Corona-virus

Nu de school weer open is verwijzen we u voor nieuwsbrieven naar  Nieuws -> nieuwsbrieven
U vindt daar dus ook onze laatste nieuwsbrief nummer 15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 14, 7 mei 2020


WE GAAN WEER OPEN! Hierbij de link naar nieuwsbrief 14.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 23 april 2020, 15.15 uur

Plan van aanpak heropening CBS 'De Wegwijzer'

Inleiding

We zijn dankbaar, dat we na een bijzondere periode van schoolsluiting de deur van de school met ingang van 11 mei weer mogen openen voor 100% van de leerlingen en 50% van de onderwijstijd.
Dit plan van aanpak heeft het doel om als richtlijn te dienen voor de manier waarop wij de school gefaseerd kunnen heropenen. We streven naar een school als veilige werkplek voor leerlingen en leerkrachten en volgen daarom nauwgezet de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad.

Uitgangspunten bij heropening:

 • De anderhalve metersamenleving is het nieuwe normaal. Dat geldt volgens de aangepaste richtlijnen niet voor leerlingen onderling, maar wel voor leerling - leerkracht en volwassenen onderling.
 • Een leerling of leerkracht met (milde) klachten blijft thuis.
 • Er worden hygiëne afspraken gemaakt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • Ouder(s) en/of verzorger(s) wordt gevraagd hun kind zelf naar school te laten gaan of, bij de kleuters, hen bij het hek van het plein af te zetten om geen onnodig contact te hebben met anderen en hiervoor de aangegeven route te gebruiken.
 • Er zijn tijdens de lesdagen tussen 8.15 uur en 16.00 uur ALLEEN leerlingen op het schoolplein, die op die dag zijn ingeroosterd om les te ontvangen van de leerkracht.
 

Onderwijs in de klas en leren thuis

Aanwezigheid leerlingen op school

Leerlingen komen gemiddeld twee dagen per week naar school, waarbij we voor een alfabetische verdeling gekozen hebben per gezin.

We hanteren de normale schooltijden.

Aantal leerlingen per groep aanwezig op een schooldag
Groep Gezinnen A t/m H
GROEP A
Gezinnen I t/m Z
GROEP B
1 13 15
2 12 8
3 11 13
4 9 7
5 10 13
6 11 14
7 11 13
8 11 9
 
Schooldagen verdeling voor de komende periode
Dag Datum Groep Ontvangen lesdagen Overige
Maandag 11 mei 2020 A 1  
Dinsdag 12 mei 2020 B 1  
Woensdag 13 mei 2020 A 1,5 Kidslab 56
12.30-14.30 uur
Donderdag 14 mei 2020 A 2,5  
Vrijdag 15 mei 2020 B 2  
Maandag 18 mei 2020 A 3,5  
Dinsdag 19 mei 2020 B 3  
Woensdag 20 mei 2020 B 3,5 Kidslab 78
12.30-14.30 uur
Donderdag 21 mei 2020 H E M E L V A A R T S W E E K E N D
Vrijdag 22 mei 2020
Maandag 25 mei 2020 A 4,5  
Dinsdag 26 mei 2020 B 4,5  
Woensdag 27 mei 2020 Kidslab 56          09.00 - 11.30 uur
Kidslab 78          12.30 - 14.30 uur
 
Zorgleerlingen groep 3-8     08.30 - 12.00 uur
Tijd voor (verlengde) instructie.
Deze worden door de leerkracht persoonlijk uitgenodigd.
 
Donderdag 28 mei 2020 A 5,5  
Vrijdag 29 mei 2020 B 5,5  
 
Op de schooldagen ontvangen leerlingen instructie van de leerkracht, ook voor de volgende dag, zodat ze thuis zelfstandig aan schooltaken kunnen werken.
Alle instructies worden dus weer op school gegeven en niet meer via MS Teams of via YouTube.

 

Logistiek en praktische organisatie

 • De kinderen zitten om en om aan tafels, op 1,5 meter afstand van de leerkracht.
 • Ruimtes worden goed geventileerd en dagelijks schoongemaakt.
 • Leerkrachten eten zoals gebruikelijk met de leerlingen. De leerlingen worden zoveel als mogelijk, groepsgewijs en gecontroleerd, mee naar buiten genomen.  Dit geldt ook voor de pauzes.
 • Er zijn verplichte in- en uitgangen en looproutes aangewezen in de school. Leerlingen dienen zich hieraan te houden in het belang van ieders gezondheid.
 • Ouders zijn in deze Corona-periode niet welkom in school. Ook willen we ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter en de aangegeven haal- en brengroutes te respecteren. Zie verder onder: 'leerlingen van groep 1 en 2'.
 

Leerlingen van groep 1 en 2

Alle kleuters worden door één volwassene bij het hek afgezet. Ouders komen lopend of per fiets via de Julianastraat naar school, zetten hun kleuter af en vertrekken langs de school richting de Prins Clausstraat. Ouders die hun kind per auto moeten brengen, nemen bij het lopen richting het schoolhek en terug naar de auto de voorgeschreven afstand van 1,5 meter t.o.v. andere volwassenen in acht.
 • De leerkracht van groep 1 is op het plein aanwezig om de kleuters te ontvangen.
 • Leerlingen van groep 1 blijven buiten spelen tot 8.30 uur. De leerlingen van groep 2 gaan direct naar binnen en worden daar opgewacht en naar de klas begeleid door de leerkracht en/of een onderwijsassistente.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 gaan apart naar buiten en naar huis; groep 2 gaat om 14.25 uur en groep 1 gaat om 14.30 uur.
 • We vragen ouders om voor hun kind kleding te kiezen die bij het toiletbezoek zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.)
 • We vragen ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers, maar pakjes, schoongemaakt fruit).
 • Met ouders van instroomleerlingen wordt door de leerkrachten van groep 1 contact opgenomen.
 

Onderwijsinhoud

Het startpunt is: dankbaarheid, dat we na deze bijzondere periode weer open mogen. Daar zullen we de schooldag mee beginnen, zoals we gewend zijn. Bijbels onderwijs en het zingen van psalmen en liederen.
Daarnaast is de pedagogische aanpak een belangrijk speerpunt. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij leerlingen. De leerlingen en leraren moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. Alle maatregelen die worden getroffen zullen worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was. Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt en om weer aan elkaar te wennen.

Consequenties voor aanbod

Er zal sprake zijn van een gereduceerd aanbod, waarbij we ons vooral zullen richten op de essentiële leerdoelen per leerjaar, zoals aangereikt door de Stichting Leer- en Onderwijsdoelen (SLO).
De eigen leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken waar de leerling verder kan en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is. We gaan niet paniekerig zogenaamde 'achterstanden' inlopen. Ons uitgangspunt is een nieuwe beginsituatie. We inventariseren opnieuw de onderwijsbehoefte van ieder kind en stemmen daar zo goed mogelijk op af. Met elke leerling in groep 3-8 wordt in de eerste week een (individueel) kindgesprek gevoerd.

Sport- spelmomenten

       We geven in deze periode geen gym- en zwemlessen, maar zullen wel bewegingsspellen en buitenlessen op het plein in het rooster opnemen. Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens de richtlijnen.
       Groepsactiviteiten zoals bijvoorbeeld vieringen en excursies gaan niet door. Over het schoolkamp en de afscheidsavond van groep 8 is op dit moment nog geen duidelijkheid. We hopen u eind mei 2020 verder te informeren.

Zorg

 • Waar we geen ouders kunnen ontvangen binnen de school, zullen alle oudercontacten en zorggesprekken digitaal of telefonisch worden gevoerd.
 • Zorgverlening in school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk kan weer worden opgestart, met inachtneming van de (voorzorgs-)maatregelen.
 • Alle leerlingen krijgen les van de eigen leerkracht(en). Onderwijsassistentie wordt ingezet ter begeleiding in de groepen ter ondersteuning. Daarnaast vervangen zij de groepsleerkrachten voor de kindgesprekken.
 • Kinderen die op dit moment naar de noodopvang gaan, kunnen zo nodig vanaf 11 mei op school worden opgevangen tijdens schooltijd.

Gezondheid

Leerkrachten

 • Personeelsleden met Corona-gerelateerde klachten komen niet naar school.
 • Personeelsleden met Corona-gerelateerde klachten worden getest, conform de zorgaanpak.
 • Personeelsleden met milde symptomen, zoals verkoudheid of hooikoortsklachten, mogen in vitale sectoren wel werken.

Leerlingen

 • Leerlingen met Corona-gerelateerde klachten blijven thuis.
 • Leerlingen van wie een gezinslid Corona-gerelateerde klachten heeft, blijven thuis.
 • Signaleert de leerkracht dat een leerling op school Corona-gerelateerde klachten vertoont, dan wordt contact opgenomen met de ouders, zodat het kind zo spoedig mogelijk opgehaald kan worden. Dit om mogelijke verspreiding te voorkomen.

Handen wassen, hoesten of niezen

 • Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen.
 • Leerlingen krijgen regelmatig instructie om de handen goed te wassen.
 • De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
 • Collega's en leerlingen moeten hun handen wassen/desinfecteren bij aankomst op school.
 • Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen.
 • Leerlingen en collega's wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.
 • De leerkracht geeft instructie om in de elleboog te hoesten/ niezen.
 • De leerkracht geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.

Eten en drinken

 • Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
 • Kinderen mogen geen voedsel delen.
 • Er worden geen traktaties uitgedeeld.
 • Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten.

 

Schoonmaak

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen, gedeelde laptops en pc-toetsenborden. We hebben Marthe Kole bereid gevonden om elke schooldag van 8.30 - 15.30 uur aanwezig te zijn ter ondersteuning, voornamelijk in de uitvoering van alle hygiëne-maatregelen.

 

Afrondend

Het is een heel pakket aan informatie en maatregelen geworden. We zijn dankbaar voor alle mensen vanuit MR, bestuur en toezicht en team, die hebben meegedacht in deze opzet. Fijn ook dat een aantal mensen bereid is om in de komende periode extra te werken, zodat we voldoende bemensing hebben om deze plannen uit te voeren. De leerkrachten van groep 1-3 zullen de volledige week aanwezig zijn. Heeft u vragen, dan kunt u die per mail aan ons stellen:

directie@cbsberkenwoude.nl    en   b.langerak@cbsberkenwoude.nl
 
We zien er naar uit om vanaf maandag 11 mei de leerlingen weer te ontmoeten en ons werk op school op te kunnen pakken.  Een brief met praktische aanwijzingen voor de leerlingen volgt in de laatste dagen van de meivakantie.
Een goede meivakantie gewenst en sterkte in alle persoonlijke omstandigheden.
 
Een hartelijke groet, ook namens het toezichthoudend bestuur, de MR en het hele team.
 
Bas Langerak & Thea van den Berg
 Woensdag 8 april 2020, 11.30 uur

Brief aan ouders van directeur-bestuurder

Beste ouders, 

Deze keer een (nieuws-) brief in een andere opzet. Dat past wel in deze periode, die ook anders dan anders is. 
Nog niet eerder in mijn 23-jarig dienstverband bij 'De Wegwijzer' in Berkenwoude heb ik meegemaakt dat de school, buiten de vakanties om, zo lang gesloten was. Een leeg plein bij aankomst, een stille hal, lege lokalen. Heel vreemd en bijzonder om mee te maken. 

Afgelopen maandag 6 april was ik 's morgens nog even op school en er was letterlijk niemand. Het was schoon en netjes, nergens slingerden jassen of tassen. Nu houd ik van opgeruimd, maar deze sfeer was onwerkelijk. Wat miste ik de vrolijkheid van kinderstemmen, de begroetingen van ouders, collega's en kinderen, het vertrouwde ritme van de week beginnen met het team rond een open Bijbel en daarna het ontvangen van de leerlingen bij de eerste bel.  
Ook voor het team was het een hele omschakeling. Ik kan wel zeggen dat ik heel trots ben op de daadkracht van het team. Iedereen heeft zijn of haar schouders onder deze nieuwe opgave gezet in een sfeer van saamhorigheid en hulpvaardigheid. Inmiddels hebben leerkrachten een ritme te pakken in het digitaal onderwijzen: instructiefilmpjes opnemen, op YouTube zetten, communiceren via Microsoft Teams, leerlingen en ouders bellen, via conference calls vergaderen, skypen met hulpverleners en adviseurs en nog veel meer. We kunnen wel zeggen dat we een spoedcursus digitaal communiceren achter de rug hebben.  
 
Verder is er nieuws vanuit het team. Op D.V. 2 juli hoopt meester (Jaco) Zijl te trouwen met Josytske. Hun nieuwe woonplaats wordt Bodegraven. We wensen het aanstaand bruidspaar, bij alle onzekerheden, een goede voorbereidingstijd op hun huwelijk toe. Daarnaast vertelde juf (Tjitske) de Graaf-Visser dat zij en haar man Joost een kindje verwachten. We feliciteren hen van harte met dit wonder. Na een schooljaar met vijf bruiloften nu een schooljaar met één bruiloft (Jaco), drie zwangere juffen (Ariënne, Annemarije, Tjitske), twee meesters waarbij thuis een baby wordt verwacht (Jan Maarten en Bas) en een zwangere onderwijsassistente (Janinka). Juist in deze tijd van een rondwarend virus bidden we om bewaring van deze collega's en de prille levens in de moederschoot. 
 
Naast blijde vooruitzichten zijn er ook zorgen. Collega's met ziekte in het gezin of in de familie. Zo is bijvoorbeeld bij mijn schoonmoeder van 90 jaar afgelopen weekend het Corona virus geconstateerd. Ze wordt verpleegd in haar appartement in Krimpen a/d IJssel door de Lelie zorggroep, maar het is moeilijk dat je niet op bezoek mag, geen arm om haar heen mag slaan. Die zorgen zijn er ook bij u als ouders. Diverse mensen maakte me in de afgelopen weken deelgenoot van zorgen rond kinderen, een zieke oude moeder, die juist nu haar kinderen en kleinkinderen zo mist. Moeders die werken in een verpleeg- of verzorgingshuis vertellen over extra hoge werkdruk, nu de dagbesteding en de ondersteuning door vrijwilligers en stagiaires wegvalt en het aantal zieken oploopt. Zo heeft ieder zijn of haar eigen verhaal en omstandigheden. 
Daarnaast zijn er thuis dan ook nog de kinderen, die thuis hun werk voor school maken en leren; voor u als ouders is dat ook een nieuwe ervaring en een bijzondere situatie. Gelukkig hebben de meeste van u aardig hun draai gevonden in het thuisonderwijs. Afgelopen vrijdag sprak ik opnieuw met diverse ouders. Sommigen gaven aan: mijn kinderen thuis, dat vind ik wel gezellig. Maar om ze te motiveren aan het (school-) werk te gaan, dat is best een opgave. Of: nu weet ik weer waarom ik geen opleiding tot juf gevolgd heb.  Mooi om te horen -en te zien op allerlei foto's die gedeeld worden- hoe ieder er op zijn of haar manier, in de diverse gezinssituaties, het beste van probeert te maken.  
 
Natuurlijk beseffen we met elkaar dat het er op foto's heel gezellig uit kan zien, maar dat er ook andere, minder vrolijke momenten zijn. Waarop er irritatie of verveling zichtbaar en hoorbaar is. Laten we daar eerlijk over zijn en de lat voor onszelf en de ander niet té hoog leggen. Het zijn bijzondere, ongewone en onzekere tijden voor ons én onze kinderen. Logisch dat het soms anders gaat dan we zouden willen of hopen.  
 
Waar kinderen nu behoefte aan hebben is zich veilig en geliefd te voelen. Daarnaast is het aanbrengen van structuur in de dagen van belang, omdat structuur ook zorgt voor veiligheid en duidelijkheid. Maak u als ouder niet te bezorgd over een mogelijke achterstand die uw kind oploopt wat leren betreft. Als de school weer opengaat -en we hopen en bidden dat dit na de meivakantie, op 11 mei, het geval zal zijn- zullen wij als team ons inzetten om de kinderen tegemoet te komen op hun niveau.  
 
En vergeet niet, kinderen leren in deze periode weer heel andere vaardigheden en zelfs levenslessen. Met uw kind(eren) spreken over de enige troost in leven en sterven, over vertrouwen op God, dát is bovenal van belang. Want wat baat het een mens, als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? In deze Stille Week mogen we stilstaan bij het lijden van de Heere Jezus en uitzien naar het Licht, dat gloort. Het Licht van Pasen, van de opgestane Heiland, Die leeft en regeert, nu en in alle eeuwigheid! 
  
We wensen u veel liefde, geduld, wijsheid én vreugde toe bij het samen leren en samen leven thuis. 
 
 M. (Thea) van den Berg-Molenaar 
 
Directeur-bestuurder CBS 'De Wegwijzer' Berkenwoude 

--------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 2 april 2020,  11.00 uur

Gebruik webcam/ Microsoft Teams leerlingenlaptops
Beste ouders,

Door verschillende leerlingen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de schoollaptops. Zo worden deze bijvoorbeeld gebruikt voor Microsoft Teams. Op dit moment is het mogelijk om via dit programma leerlingen en klassen telefonisch alleen spraakoproep te spreken. Daarnaast is de functie aanwezig om te bellen met beeld. Het lijkt ons fijn om hier de komende drie weken gebruik van te gaan maken.

Normaal gesproken zijn de webcams van de schoollaptops uitgeschakeld. Vanwege de huidige situatie is het wel mogelijk om de webcam aan te zetten. Dit is op school te verhelpen. Daarom willen wij u dringend oproepen om morgen, 3 april 2020 D.V., als u de schoolspullen op school op komt halen, alle schoollaptops die in uw bezit zijn mee te nemen. Er zullen in het speellokaal tafels zijn, waar een leerkracht u helpt de webcam in te schakelen. Dit zal bijna geen tijd kosten.

Wij hopen op uw medewerking en hopen u dan te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Team van CBS de Wegwijzer

----------------------------------------------------
Woensdag 1 april 2020, 13.00 uur

Nieuwsbrief nr. 12, 1 april 2020

Thuisonderwijs
Zoals u al wel bekend zal zijn, heeft het kabinet gisteren, dinsdag 31 maart 2020, besloten dat de maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus in elk geval tot  dinsdag 28 maart 2020 blijven gelden. We hopen en bidden dat onze school na de meivakantie, op maandag 11 mei 2020, weer open kan gaan voor leerlingen en leerkrachten.

Aanstaande vrijdagmiddag 3 april kan één persoon per gezin het schoolwerk ophalen voor de komende periode van maandag 6 tot en met vrijdag 25 april. Dit kan opnieuw aan de kleuterkant worden opgehaald. Leerlingenwerk ligt, geordend per gezin, op tafels in het speellokaal klaar.  Voor vrijdag 10 en maandag 13 april zal er uiteraard, in verband met Goede Vrijdag en Pasen, geen huiswerk worden opgegeven. De huidige werkwijze van thuiswerk, ondersteund door een schoolplanning en begeleiding op afstand via de telefoon en Microsoft Teams zullen we voortzetten.  

 Praktische aanwijzingen voor vrijdag 3 april:
Ophalen thuiswerk-materialen vrijdag 3 april 2020 in het speellokaal (kleuteringang)
We hebben drie tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.
 
14.30 - 15.00 uur          A - H
 
15.00 - 15.30 uur          I - R
 
15.30 - 16.00 uur          S - Z
 
(Vergeet geen grote tas / big shopper mee te nemen, om het werk in mee naar huis te nemen.)
  
Tijdens het ophalen zullen de volgende mensen aanwezig zijn: Thea van den Berg, Jaco Zijl, Tjitske Visser, Marjon Huizer en Els Schot.
 
Ervaringen Thuisonderwijs
Via de e-mail, telefoon en Microsoft Teams bent u regelmatig in contact met een leerkracht van de school.  We zijn als team benieuwd naar uw ervaringen!  We horen veelal positieve geluiden, tegelijkertijd staan we ook open voor verbeterpunten, zodat we de begeleiding op afstand nog beter kunnen afstemmen.  Deel in het contact met ons, uw ervaringen zodat wij het als team ook mee kunnen nemen in ons overleg aangaande het thuisonderwijs wat wij twee keer per week hebben.
 
Project 75 jaar Vrijheid
Van de gemeente Krimpenerwaard ontvingen we deze week bericht, dat zij alle activiteiten en feestelijkheden rond 75 jaar vrijheid een jaar hebben verzet. Ze hopen nu D.V. medio 2021 '76 jaar vrijheid' te gedenken en vieren. Als school sluiten we ons daarbij aan.
 
Kwadraad / Hulp
… merk je dat de spanning thuis toeneemt?
… heb je zorgen of vragen over de opvoeding?
… is het lastig wat structuur te vinden op de dag nu de kinderen thuis zijn?
 
Kwadraad biedt ondersteuning!
Ik ben vanuit Kwadraad verbonden aan deze school als schoolmaatschappelijk werker. Graag denk ik mee, via telefonisch of digitaal contact, hoe deze komende periode zo goed mogelijk door te komen.
 
U kunt mij bereiken op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag op het e-mailadres  w.verhoog@kwadraad.nl 
of via 06-36307231.  
 
Hartelijke groet,
Willianne Verhoog
Maatschappelijk Werker
Kwadraad Maatschappelijk Werk
Telefoon 0889004000
Mobiel 0636307231
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag
E-mail w.verhoog@kwadraad.nl
Website www.kwadraad.nl

 

Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
 
 
B. Langerak                   M. van den Berg-Molenaar
adjunct-directeur          directeur-bestuurder


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 31 maart 2020, 16.30 uur

Gebruik van Microsoft Teams in groep 6-8 
Beste ouders van groep 6-8,
 
Sinds maandag werken we met Microsoft Teams. Het is een mooi programma waarin we gemakkelijk contact kunnen hebben tussen leerling en leerkracht. Dit vergroot de interactie en mogelijkheden tot instructie in combinatie met de filmpjes die online verschijnen.

Naast de functie contact met de leerkracht kunnen de leerlingen ook onderling contact hebben met elkaar. Wij signaleren dat deze functie veelvuldig gebruikt wordt tussen leerlingen onderling. Verschillende ouders geven aan dat dit de concentratie en de kwaliteit van het werk niet ten goede komt. Dit komt omdat de leerlingen meldingen ontvangen als zij een nieuw bericht hebben. Omdat wij als school geen controle hebben over dit onderdeel van Microsoft Teams is het belangrijk dat u als ouder toezicht houdt op uw kind. Het is goed om hierover afspraken te maken in uw gezin.

Daarom is er een uitleg hoe de kinderen de meldingen van berichten uit kunnen schakelen. Hierdoor worden de kinderen minder snel afgeleid als Microsoft Teams open staat.
De instructie hoe dit ingesteld kan worden vindt u hier:
Uitleg uitschakelen meldingen Microsoft Teams

Wij hopen dat we op deze manier, samen met u als ouders, het thuisonderwijs zo goed mogelijk kunnen begeleiden via Microsoft Teams.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Leerkrachten van groep 6-8
 
 Maandag 30 maart 2020, 12.00 uur
Update: Inloggen Microsoft Teams Groep 3-5
Beste ouders van groep 3-5,
 
Allereerste excuses voor het feit dat de eerder verspreidde manier van inloggen in Microsoft Teams niet werkt. We zijn vanochtend gelijk aan de slag gegaan met dit probleem maar dit kost even tijd. Inmiddels hebben we een manier gevonden waardoor we u wel kunnen toevoegen in Microsoft Teams met uw eigen email-adres.

U vindt de bijbehorende instructie hier:
Instructie inloggen Microsoft Teams groep 3-5

Het kan zijn dat u nog geen mail ontvangen hebt. Deze mails worden vandaag verstuurd. Wanneer u deze mail krijgt kunt u het stappenplan vanuit de instructie volgen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Maarten Heldoorn
 Vrijdag 27 maart 2020, 17.30 uur
Informatie Microsoft Teams
Beste ouders van groep 3-8,

Zoals u in nieuwsbrief 11 hebt kunnen lezen willen we vanaf volgende week maandag 30 maart meer inzetten op interactie met de leerlingen via Microsoft Teams. We willen dit op de volgende manier vormgeven:

 • Groep 3 tot en met 6 De leerkrachten zullen  's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Ze zijn beschikbaar via Microsoft Teams van 11.00 - 12.00 uur om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden en waar nodig verlengde instructie te geven.
 • Groep 7 en 8 zullen met Microsoft Teams gaan werken.  Microsoft Teams is een platform waarbij verschillende mensen met elkaar kunnen beeldbellen.   De leerkrachten zullen 's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Van 9.30 - 11.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar op Microsoft Teams voor verdere vragen en instructie. NB: we doen dit niet vroeger op de morgen, omdat veel mensen om 9.00 uur live een Bijbelvertelling vanuit Staphorst HGG of Driestar Educatief beluisteren met de kinderen. Op de middagen zullen ze de nieuwe instructievideo's opnemen, leerlingen individueel spreken via de telefoon of Microsoft Teams en hun niet lesgebonden taken uitvoeren.
Aanvulling op Nieuwsbrief 11 is het volgende: Om 9.30 uur zal er in de groepen 7 en 8 een ontvangstgesprek plaats vinden voor alle leerlingen.

Materialen
Om het werken met Microsoft Teams goed te laten verlopen zijn er de volgende materialen ontwikkelt:
 1. Document: Uitleg Installatie Microsoft Teams op Niet school laptops/computers. (Dit document is alleen belangrijk als u Teams wil installeren op uw eigen laptop. Op de laptops van school is dit programma al geïnstalleerd.)
 2. Document: Uitleg inloggen in en werken met Microsoft Teams
 3. Filmpje: Uitleg werken met Microsoft Teams
Afspraken  
Om de communicatie in Microsoft Teams goed te laten verlopen zijn er de volgende afspraken die voor alle leerlingen gelden. Neem deze afspraken als ouder met uw kind door.
Afspraken voor leerlingen voor het werken met Microsoft Teams
 1. Voor het sturen van berichten in Teams gelden dezelfde afspraken als binnen onze school. We behandelen onze leerkracht en medeleerlingen met respect.
 2. Een specifiek kanaal kan alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is.
  1. Belangrijk: de leerkracht deelt in dit kanaal belangrijke berichten. De leerlingen kunnen hier niet op reageren.
  2. Gezellig: dit kanaal is om op een gezellige, fijne manier contact met elkaar te onderhouden. Dit contact vindt niet plaats in de andere kanalen.
  3. Rekenen: in dit kanaal worden instructie video's voor het vak rekenen gedeeld en kunnen de leerlingen vragen stellen over hun werk.
  4. Spelling: in dit kanaal worden instructie video's voor het vak spelling gedeeld en kunnen de leerlingen vragen stellen over hun werk.
  5. Vragen: dit kanaal is bedoeld om overige vragen aan de leerkracht te stellen.
 3. Als de leerkracht dit vraagt, zetten de leerlingen hun microfoon op dempen. Op dit moment kunnen de leerlingen alleen de leerkracht horen en niet elkaar.
 4. Blijkt dat een leerling zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, dan zal de leerling uit het kanaal verwijderd worden. De leerling heeft dan geen toegang meer tot instructie video's, het stellen van vragen of het contact met de leerkracht via Microsoft Teams.
 5. De leerkracht is niet in staat om al het privé chat verkeer op Microsoft Teams te monitoren. Daarom bent u als ouders daar in eerste plaats verantwoordelijk voor. De leerkracht is verantwoordelijk voor de gesprekken die gevoerd worden binnen de kanalen die horen bij de groep.

Mocht u vragen hebben over Microsoft Teams, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht.

Met vriendelijke groeten,

Team CBS De Wegwijzer
 Donderdag 26 maart 2020, 12.40 uur

Nieuwsbrief nr. 11, 26 maart 2020

Team

Leerkrachten werken vanuit huis en zijn via de e-mail bereikbaar. Waarschijnlijk heeft u de leerkracht al een keer telefonisch gesproken. Een aantal leerkrachten heeft hun mobiele nummer doorgegeven aan ouders en leerlingen zodat er nog makkelijker contact gelegd kan worden en eventueel video-bellen ingezet kan worden. Daarnaast zijn we in de midden - bovenbouw bezig met het opzetten van werken met Microsoft teams. Meer informatie vindt u verder in deze nieuwsbrief.

De thuissituatie van leerkrachten is wisselend. Een aantal leerkrachten zit in thuis-quarantaine, omdat ze zelf of hun partner ziek zijn.  Tot nu toe lukt het goed, dat elke leerkracht vanuit thuis zijn eigen groep aan stuurt.   Dit gebeurt veelal door elke leerling minimaal één keer in de week te bellen, te mailen en we zijn gestart met opnemen van instructie-video's die als You-tube link worden gedeeld. Daarnaast lopen teamoverleggen en andere schoolontwikkelingen gewoon door.

We hebben ook vreugdevol nieuws vanuit het team. Juf (Annemarije) Alderliesten en haar man Arjan verwachten hun eerste kindje eind september. Het mag allemaal goed gaan met Annemarije, hoewel ze wel uit voorzorg zoveel mogelijk thuis blijft, om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden.

Thuisonderwijs (upgrade)
Vorige week kregen we als school de uitdaging om zo snel mogelijk thuisonderwijs op te starten. De reacties die we van ouders ontvangen zijn over het algemeen positief. Als team hebben we ook in de afgelopen dagen gekeken naar waar we dingen kunnen verbeteren en verder uit kunnen bouwen. Een belangrijke toevoeging is (meer) interactie tussen de leerling(en) en de leerkracht.  De volgende wijzigingen zullen we door gaan voeren vanaf maandag 30 maart 2020:

 • Groep 1 en 2 De leerkrachten zullen 's morgens één instructie video plaatsen: waarin rekenen, taal en/of iets creatiefs aanbod komt.
 • Groep 3 tot en met 6 De leerkrachten zullen  's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Ze zijn beschikbaar via Microsoft Teams van 11.00 - 12.00 uur om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden en waar nodig verlengde instructie te geven.
 • Groep 7 en 8 zullen met Microsoft Teams gaan werken.  Microsoft Teams is een platform waarbij verschillende mensen met elkaar kunnen beeldbellen.   De leerkrachten zullen 's morgens twee instructie video's plaatsen: één over de rekenles en de andere over de talige activiteiten die op het programma staan. Van 9.30 - 11.00 uur zijn de leerkrachten beschikbaar op Microsoft Teams voor verdere vragen en instructie.  (NB: we doen dit niet vroeger op de morgen, omdat veel mensen om 9.00 uur live een Bijbelvertelling vanuit Staphorst (HGG) of Driestar Educatief beluisteren met de kinderen.) Op de middagen zullen ze de nieuwe instructievideo's opnemen, leerlingen individueel spreken via de telefoon of Microsoft Teams en hun niet lesgebonden taken uitvoeren.

We hebben voor bovenstaande opzet gekozen, omdat we verwachten dat er dan voldoende computers/laptops bij gezinnen beschikbaar zijn om dit te kunnen doen en het haalbaar is voor het netwerk (ook in de buurtschappen).

Morgen zullen we als school een instructievideo en document verspreiden over hoe je Microsoft Teams installeert en gebruikt in het thuisonderwijs.

Kinderopvang
Na de oproep van maandag 16 maart 2020 over de vraag of er behoefte is aan kinderopvang, zijn er twee reacties bij ons binnengekomen.  In de nieuwsbrief van afgelopen maandag hebben we het aanbod vanuit de gemeente Krimpenerwaard in samenwerking met andere partijen neergezet.
In de gemeente Krimpenerwaard zijn twee plekken die fungeren als opvanglocaties, ook voor aanvragen uit Berkenwoude, namelijk Schoonhoven en Haastrecht.  Zodra mensen uit Berkenwoude gebruik gaan maken van deze mogelijkheid, is het onze taak als school om, zoveel als mogelijk is, teamleden in te zetten voor de educatieve begeleiding van de leerlingen in de ochtenduren. In principe hebben we in overleg met het team afgesproken, dat de eerste dagen dat leerlingen gebruik maken van de opvang, (één van) de eigen leerkracht(en) aanwezig zal zijn om hen wegwijs te maken in deze, voor hen nieuwe, omgeving. Daarna zal de educatieve begeleiding worden verzorgd door Els Schot als leraar ondersteuner, zodat de leerkrachten hun groep instructie kunnen blijven geven via instructiefilmpjes en/of Microsoft Teams, of telefonisch contact en de mail.
Het advies blijft in eerste instantie: blijf zoveel mogelijk thuis en probeer de opvang met vrienden en familie dichtbij te regelen. 
Wilt u gebruik maken van de opvangmogelijkheid door de gemeente Krimpenerwaard, dan vindt u de meeste recente informatie op de website.
www.cbsberkenwoude.nl -> School -> Corona-virus -> opvang

Daarnaast horen wij ook van initiatieven vanuit het dorp. Wij kennen Berkenwoude als een hechte en betrokken gemeenschap, dat is ook nu weer zichtbaar.

Zwangerschapsverlof Ariënne Lindhout
Na de meivakantie hoopt Ariënne Lindhout met zwangerschapsverlof te gaan.   Er zijn diverse gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk hebben we besloten  het verlof intern te vervullen. Gezien de huidige onzekere situatie in ons land lijkt het ons goed voor de kinderen om bij het naar school gaan zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de klas te zien. Hanneke Molenaar (maandag-dinsdag) en Els Schot (woensdag t/m vrijdag) zullen vanaf half mei les geven aan groep 4. De vrije dag van juf Alderliesten zal verzet worden van vrijdag naar maandag, zodat Els Schot toch een dag in de week les zal blijven geven aan groep 3 (maandag).   
We zijn blij dat Hanneke Molenaar bereid is deze periode twee dagen extra te werken, naast haar lesgevende taak op donderdag voor groep 7. 
  
NB: mocht de school half mei onverhoopt  nog gesloten zijn, dan zullen Els Schot en Hanneke Molenaar samen het begeleiden van het thuisonderwijs voor groep 4 op zich nemen.  
 
Viering Hemelvaart
De nieuwe maatregelen vanuit de overheid, die gelden tot 1 juni 2020, betekenen ook dat het niet mogelijk is om gezamenlijk als leerlingen, ouders en team Hemelvaart te gedenken en vieren in de kerk. Deze viering wordt daarom afgelast.  Als de school weer open gaat, zullen we kijken op welke manier we alsnog binnen de school aandacht kunnen geven aan de Heilsfeiten van Pasen en Hemelvaart.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

M. van den Berg-Molenaar
directeur-bestuurder

B. Langerak                  
adjunct-directeur         

-------------------------------------------------------------------
Donderdag 26 maart 2020, 08.45 uur

Brief van het toezichtendhoudend bestuur

Beste ouders van CBS 'De Wegwijzer',

In deze bijzondere periode in ons land en in het (school-) leven willen we ons als toezichthoudende bestuurders richten tot u als ouders en tot het team.

Wat komt er in korte tijd veel op ons allemaal af. Wie we ook zijn en welke positie we ook hebben in deze maatschappij, het treft ons allemaal. Allerlei vaste structuren verdwijnen en de maatregelen volgen elkaar in snel tempo op.

Ook op school is er veel veranderd: de school is gesloten, de leerlingen én de leerkrachten werken vanuit huis, evenals vele ouders. Dit heeft een grote impact op gezinnen, op de kinderen en op de leerkrachten en de leiding van de school, 
te meer daar onze basisschool een kleine, zelfstandige organisatie is.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt ineens voor een deel op de schouders van de ouders. Ouders die zich misschien wel heel onbekwaam voelen om schooltaken te begeleiden en die ertegen opzien hun kinderen thuis bezig te houden.

We willen door middel van deze brief ons respect uitspreken aan u als ouders, voor de manier waarop u het thuisonderwijs ter hand hebt genomen, het begrip dat u toont voor de maatregelen vanuit school en voor de positieve reacties richting leerkrachten en directie. Er worden foto's gedeeld, ideeën uitgewisseld, maar ook zorgen geuit en op een creatieve manier gezocht naar haalbare oplossingen. Juist in deze tijd is het belangrijk om -binnen de richtlijnen en mogelijkheden- om te zien naar elkaar.

We willen onze steun uitspreken voor het door de directie gevoerde beleid wat betreft onderwijs en opvang. Daarnaast zijn we dankbaar voor de inzet van het hele team in deze ongewone en hectische periode. Ook daar zijn er in diverse privé situaties zorgen, er zijn leerkrachten in thuisquarantaine door ziekteverschijnselen bij henzelf of in hun directe omgeving en er zijn diverse teamleden extra bezorgd over hun gezondheid in verband met nieuw leven dat zij (en hun echtgenoten) verwachten.

Gelukkig werken op dit moment alle leerkrachten vanuit huis aan het afstandsonderwijs en onderhouden ze contact met ouders en leerlingen. 

We waarderen de manier waarop het thuisonderwijs door het team is opgezet en wordt vormgegeven. Mooi ook om te zien hoe er contact onderhouden wordt op diverse manieren met leerlingen en hun ouders.

In deze bijzondere en onzekere omstandigheden worden we ons eens te meer bewust van onze kleinheid als mens en onze afhankelijkheid van de Heere God. We hopen en bidden dat een ieder van ons nog gespaard mag blijven.

Laten we in gebed dicht bij Hem leven en elkaar opdragen aan Zijn genadetroon. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Wouter van Blitterswijk

----------------------------------------------------------------------------------
Maandag 23 maart 2020, 15.45 uur

Smart Games thuis online spelen (gratis registreren)

https://www.smartgameslive.com/nl

-----------------------------------------------------------------------------------
maandag 23 maart 2020, 15.30 uur - Nieuwsbrief 10

Afstand blijvend nodig
Zoals u in het nieuws zult hebben gehoord, worden we steeds dringender opgeroepen om thuis te blijven en alleen als het echt noodzakelijk is naar buiten te gaan. In Duitsland is er zelfs al een samenscholingsverbod ingesteld en voor Nederland wordt bekeken of het nodig is een groot deel van de winkels te sluiten.

We hebben daarom besloten om na vandaag als team volledig thuis te werken en via digitale communicatiekanalen te overleggen en contact te onderhouden. Alleen als er materialen nodig zijn om nieuwe thuisopdrachten voor te bereiden, zullen teamleden hiervoor om beurten of in deelteams even op school aanwezig zijn.

Hoe zijn we bereikbaar voor u als ouders?
U kunt ons bereiken per mail. Wanneer nodig of wenselijk zullen we u terugbellen. De taken zijn als volgt verdeeld:

Kinderopvang / crisissituaties: Thea van den Berg
directie@cbsberkenwoude.nl

Digitaal afstandsonderwijs: Jaco Zijl (j.zijl@cbsberkenwoude.nl) en Jan Maarten Heldoorn (j.heldoorn@cbsberkenwoude.nl)

Bas Langerak b.langerak@cbsberkenwoude.nl zal het team aansturen en eerste aanspreekpunt voor de teamleden zijn.

Onderwijs in de groepen: groepsleerkrachten.

Thuisonderwijs in de komende periode
De groepsleerkrachten zullen in de komende periode ook contact zoeken via visuele middelen, door het delen van een YouTube link die verstuurd wordt via het Ouderportaal Basisonline.

Thuisonderwijs in de gezinnen
Nu we de tweede week ingaan van het thuisonderwijs is het belangrijk het volgende te benadrukken: Zoek voor uw kind(eren) en u zelf een werkbare modus. Een modus waarbij welbevinden en veiligheid leidend is. Een modus die langere tijd vol te houden is. We krijgen als school vragen: 'Moet het werk écht verplicht af?' Het antwoord is: 'Kijk naar wat haalbaar is! Zorg voor een afwisseling van in- en ontspanning. Een voortdurende strijd met uw kind gaat het leren ook niet bevorderen, dus dan is het raadzaam te zoeken naar een andere manier van werken. Als hierdoor het werk niet helemaal af komt, is dat van ondergeschikt belang. Deze crisis vraagt van iedereen veel en vraagt ook om uitzonderingen. Houd het welbevinden en de veiligheid van alle gezinsleden op het oog en laat dat leidend zijn in de keuzes die u als ouder(s) maakt.

Communicatie
Vorige week was het Ouderportaal van Basisonline flink overbelast, wat resulteerde in slechte bereikbaarheid. Basisonline is hiermee aan de slag gegaan en zelf hebben we overbodige data van het portaal verwijderd. Wij merken dat het portaal inmiddels veel beter bereikbaar is. We attenderen u nogmaals op de schoolwebsite waar u alle nodige informatie vindt.www.cbsberkenwoude.nl (School -> Corona virus. Hieraan is inmiddels een tabblad 'Opvang kinderen' toegevoegd.

(Nood-)Opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar
We nemen hieronder de tekst op, zoals die sinds vanmorgen op de website staat en aan ons is verstrekt door de gemeente Krimpenerwaard:

Als gevolg van het coronavirus heeft het kabinet op zondag 15 maart jl. het besluit genomen om alle onderwijsinstellingen en kinderopvang tot en met 6 april aanstaande te sluiten. Het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Krimpenerwaard hebben allen aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor de opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar. Zij zetten zich hier keihard voor in. Hierdoor kunnen sommige ouders en/of verzorgers de komende periode gebruik (blijven) maken van kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Deze opvang is zonder extra kosten. Het gaat hierbij om ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Voor een lijst van cruciale beroepsgroepen, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Rol gemeente
Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om de coördinatie van de (nood)opvang van kinderen van 0 tot 14 jaar op zich te nemen. De organisatie en uitvoering van de (nood)opvang ligt bij de kinderopvangorganisaties en het onderwijs. Binnen de gemeente Krimpenerwaard wordt er intensief samengewerkt tussen al deze partijen. Als gemeente sluiten we hierop aan en denken mee waar nodig. Praktisch gezien betekent dit dat vanaf 20 maart 2020 iedere vrijdag door de besturen van onderwijs en kinderopvang in samenspraak met de scholen en kinderopvanglocaties bepaald wordt welke locaties in de daaropvolgende week geopend zullen zijn. Daarbij wordt het volgende mailadres gebruikt: onderwijsenopvang@krimpenerwaard.nl. Een lijst van deze locaties wordt vervolgens gepubliceerd door de gemeente Krimpenerwaard, op de website en sociale media. Voor gastouders geldt dat zij zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte kinderen. Bij vragen of knelpunten kunnen ook zij zich melden bij het genoemde mailadres.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Als gemeente vragen we een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze tijden. Waar noodzakelijk organiseren we, in samenwerking met kinderopvang en onderwijs, de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kinderopvang zo veel en zo lang als mogelijk open blijft voor de opvang van kinderen van ouders en/of verzorgers werkzaam in een cruciaal beroep. Wij vragen u dan ook met klem om, indien er binnen uw gezin één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, de organisatie van opvang zelf te regelen thuis.

Veel gestelde vragen
Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen over coronavirus en kinderopvang, welke dagelijks wordt bijgewerkt:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders 

Aanvraag (nood)opvang en locaties kinderopvang
Heeft u opvang nodig, omdat u werkzaam bent in een cruciaal beroep, en bent u geen reguliere klant van een kinderdagopvanglocatie? Ook dan komt u in aanmerking voor deze opvang. U kunt de (nood)opvang aanvragen door het formulier in te vullen, wat op de schoolwebsite staat. www.cbsberkenwoude.nl -> School -> Corona-virus -> Opvang.

Tot slot
Vanmorgen hebben we bij de ,voorlopig laatste, weekopening met het team, het eerste gedeelte van psalm 31 gelezen. Twee citaten hieruit wil ik met u delen: 'Wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.'(vs. 3b) 'Mijn tijden zijn in Uw hand' (vs. 16a)

Daarnaast heb ik een stukje gelezen uit een column van ds. Moehn in het RD van 20 maart, waarin hij o.a. Maarten Luther citeert. Verrassend actueel waren de woorden van Maarten Luther (tijdens de pestuitbraak): 'Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed, lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft.' Nuchter en tegelijk biddend: 'Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen.'

Voor alle data geldt: D.V.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,

M. (Thea) van den Berg-Molenaar
Directeur-bestuurder
CBS 'De Wegwijzer' Berkenwoude
Directie@cbsberkenwoude.nl


----------------------------------------------------------------------------
maandag 23 maart 2020, 9.30 uur

Informatiebrief GGD/JGZ

Wij kregen via het Centrum voor Jeugd en Gezin een informatiebrief toegestuurd van de GGD/JGZ. Wij vragen u deze brief goed door te lezen.

-----------------------------------------------------------------------
vrijdag 20 maart 2020, 14.30 uur

Graag willen we nog een paar sites met jullie delen:
https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
Vanaf maandag 23 maart 9.00 uur zullen er door Driestar Hogeschool Bijbelvertellingen worden opgenomen en uitgezonden in samenwerking met de Reformatorische Omroep. De Bijbelvertellingen worden verzorgd door pabostudenten.

https://devoorleeshoek.nl/
Op deze site vindt u voorleesfilmpjes voor kinderen. U kunt zich gratis aanmelden voor 3 weken.

---------------------------------------------------------------------------
donderdag 19 maart 2020, 13.15 uur

SchoolMaatschappelijk Werk

Een aantal kinderen bij ons op school heeft regelmatig gesprekjes met Willianne Verhoog (SMW). Willianne zal met betreffende kinderen en hun ouders in de komende dagen contact opnemen, om te kijken of het contact via Skype opgepakt kan worden.

Ouders van de school die vragen hebben aan Willianne Verhoog kunnen haar altijd mailen: w.verhoog@kwadraad.nl.

Ouders die willen 'sparren of spuien'  over het vormgeven van thuisonderwijs en het omgaan met 'iedereen' thuis op dit moment, kunnen ook bellen met het algemene nummer van Kwadraad:  088 - 9004000.


-----------------------------------------------------------------
woensdag 18 maart 2020, 13.15 uur

Start thuisonderwijs
Alle materialen zijn vanmorgen opgehaald door ouder(s) of kinderen. We wensen iedereen veel succes en attenderen u op de informatie op de website  www.cbsberkenwoude.nl (School - Corona-virus)

Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs vandaag (18 maart) besloten.
Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen, dat besproken is met ouders. Deze schooladviezen zullen dus leidend zijn.
De inschrijvingen van alle leerlingen zijn binnen en worden binnen enkele dagen naar de VO-scholen gestuurd.
 
Basispoort
Verschillende ouders nemen contact op met school over het inloggen op Basispoort. Op de website vindt u een hulpdocument bij het inloggen (School - Corona-virus - algemene bijlagen - document: inloggegevens leerlingen ).  We adviseren u vandaag te testen of u op Basispoort.nl in kan loggen, zodat de leerlingen morgen inhoudelijk met het schoolwerk aan de slag kunnen.
 
Met vriendelijke groet,
Team CBS De Wegwijzer

--------------------------------------------------------------
woensdag 18 maart 2020, 09.00 uur

Beste ouders van groep 6, 7 en 8,
 
In de midden- en bovenbouw-groepen wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand, veelal via de computer. In dit kader willen wij onderzoeken of er vormen van digitale instructie mogelijk zijn waardoor de leerkrachten toch instructie kunnen geven aan de leerlingen. Met de groepen 7 en 8 willen we in de komende weken testen of er vormen van digitale instructie mogelijk is. Vandaar dat alle leerlingen van groep 7 en 8 hun laptop mee naar huis krijgen.
Hieromtrent vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het vertrouwen dat u:

 • toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen geen omstreden websites bezoeken, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
 • voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht.  

Voor de leerlingen van groep 6 is er nog steeds de mogelijkheid om een schoollaptop te gebruiken als u thuis niet voldoende applicaties (computer, laptop etc.) ter beschikking hebt. U kunt daarvoor een mail sturen naar e.schot@cbsberkenwoude.nl, dan zullen wij zorgen dat er vanochtend een laptop klaar ligt bij het schoolwerk.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jaco Zijl en Jan Maarten Heldoorn

-----------------------------------------------------------

dinsdag 17 maart 2020, 20.00 uur

We willen het volgende nieuws met u delen:

De moeder van Thea is negatief getest op Corona en heeft het virus dus niet. Thea hoeft niet meer in quarantaine thuis te blijven. De moeder van Thea ligt nog wel in het ziekenhuis met een longontsteking.

Morgen tijdens het uitdelen van de materialen zullen Thea en Bas aanwezig zijn op het kleuterplein om eventueel vragen van ouders te beantwoorden. Marjon en Els zullen u binnen in de school helpen met de schoolmaterialen voor thuis.

----------------------------------------------------------
dinsdag 17 maart 2020, 13.30 uur

Team

Lege klassen, veel (team)overleggen, leerkrachten die een thuisprogramma optuigen en ouders die krachten verenigen. Nadat het stof van de eerst quarantaine dag iets is neergedaald, willen we u weer over verschillende zaken informeren.

Thuisonderwijs

Voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gaan we werken met weektaken. Elke week hebben de leerlingen lesstof voor elke dag met daarnaast een weektaak. Per week krijgt elke leerling een weekprogramma met bijhorende instructie en verwerkingsmaterialen.

Morgen, woensdag 18 maart 2020, mag het oudste kind van het gezin of een ouder tussen 10 - 12 uur in het speellokaal de weektake voor de komende periode ophalen.  De kleuteringang is open en we willen het ophalen verspreid laten verlopen.

We hebben vier tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.

Vergeet geen grote tas / big shopper mee te nemen, om het werk in mee naar huis te nemen.

Ophalen thuiswerk-materialen morgen woensdag 18 maart 2020 in het speellokaal (kleuteringang):

10.00 - 10.30 uur          A - F

10.30 - 11.00 uur          G - L

11.00 - 11.30 uur          M - R

11.30 - 12.00 uur          S - Z

Voor elke leerling liggen drie pakketjes klaar voor de volgende periodes:

Periode 1         do. 19 - vr. 20 maart 2020

Periode 2         ma. 23 - vr. 27 maart 2020

Periode 3         ma. 30 maart - vr. 3 april 2020

Gisteren schreven we dat leerlingen die een weekpakket hebben afgerond, de ingevulde materialen in de brievenbus bij de school kunnen  inleveren.  Vandaag hebben we besloten om zoveel mogelijk documenten per mail uit te wisselen tussen leerlingen en leerkrachten.  

Daarbij is het belangrijk het ouderportaal in de gaten te houden. Hierop zal de leerkracht na twee á drie dagen ook antwoordenbladen publiceren. Hierdoor kunt u als ouder of de leerling zelf het werk controleren. Indien de lesstof niet voldoende beheerst wordt, kunt u het opnieuw behandelen.

Communicatie

De komende periode zullen we u als ouders informeren via het Ouderportaal Basisonline en een speciale pagina op onze website www.cbsberkenwoude.nl.

Onder het tablad School vindt u het kopje Corona-virus met daaronder de actuele informatie en praktische informatie over thuisonderwijs.

Het meest efficiënt is leerkrachten te benaderen via de e-mail voor vragen over het thuisonderwijs.  Leerkrachten beantwoorden de vragen zo snel mogelijk en we streven naar beantwoording op dezelfde dag.

De leerkrachten van groep 1 en 2 zullen volgende week (23 - 27 maart) telefonisch contact zoeken met ouders.

De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 zullen vanaf maandag 23 maart elke leerling wekelijks bellen voor persoonlijk contact en om eventuele vragen te beantwoorden.  De leerkrachten zullen proberen te bellen tussen 08.30 - 12.00 uur.

Laptops

In de midden- en bovenbouw-groepen wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand veelal via de computer. Dat zal vooral vorm krijgen via de lesomgeving van de educatieve uitgeverijen. Meestal is daarvoor een inlog vereist. Het kan dus zijn dat u één dezer dagen een mailbericht ontvangt met daarin gegevens om thuis een inlog te activeren van Basispoort. Let op, ieder kind krijgt een eigen inlog. U ontvangt dus een mail per kind.

Heeft u thuis niet voldoende applicaties (computer, laptop etc.) dan is het mogelijk voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 een laptop te lenen en te gebruiken van school de komende periode.

Wilt u gebruik maken van een schoollaptop? Stuur dan een e-mail naar e.schot@cbsberkenwoude.nl, dan zullen wij zorgen dat er morgen een laptop klaar ligt bij het schoolwerk.

Hieromtrent vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het vertrouwen dat u:

 • toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen geen omstreden websites bezoeken, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
 • voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening gebracht.  

Spreekbeurten, boek- en nieuwsbesprekingen

Leerlingen die een spreekbeurt, boek- of nieuwsbespreking zouden houden in de periode dat de school gesloten is, zullen een nieuwe datum krijgen zodra de school weer open is. De voorbereidingen op deze besprekingen kunnen leerlingen gewoon voortzetten.

Koningsspelen

In navolging van de landelijke organisatie, hebben we besloten de Koningsspelen te annuleren.  In het geval dat we open gaan op maandag 6 april, willen we graag de twee weken tot de meivakantie volop gebruiken als lesdagen (in deze twee weken valt ook het paasweekend).

Intake nieuwe leerlingen

De intake gesprekken en wenmomenten tot en met vrijdag 8 mei 2020 worden geannuleerd.  Met desbetreffende ouders wordt contact opgenomen door de onderbouw IB-er om t.z.t. nieuwe afspraken te maken.

Adres Thea

Op verzoek van verschillende ouders het adres van Thea van den Berg.   Waterruit 36   2804 PC    Gouda

Tot slot

We beseffen als team dat thuisonderwijs van u als ouder(s) veel vraagt. Veel antwoorden vindt u op de website www.cbsberkenwoude.nl (School - Corona-virus - veelgestelde vragen en tips)  Daarnaast kunt u  de leerkrachten  mailen.  Zij zullen u dan zo spoedig mogelijk terug mailen of bellen.  De pagina veelgestelde vragen en tips zullen we steeds actualiseren.

 

Voor alle data geldt: D.V.

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Wegwijzer


-------------------------------------------------------------------------------
maandag 16 maart 2020
 

Bijzondere tijden

De komende periode zal de school gesloten zijn voor leerlingen tot in ieder geval ma. 6 april 2020. Hier in de school voelt het erg onwerkelijk, lege lokalen en gangen, geen bel, gepraat en gejoel.

Voor u thuis zal het ook het nodige betekenen, het gezinsleven en werk combineren met de kinderen die (onverwachts)  thuis zijn en hun schoolwerk thuis zullen moeten maken. 

Het zal van een ieder het nodige vragen de komende periode. In deze nieuwsbrief willen we meer informatie geven over deze de periode die voor ons ligt.

Team

Vanmorgen zijn we als team de week begonnen met Gods bescherming a.d.h.v. Psalm 91. Ook hebben we de komende periode besproken en plannen gemaakt. 

De vragen daarbij zijn: Hoe zullen de ontwikkelingen de komende dagen zijn?  Zullen zij net zo snel veranderen als de afgelopen dagen?  Hoe zal het gaan in persoonlijke situaties van teamleden?   Er zijn al teamleden die mensen in hun naaste omgeving hebben met verschijnselen die kunnen duiden op Corona en waar serieuze zorgen zijn.

In dit kader willen we u melden dat Thea van den Berg voorlopig afwezig zal zijn i.v.m. grote zorgen rondom haar moeder. Gisterenavond (zondag 15 maart) is de moeder van Thea met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, hoge bloedruk en verschijnselen van het Corona-virus.  Later op de avond is zij weer naar huis gestuurd na enkele (bloed)testen.  Vanmorgen rond 11 uur toen Thea haar moeder telefonisch niet kon bereiken, is ze gaan kijken en hebben ze haar gevonden naast haar bed. Hier heeft ze waarschijnlijk langere tijd gelegen. Ook bleek dat het ziekenhuis gisterenavond geen Corona-test heeft gedaan, wat nu alsnog gaat gebeuren. Tot de uitslag bekend is zal Thea zelf thuis in quarantaine gaan en niet op school aanwezig zijn. We bidden om Gods bewaring in dit alles. Naast ondergetekende is Jan Maarten Heldoorn nu het tweede aanspreekpunt binnen de school.

Als team willen we het thuisonderwijs in de opstart-fase zoveel mogelijk coördineren vanuit school. Maar we beseffen gezien de inventarisatie van vanmorgen onder teamleden dat het nog maar de vraag is hoelang iedereen in de gelegenheid is om fysiek naar school te komen.

Zoals we het nu kunnen overzien zullen teamleden wisselend vanuit school en thuis werken. Teamleden zijn per e-mail dagelijks bereikbaar op hun werkdagen.

De school heeft vandaag ook contact gehad met verschillende instanties, die allemaal adviseren, zoveel mogelijk vanuit thuis te werken en in ons geval de leerlingen vanuit thuis te begeleiden.

Thuisonderwijs

Vandaag maandag 16 maart en morgen dinsdag 17 maart 2020 werken we er hard aan om een vorm van thuisonderwijs mogelijk te maken.

Hierbij is het belangrijk de actualiteit op de website te volgen. Deze speciale pagina zal zo snel mogelijk worden gevuld met inhoudelijke informatie en praktische tips.

Voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 gaan we werken met weektaken. Elke week hebben de leerlingen lesstof voor elke dag met daarnaast een weektaak. Per week krijgt elke leerling een weekprogramma met bijhorende instructie en verwerkingsmaterialen.

Op woensdag 18 maart 2020 mag het oudste kind van het gezin of een ouder tussen 10 - 12 uur in het speellokaal de weektaken voor de komende periode ophalen.  De kleuteringang is open en we willen het ophalen verspreid laten verlopen.

We hebben vier tijdsvakken gecreëerd en op alfabetische volgorde (achternaam) een indeling gemaakt.

Ophalen thuiswerk-materialen woensdag 18 maart 2020

Speellokaal (kleuteringang):

10.00 - 10.30 uur          A - F

10.30 - 11.00 uur          G - L

11.00 - 11.30 uur          M - R

11.30 - 12.00 uur          S - Z

Voor elke leerling liggen drie pakketjes klaar voor de volgende periodes:

Periode 1         do. 19 - vr. 20 maart 2020

Periode 2         ma. 23 - vr. 27 maart 2020

Periode 3         ma. 30 maart - vr. 3 april 2020

Leerlingen die een weekpakket hebben afgerond kunnen de ingevulde materialen in de brievenbus bij de school inleveren.  De leerkracht zal vervolgens het werk nakijken en daar feedback op geven.  Aanvankelijk van het werk, kan er bijvoorbeeld een terugkoppeling via de e-mail of telefoon worden gegeven.

Communicatie

De komende periode zullen we u als ouders informeren via het Ouderportaal Basisonline en een speciale pagina op onze website www.cbsberkenwoude.nl.

Onder het tabblad school School vindt u het kopje Corona-virus met daaronder de actuele informatie en praktische informatie over thuisonderwijs.

Het meest efficiënt is leerkrachten te benaderen via de e-mail voor vragen over het thuisonderwijs.

Opvang van kinderen

Eén van de maatregelen vanuit de overheid is dat ouders die beiden een vitaal beroep uitoefenen, recht hebben op opvang van hun kind(eren) door de basisschool.  Tot op heden hebben zich nog geen ouders gemeld bij de school die hier een beroep op willen doen.   Als er ouders zijn die hier gebruik van willen maken, dan vragen we dit zo snel mogelijk te melden, omdat we dan opvang moeten organiseren van 8.30 - 14.30 uur.  Als dit niet nodig is, kunnen we onze capaciteit volledig gebruiken om het thuisonderwijs op te zetten en te begeleiden op afstand.

Schoolplein

Vanmorgen waren er veel leerlingen op het schoolplein te vinden. Van kleuters tot oudere kinderen van het Voortgezet Onderwijs.   De school is dicht voor leerlingen, ze kunnen geen gebruik maken van het toilet of spelmaterialen zoals ballen.  Omdat het onderwijspersoneel wisselend aanwezig is op school, houdt het personeel geen toezicht op het schoolplein.

Afspraken met externen

Ouders die in de komende periode een afspraak hebben met school bijvoorbeeld over leerlingenzorg zullen morgen dinsdag 16 maart 2020 gebeld worden. We zullen dan bespreken of deze afspraken via Skype of een andere vorm door kunnen gaan, of dat de afspraak verzet moet worden.

De ervaring van vandaag is dat allerlei externe, zoals: hulpverleners, ambulant begeleiders etc. de fysieke afspraken veelal hebben afgezegd.

Tot slot

We hopen en bidden dat deze periode van schoolsluiting beperkt zal zijn. Laten we elkaar dragen in het gebed.

Via de website en het Ouderportaal zullen we u op de hoogte houden.  Dank ook voor alle bemoedigende berichten die we als team hebben ontvangen in de afgelopen dagen.  

Voor alle data geldt: D.V.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

B. Langerak                  

adjunct-directeur         

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 15 maart 2020

Het kabinet heeft vandaag, zondag 15 maart 2020 ingrijpende maatregelen genomen in de strijd tegen het Coronavirus: De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot 6 april 2020.
Dit is een vergaande maatregel die grote consequenties heeft voor CBS 'De Wegwijzer', u als ouders en voor de leerlingen.

We worden als school gevraagd kinderen van ouders uit vitale beroepen op te vangen op school.

Morgen, maandag 16 maart, is er overleg om een inschatting te maken van de reikwijdte van de besluiten, van de consequenties en hoe daarmee om te gaan. Gaan wij lespakketten samenstellen voor thuis? Zijn er digitale mogelijkheden voor onderwijs op afstand? Welke en hoeveel kinderen van ouders uit vitale beroepen gaan we wanneer opvangen.  In hoeverre en op welke manier zijn leerkrachten nog inzetbaar? U zult begrijpen dat er even tijd nodig is om dit te organiseren.

Maandag 16 tot en met woensdag 18 maart 2020 zullen de kinderen huiswerkvrij thuis zijn.  Morgenmiddag ontvangt u nadere informatie vanuit school.

Wij hopen en bidden dat deze periode van schoolsluiting beperkt zal zijn, dat er herstel optreedt en wij elkaar snel in vertrouwde omstandigheden weer mogen ontmoeten. Deze hele situatie tekent onze kleinheid en kwetsbaarheid als mensenkind. Echter, niet de angst regeert, maar de HEERE regeert.  We mogen samen met onze kinderen bidden om bescherming en bewaring onder de vleugels van de Almachtige.

Met vriendelijke groet,

Thea van den Berg
Directeur - bestuurder

Bas Langerak 
Adjunct-directeur