manier van werken. Als hierdoor het werk niet helemaal af komt, is dat van ondergeschikt belang. Deze crisis vraagt van iedereen veel en vraagt ook om uitzonderingen. Houd het welbevinden en de veiligheid van alle gezinsleden op het oog en laat dat leidend zijn in de keuzes die u als ouder(s) maakt.

Communicatie
Vorige week was het Ouderportaal van Basisonline flink overbelast, wat resulteerde in slechte bereikbaarheid. Basisonline is hiermee aan de slag gegaan en zelf hebben we overbodige data van het portaal verwijderd. Wij merken dat het portaal inmiddels veel beter bereikbaar is. We attenderen u nogmaals op de schoolwebsite waar u alle nodige informatie vindt.www.cbsberkenwoude.nl (School -> Corona virus. Hieraan is inmiddels een tabblad 'Opvang kinderen' toegevoegd.

(Nood-)Opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar
We nemen hieronder de tekst op, zoals die sinds vanmorgen op de website staat en aan ons is verstrekt door de gemeente Krimpenerwaard:

Als gevolg van het coronavirus heeft het kabinet op zondag 15 maart jl. het besluit genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april aanstaande te sluiten. Het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Krimpenerwaard hebben allen aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor de opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar. Zij zetten zich hier keihard voor in. Hierdoor kunnen sommige ouders en/of verzorgers de komende periode gebruik (blijven) maken van kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Deze opvang is zonder extra kosten. Het gaat hierbij om ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Voor een lijst van cruciale beroepsgroepen, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Rol gemeente
Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om de coördinatie van de (nood)opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar op zich te nemen. De organisatie en uitvoering van de (nood)opvang ligt bij de kinderopvangorganisaties en het onderwijs. Binnen de gemeente Krimpenerwaard wordt er intensief samengewerkt tussen al deze partijen. Als gemeente sluiten we hierop aan en denken mee waar nodig. Praktisch gezien betekent dit dat vanaf 20 maart 2020 iedere vrijdag door de besturen van onderwijs en kinderopvang in samenspraak met de scholen en kinderopvanglocaties bepaald wordt welke locaties in de daaropvolgende week geopend zullen zijn. Daarbij wordt het volgende mailadres gebruikt: onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl. Een lijst van deze locaties wordt vervolgens gepubliceerd door de gemeente Krimpenerwaard, op de website en sociale media. Voor gastouders geldt dat zij zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte kinderen. Bij vragen of knelpunten kunnen ook zij zich melden bij het genoemde mailadres.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Als gemeente vragen we een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze tijden. Waar noodzakelijk organiseren we, in samenwerking met kinderopvang en onderwijs, de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kinderopvang zo veel en zo lang als mogelijk open blijft voor de opvang van kinderen van ouders en/of verzorgers werkzaam in een cruciaal beroep. Wij vragen u dan ook met klem om, indien er binnen uw gezin één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, de organisatie van opvang zelf te regelen thuis.

Veel gestelde vragen
Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen over coronavirus en kinderopvang, welke dagelijks wordt bijgewerkt:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders 

Aanvraag (nood)opvang en locaties kinderopvang
Heeft u opvang nodig, omdat u werkzaam bent in een cruciaal beroep, en bent u geen reguliere klant van een kinderdagopvanglocatie? Ook dan komt u in aanmerking voor deze opvang. U kunt de (nood)opvang aanvragen door het formulier in te vullen, wat op de schoolwebsite staat. www.cbsberkenwoude.nl -> School -> Corona-virus -> Opvang.

Tot slot
Vanmorgen hebben we bij de ,voorlopig laatste, weekopening met het team, het eerste gedeelte van psalm 31 gelezen. Twee citaten hieruit wil ik met u delen: 'Wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.'(vs. 3b) 'Mijn tijden zijn in Uw hand' (vs. 16a)

Daarnaast heb ik een stukje gelezen uit een column van ds. Moehn in het RD van 20 maart, waarin hij o.a. Maarten Luther citeert. Verrassend actueel waren de woorden van Maarten Luther (tijdens de pestuitbraak): 'Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed, lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft.' Nuchter en tegelijk biddend: 'Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen.'

Voor alle data geldt: D.V.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,

M. (Thea) van den Berg-Molenaar
Directeur-bestuurder
CBS 'De Wegwijzer' Berkenwoude
Directie@cbsberkenwoude.nl


----------------------------------------------------------------------------
maandag 23 maart 2020, 9.30 uur

Informatiebrief GGD/JGZ

Wij kregen via het Centrum voor Jeugd en Gezin een informatiebrief toegestuurd van de GGD/JGZ. Wij vragen u deze brief goed door te lezen.

-----------------------------------------------------------------------
vrijdag 20 maart 2020, 14.30 uur

Graag willen we nog een paar sites met jullie delen:
https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
Vanaf maandag 23 maart 9.00 uur zullen er door Driestar Hogeschool Bijbelvertellingen worden opgenomen en uitgezonden in samenwerking met de Reformatorische Omroep. De Bijbelvertellingen worden verzorgd door pabostudenten.

https://devoorleeshoek.nl/
Op deze site vindt u voorleesfilmpjes voor kinderen. U kunt zich gratis aanmelden voor 3 weken.

---------------------------------------------------------------------------
donderdag 19 maart 2020, 13.15 uur

SchoolMaatschappelijk Werk

Een aantal kinderen bij ons op school heeft regelmatig gesprekjes met Willianne Verhoog (SMW). Willianne zal met betreffende kinderen en hun ouders in de komende dagen contact opnemen, om te kijken of het contact via Skype opgepakt kan worden.

Ouders van de school die vragen hebben aan Willianne Verhoog kunnen haar altijd mailen: w.verhoog@kwadraad.nl.

Ouders die willen 'sparren of spuien'  over het vormgeven van thuisonderwijs en het omgaan met 'iedereen' thuis op dit moment, kunnen ook bellen met het algemene nummer van Kwadraad:  088 - 9004000.


-----------------------------------------------------------------
woensdag 18 maart 2020, 13.15 uur

Start thuisonderwijs
Alle materialen zijn vanmorgen opgehaald door ouder(s) of kinderen. We wensen iedereen veel succes en attenderen u op de informatie op de website  www.cbsberkenwoude.nl (School - Corona-virus)

Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs vandaag (18 maart) besloten.
Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen, dat besproken is met ouders. Deze schooladviezen zullen dus leidend zijn.
De inschrijvingen van alle leerlingen zijn binnen en worden binnen enkele dagen naar de VO-scholen gestuurd.
 
Basispoort
Verschillende ouders nemen contact op met school over het inloggen op Basispoort. Op de website vindt u een hulpdocument bij het inloggen (School - Corona-virus - algemene bijlagen - document: inloggegevens leerlingen ).  We adviseren u vandaag te testen of u op Basispoort.nl in kan loggen, zodat de leerlingen morgen inhoudelijk met het schoolwerk aan de slag kunnen.
 
Met vriendelijke groet,
Team CBS De Wegwijzer

--------------------------------------------------------------
woensdag 18 maart 2020, 09.00 uur

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,
 
In de midden- en bovenbouw-groepen wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand, veelal via de computer. In dit kader willen wij onderzoeken of er vormen van digitale instructie mogelijk zijn waardoor de leerkrachten toch instructie kunnen geven aan de leerlingen. Met de groepen 7 en 8 willen we in de komende weken testen of er vormen van digitale instructie mogelijk is. Vandaar dat alle leerlingen van groep 7 en 8 hun laptop mee naar huis krijgen.
Hieromtrent vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het vertrouwen dat u:

 • toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen geen omstreden websites bezoeken, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
 • voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht.  

Voor de leerlingen van groep 6 is er nog steeds de mogelijkheid om een schoollaptop te gebruiken als u thuis niet voldoende applicaties (computer, laptop etc.) ter beschikking hebt. U kunt daarvoor een mail sturen naar e.schot@cbsberkenwoude.nl, dan zullen wij zorgen dat er vanochtend een laptop klaar ligt bij het schoolwerk.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jaco Zijl en Jan Maarten Heldoorn

-----------------------------------------------------------

dinsdag 17 maart 2020, 20.00 uur

We willen het volgende nieuws met u delen:

De moeder van Thea is negatief getest op Corona en heeft het virus dus niet. Thea hoeft niet meer in quarantaine thuis te blijven. De moeder van Thea ligt nog wel in het ziekenhuis met een longontsteking.

Morgen tijdens het uitdelen van de materialen zullen Thea en Bas aanwezig zijn op het kleuterplein om eventueel vragen van ouders te beantwoorden. Marjon en Els zullen u binnen in de school helpen met de schoolmaterialen voor thuis.

----------------------------------------------------------
dinsdag 17 maart 2020, 13.30 uur

Team

Lege klassen, veel (team)overleggen, leerkrachten die een thuisprogramma optuigen en ouders die krachten verenigen. Nadat het stof van de eerst quarantaine dag iets is neergedaald, willen we u weer over verschillende zaken informeren.

Thuisonderwijs

Voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gaan we werken met weektaken. Elke week hebben de leerlingen lesstof voor elke dag met daarnaast een weektaak. Per week krijgt elke leerling een weekprogramma met bijhorende instructie en verwerkingsmaterialen.

Morgen, woensdag 18 maart 2020, mag het oudste kind van het gezin of een ouder tussen 10 - 12 uur in het speellokaal de weektake voor de komende periode ophalen.  De kleuteringang is open en we willen het ophalen verspreid laten verlopen.

We hebben vier tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.

Vergeet geen grote tas / big shopper mee te nemen, om het werk in mee naar huis te nemen.

Ophalen thuiswerk-materialen morgen woensdag 18 maart 2020 in het speellokaal (kleuteringang):

10.00 - 10.30 uur          A - F

10.30 - 11.00 uur          G - L

11.00 - 11.30 uur          M - R

11.30 - 12.00 uur          S - Z

Voor elke leerling liggen drie pakketjes klaar voor de volgende periodes:

Periode 1         do. 19 - vr. 20 maart 2020

Periode 2         ma. 23 - vr. 27 maart 2020

Periode 3         ma. 30 maart - vr. 3 april 2020

Gisteren schreven we dat leerlingen die een weekpakket hebben afgerond, de ingevulde materialen in de brievenbus bij de school kunnen  inleveren.  Vandaag hebben we besloten om zoveel mogelijk documenten per mail uit te wisselen tussen leerlingen en leerkrachten.  

Daarbij is het belangrijk het ouderportaal in de gaten te houden. Hierop zal de leerkracht na twee á drie dagen ook antwoordenbladen publiceren. Hierdoor kunt u als ouder of de leerling zelf het werk controleren. Indien de lesstof niet voldoende beheerst wordt, kunt u het opnieuw behandelen.

Communicatie

De komende periode zullen we u als ouders informeren via het Ouderportaal Basisonline en een speciale pagina op onze website www.cbsberkenwoude.nl.

Onder het tablad School vindt u het kopje Corona-virus met daaronder de actuele informatie en praktische informatie over thuisonderwijs.

Het meest efficiënt is leerkrachten te benaderen via de e-mail voor vragen over het thuisonderwijs.  Leerkrachten beantwoorden de vragen zo snel mogelijk en we streven naar beantwoording op dezelfde dag.

De leerkrachten van groep 1 en 2 zullen volgende week (23 - 27 maart) telefonisch contact zoeken met ouders.

De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 zullen vanaf maandag 23 maart elke leerling wekelijks bellen voor persoonlijk contact en om eventuele vragen te beantwoorden.  De leerkrachten zullen proberen te bellen tussen 08.30 - 12.00 uur.

Laptops

In de midden- en bovenbouw-groepen wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand veelal via de computer. Dat zal vooral vorm krijgen via de lesomgeving van de educatieve uitgeverijen. Meestal is daarvoor een inlog vereist. Het kan dus zijn dat u één dezer dagen een mailbericht ontvangt met daarin gegevens om thuis een inlog te activeren van Basispoort. Let op, ieder kind krijgt een eigen inlog. U ontvangt dus een mail per kind.

Heeft u thuis niet voldoende applicaties (computer, laptop etc.) dan is het mogelijk voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 een laptop te lenen en te gebruiken van school de komende periode.

Wilt u gebruik maken van een schoollaptop? Stuur dan een e-mail naar e.schot@cbsberkenwoude.nl, dan zullen wij zorgen dat er morgen een laptop klaar ligt bij het schoolwerk.

Hieromtrent vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het vertrouwen dat u:

 • toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen geen omstreden websites bezoeken, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
 • voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht.  

Spreekbeurten, boek- en nieuwsbesprekingen

Leerlingen die een spreekbeurt, boek- of nieuwsbespreking zouden houden in de periode dat de school gesloten is, zullen een nieuwe datum krijgen zodra de school weer open is. De voorbereidingen op deze besprekingen kunnen leerlingen gewoon voortzetten.

Koningsspelen

In navolging van de landelijke organisatie, hebben we besloten de Koningsspelen te annuleren.  In het geval dat we open gaan op maandag 6 april, willen we graag de twee weken tot de meivakantie volop gebruiken als lesdagen (in deze twee weken valt ook het paasweekend).

Intake nieuwe leerlingen

De intake gesprekken en wenmomenten tot en met vrijdag 8 mei 2020 worden geannuleerd.  Met desbetreffende ouders wordt contact opgenomen door de onderbouw IB-er om t.z.t. nieuwe afspraken te maken.

Adres Thea

Op verzoek van verschillende ouders het adres van Thea van den Berg.   Waterruit 36   2804 PC    Gouda

Tot slot

We beseffen als team dat thuisonderwijs van u als ouder(s) veel vraagt. Veel antwoorden vindt u op de website www.cbsberkenwoude.nl (School - Corona-virus - veelgestelde vragen en tips)  Daarnaast kunt u  de leerkrachten  mailen.  Zij zullen u dan zo spoedig mogelijk terug mailen of bellen.  De pagina veelgestelde vragen en tips zullen we steeds actualiseren.

 

Voor alle data geldt: D.V.

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Wegwijzer


-------------------------------------------------------------------------------
maandag 16 maart 2020
 

Bijzondere tijden

De komende periode zal de school gesloten zijn voor leerlingen tot in ieder geval ma. 6 april 2020. Hier in de school voelt het erg onwerkelijk, lege lokalen en gangen, geen bel, gepraat en gejoel.

Voor u thuis zal het ook het nodige betekenen, het gezinsleven en werk combineren met de kinderen die (onverwachts)  thuis zijn en hun schoolwerk thuis zullen moeten maken. 

Het zal van een ieder het nodige vragen de komende periode. In deze nieuwsbrief willen we meer informatie geven over deze de periode die voor ons ligt.

Team

Vanmorgen zijn we als team de week begonnen met Gods bescherming a.d.h.v. Psalm 91. Ook hebben we de komende periode besproken en plannen gemaakt. 

De vragen daarbij zijn: Hoe zullen de ontwikkelingen de komende dagen zijn?  Zullen zij net zo snel veranderen als de afgelopen dagen?  Hoe zal het gaan in persoonlijke situaties van teamleden?   Er zijn al teamleden die mensen in hun naaste omgeving hebben met verschijnselen die kunnen duiden op Corona en waar serieuze zorgen zijn.

In dit kader willen we u melden dat Thea van den Berg voorlopig afwezig zal zijn i.v.m. grote zorgen rondom haar moeder. Gisterenavond (zondag 15 maart) is de moeder van Thea met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, hoge bloedruk en verschijnselen van het Corona-virus.  Later op de avond is zij weer naar huis gestuurd na enkele (bloed)testen.  Vanmorgen rond 11 uur toen Thea haar moeder telefonisch niet kon bereiken, is ze gaan kijken en hebben ze haar gevonden naast haar bed. Hier heeft ze waarschijnlijk langere tijd gelegen. Ook bleek dat het ziekenhuis gisterenavond geen Corona-test heeft gedaan, wat nu alsnog gaat gebeuren. Tot de uitslag bekend is zal Thea zelf thuis in quarantaine gaan en niet op school aanwezig zijn. We bidden om Gods bewaring in dit alles. Naast ondergetekende is Jan Maarten Heldoorn nu het tweede aanspreekpunt binnen de school.

Als team willen we het thuisonderwijs in de opstart-fase zoveel mogelijk coördineren vanuit school. Maar we beseffen gezien de inventarisatie van vanmorgen onder teamleden dat het nog maar de vraag is hoelang iedereen in de gelegenheid is om fysiek naar school te komen.

Zoals we het nu kunnen overzien zullen teamleden wisselend vanuit school en thuis werken. Teamleden zijn per e-mail dagelijks bereikbaar op hun werkdagen.

De school heeft vandaag ook contact gehad met verschillende instanties, die allemaal adviseren, zoveel mogelijk vanuit thuis te werken en in ons geval de leerlingen vanuit thuis te begeleiden.

Thuisonderwijs

Vandaag maandag 16 maart en morgen dinsdag 17 maart 2020 werken we er hard aan om een vorm van thuisonderwijs mogelijk te maken.

Hierbij is het belangrijk de actualiteit op de website te volgen. Deze speciale pagina zal zo snel mogelijk worden gevuld met inhoudelijke informatie en praktische tips.

Voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gaan we werken met weektaken. Elke week hebben de leerlingen lesstof voor elke dag met daarnaast een weektaak. Per week krijgt elke leerling een weekprogramma met bijhorende instructie en verwerkingsmaterialen.

Op woensdag 18 maart 2020 mag het oudste kind van het gezin of een ouder tussen 10 - 12 uur in het speellokaal de weektaken voor de komende periode ophalen.  De kleuteringang is open en we willen het ophalen verspreid laten verlopen.

We hebben vier tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.

Ophalen thuiswerk-materialen woensdag 18 maart 2020

Speellokaal (kleuteringang):

10.00 - 10.30 uur          A - F

10.30 - 11.00 uur          G - L

11.00 - 11.30 uur          M - R

11.30 - 12.00 uur          S - Z

Voor elke leerling liggen drie pakketjes klaar voor de volgende periodes:

Periode 1         do. 19 - vr. 20 maart 2020

Periode 2         ma. 23 - vr. 27 maart 2020

Periode 3         ma. 30 maart - vr. 3 april 2020

Leerlingen die een weekpakket hebben afgerond kunnen de ingevulde materialen in de brievenbus bij de school inleveren.  De leerkracht zal vervolgens het werk nakijken en daar feedback op geven.  Aanvankelijk van het werk, kan er bijvoorbeeld een terugkoppeling via de e-mail of telefoon worden gegeven.

Communicatie

De komende periode zullen we u als ouders informeren via het Ouderportaal Basisonline en een speciale pagina op onze website www.cbsberkenwoude.nl.

Onder het tabblad school School vindt u het kopje Corona-virus met daaronder de actuele informatie en praktische informatie over thuisonderwijs.

Het meest efficiënt is leerkrachten te benaderen via de e-mail voor vragen over het thuisonderwijs.

Opvang van kinderen

Eén van de maatregelen vanuit de overheid is dat ouders die beiden een vitaal beroep uitoefenen, recht hebben op opvang van hun kind(eren) door de basisschool.  Tot op heden hebben zich nog geen ouders gemeld bij de school die hier een beroep op willen doen.   Als er ouders zijn die hier gebruik van willen maken, dan vragen we dit zo snel mogelijk te melden, omdat we dan opvang moeten organiseren van 8.30 - 14.30 uur.  Als dit niet nodig is, kunnen we onze capaciteit volledig gebruiken om het thuisonderwijs op te zetten en te begeleiden op afstand.

Schoolplein

Vanmorgen waren er veel leerlingen op het schoolplein te vinden. Van kleuters tot oudere kinderen van het Voortgezet Onderwijs.   De school is dicht voor leerlingen, ze kunnen geen gebruik maken van het toilet of spelmaterialen zoals ballen.  Omdat het onderwijspersoneel wisselend aanwezig is op school, houdt het personeel geen toezicht op het schoolplein.

Afspraken met externen

Ouders die in de komende periode een afspraak hebben met school bijvoorbeeld over leerlingenzorg zullen morgen dinsdag 16 maart 2020 gebeld worden. We zullen dan bespreken of deze afspraken via Skype of een andere vorm door kunnen gaan, of dat de afspraak verzet moet worden.

De ervaring van vandaag is dat allerlei externe, zoals: hulpverleners, ambulant begeleiders etc. de fysieke afspraken veelal hebben afgezegd.

Tot slot

We hopen en bidden dat deze periode van schoolsluiting beperkt zal zijn. Laten we elkaar dragen in het gebed.

Via de website en het Ouderportaal zullen we u op de hoogte houden.  Dank ook voor alle bemoedigende berichten die we als team hebben ontvangen in de afgelopen dagen.  

Voor alle data geldt: D.V.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

B. Langerak                  

adjunct-directeur         

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 15 maart 2020

Het kabinet heeft vandaag, zondag 15 maart 2020 ingrijpende maatregelen genomen in de strijd tegen het Coronavirus: De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot 6 april 2020.
Dit is een vergaande maatregel die grote consequenties heeft voor CBS 'De Wegwijzer', u als ouders en voor de leerlingen.

We worden als school gevraagd kinderen van ouders uit vitale beroepen op te vangen op school.

Morgen, maandag 16 maart, is er overleg om een inschatting te maken van de reikwijdte van de besluiten, van de consequenties en hoe daarmee om te gaan. Gaan wij lespakketten samenstellen voor thuis? Zijn er digitale mogelijkheden voor onderwijs op afstand? Welke en hoeveel kinderen van ouders uit vitale beroepen gaan we wanneer opvangen.  In hoeverre en op welke manier zijn leerkrachten nog inzetbaar? U zult begrijpen dat er even tijd nodig is om dit te organiseren.

Maandag 16 tot en met woensdag 18 maart 2020 zullen de kinderen huiswerkvrij thuis zijn.  Morgenmiddag ontvangt u nadere informatie vanuit school.

Wij hopen en bidden dat deze periode van schoolsluiting beperkt zal zijn, dat er herstel optreedt en wij elkaar snel in vertrouwde omstandigheden weer mogen ontmoeten. Deze hele situatie tekent onze kleinheid en kwetsbaarheid als mensenkind. Echter, niet de angst regeert, maar de HEERE regeert.  We mogen samen met onze kinderen bidden om bescherming en bewaring onder de vleugels van de Almachtige.

Met vriendelijke groet,

Thea van den Berg
Directeur - bestuurder

Bas Langerak 
Adjunct-directeur